New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 4 - Lipanj, 2012.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

donosimo vam četvrti broj časopisa e-GFOS. Kao i u svakom prethodnom, i u ovom broju osim znanstveno-stručnih radova dajemo i kratak prikaz događanja na Fakultetu u proteklih 6 mjeseci. U znanstveno-stručnom dijelu časopisa donosimo radove iz područja projektiranja čeličnih i armiranobetonskih objekata i dijelova objekata visokogradnje i niskogradnje, planiranja gospodarenja cestama, planiranja troškova radova u visokogradnji, mjerama smirivanja prometa u gradovima te utjecaju oplate na svojstva ugrađenog betona. Društvene vijesti ovoga broja nude šarolik prikaz događanja u našoj ustanovi u proteklom razdoblju: sportska i kreativna postignuća naših studenata na natjecanjima, posjet studenata lokalnoj tvornici glinenog crijepa, sudjelovanje djelatnika Fakulteta na međunarodnom simpoziju, prikaz radionica, tribina te gostujućih predavanja održanih na Fakultetu.

 

Kao urednica časopisa, moram istaknuti zamjetan interes za časopis e-GFOS. Nakon samo tri objavljena broja, broj posjeta časopisu na stranici Građevinskog fakulteta iznosi preko 50 000, dok broj posjeta na znanstvenom portalu Hrčak iznosi oko 3 000. Broj radova pristiglih iz drugih institucija se povećava sa svakim objavljenim brojem časopisa te u ovom broju gotovo polovinu radova čine radovi iz drugih ustanova. Kao dio tima časopisa e-GFOS od samog njegovog osnivanja, ovakav razvoj događanja me osobno veseli te ga smatram početkom umrežavanja institucija u državi sa svrhom poboljšanja međusobne suradnje. Nakon objavljenog trećeg broja, poslan je zahtjev za uvrštenje časopisa e-GFOS u desetak bibliografskih i citatnih baza podataka radi povećanja njegove vidljivosti. No, zbog dugotrajnosti postupka evaluacije, odgovor urednika baza se još uvijek očekuje.

 

U očekivanju pozitivnog odgovora iz neke od baza podataka, pozivam vas dragi čitatelji da i dalje šaljete svoje radove. Do sljedećeg broja, srdačan pozdrav od urednice časopisa.

 

 

doc.dr.sc. Ivanka Netinger

PROJEKTIRANJE EKONOMIČNIH ČELIČNIH OKVIRNIH KONSTRUKCIJA

Autori: D.Skejić, S.Jamaković

Sažetak: Čelične konstrukcije se danas sve više ciljano projektiraju uz primjenu suvremenih pristupa kako bi se dobile što ekonomičnije, a opet „dovoljno“ pouzdane konstrukcije. Postoji niz poznatih pristupa za ekonomično projektiranje čeličnih konstrukcija, a jedan od najvažnijih je koncept djelomično nepopustljivih priključaka. U članku su ukratko prikazane konkretne mjere za projektiranje ekonomičnijih čeličnih konstrukcija, a najveći naglasak je na primjeni suvremenog koncepta djelomično-nepopustljivih priključaka. Navedeni koncept s jedne strane zahtijeva nešto više znanja i vremena kod projektiranja, ali s druge strane omogućuje znatne uštede u materijalu i radu potrebnom za izradu najčešćih čeličnih konstrukcija - okvira. Kako bi se kvantificirala navedena racionalizacija, provedena je usporedba primjene tradicionalnog i suvremenog pristupa na konkretnom primjeru hale s dvozglobnim okvirnim nosivim sustavom. Težište ovog članka je na rezultatima provedenih analiza okvira uz što realniju simulaciju ponašanja priključaka i njihovog utjecaja na ponašanje samog okvira. Očekivano, uz uštedu utroška materijala, najveća ušteda postignuta je upravo u cijeni ljudskog rada, što se i nameće kao jedan od primarnih ciljeva suvremenog projektiranja. Iz prikazanih rezultata jasno je da će projektanti koji žele biti konkurentni morati i teorijski i praktično usvojiti postojeća znanja o suvremenim pristupima koje nude europske norme.

Ključne riječi: čelični okvir, suvremeno projektiranje, koncept djelomično-nepopustljivih priključaka; ekonomičnost, ušteda materijala i rada

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

MOGUĆNOSTI PRIMJENE ARMIRANOBETONSKIH STUPOVA VJETROELEKTRANA

Autori: T.Kišiček, J.Galić, D.Kulić

Sažetak: U posljednje vrijeme sve više se govori o obnovljivim izvorima energije. Jedan od takvih izvora je i vjetar, odnosno proizvodnja električne energije pomoću vjetroelektrana. Jedan od osnovnih dijelova vjetroelektrane je stup na kojem se nalazi generator s lopaticama. Najčešće se stupovi izvode od čelika, no postoje i oni od armiranog ili prednapetog betona. U ovom radu dana je usporedba primjene čeličnog i armiranobetonskog stupa za jednu konkretnu vjetroelektranu. Napravljen je statički proračun za četiri različita tipa armiranobetonskog stupa (razlikuju se po veličini poprečnih presjeka), te je odabran najpovoljniji. Za taj stup je napravljena procjena troškova izgradnje i dana je usporedba s čeličnim stupom. Može se zaključiti da je, u ovom slučaju, armiranobetonski stup opravdano rješenje.

Ključne riječi: armirani beton, čelik, stup, vjetroelektrana, proračun

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

IDEJNO RJEŠENJE OVJEŠENOG PJEŠAČKOG MOSTA

Autori: I.Ćurić, M.Nikolić, H.Draganić, I.Kraus

Sažetak: Rad prikazuje idejno rješenje pješačkog mosta preko rijeke Drave u Osijeku. Širina vodene prepreke koju je potrebno premostiti iznosi 195,0 m. Odabrano rješenje je ovješeni armiranobetonski most s jednim ekscentričnim kosim pilonom. Grafički prikaz mosta je izrađen u programskom paketu AutoCad, a numerički model mosta u programskom paketu SAP2000 v14.2. Na osnovi odabranih izmjera pojedinih dijelova konstrukcije, analize promjenjivog opterećenja prema EN1991-2 te odgovarajućih kombinacija opterećenja (EN1990), izvršena je modalna analiza i proračun odgovarajućih reznih sila mosta.

Ključne riječi: EN1990; EN1991-1-1; EN1991-2; ekscentrični kosi pilon; numerički model mosta; ovješeni most

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

USPOREDBA REZULTATA NUMERIČKOG PRORAČUNA ZGRADE DOBIVENIH RAZLIČITIM PROGRAMIMA

Autori: D.Pleše, I.Barić, V.Sigmund

Sažetak: Nosiva konstrukcija 3-katne armiranobetonske zgrade je modelirana kao prostorni model s tri različita programa za numerički proračun: SAP2000, Tower 6 i Autodesk Robot 2011, a koji koriste metodu konačnih elemenata (MKE). Iako metoda konačnih elemenata može aproksimirati stvarno ponašanje konstrukcije, neminovno se događaju pogreške zbog idealizacije. Ulazni podatci za sva tri programa su isti, a proračunate vrijednosti presječnih sila i deformacija se razlikuju od zanemarivih pa do onih vrijednosti koje treba provjeriti (>10%).

Ključne riječi: numerički programi; modeliranje MKE; proračun; usporedba rezultata

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRORAČUN ČELIČNIH TANKOSTIJENIH NOSAČA PREMA EN 1993-1-3

Autori: D.Skejić, R.Ćosić

Sažetak: Osnovni problem čeličnih tankostijenih nosača, lokalni instabilitet dijelova poprečnog presjeka koji se nalaze u tlaku, može se riješiti povoljnim profiliranjem (ukrućivanjem) poprečnog presjeka nosača. Optimizacijom rasporeda ukrućenja u poprečnom presjeku može se u potpunosti spriječiti lokalni instabilitet te time povećati otpornost nosača bez dodatnog utroška materijala.Veliki utjecaj na otpornost ovakvih nosača, osim ukrućenja, može imati i pridržanje pojasnice profiliranim limom. U članku su prikazani normirani postupci kojima se na brz i jednostavan način može proračunati utjecaj ukrućenja i utjecaj pridržanja pojasnice nosača pokrovnim limom. Konkretnim primjerom kvantificiran je utjecaj ukrućenja i pridržanja pojasnice C podrožnice trapeznim limom. Naglašene su mogućnosti suvremene norme EN 1993-1-3, koje uz malo dodatnog projektantskog napora na jednostavan način omogućuju znatnu uštedu koja se može polučiti iz realnog razmatranja tankostijenih profila.

Ključne riječi: tankostijeni nosači, lokalni instabilitet, ukrućenja, pridržanje pojasnice nosača profiliranim limom, EN 1993-1-3, ušteda

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ OPLATA KONTROLIRANE PROPUSNOSTI NA MEHANIČKA I TRAJNOSNA SVOJSTVA ZAŠTITNOG SLOJA BETONA

Autori: D.Bjegović, M.Serdar, E.Kožoman

Sažetak: Oplate kontrolirane propusnosti (engl. Controlled Permeability Formwork, CPF) sastoje se od vlaknaste membrane koja upija višak vode i zraka iz površinskog sloja betona. Samim time, vodocementni omjer površinskog, zaštitnog sloja betona ostaje manji u odnosu na preostali presjek betonskog elementa. Cilj ispitivanja je odrediti utjecaj dvije različite vrste CPF oplate na mehanička i trajnosna svojstva zaštitnog sloja betona. Tijekom ispitivanja varirana je debljina zaštitnog sloja betona (3 i 5 cm) te se oplata ponovno koristila nakon što je pripremljena prva grupa uzoraka, kako bi se razmotrila mogućnost višestrukog korištenja CPF oplata. Tijekom rada ispitivana su sljedeća mehanička i trajnosna svojstva: brzina ultrazvuka, indeks sklerometra, čvrstoća prianjanja, plinopropusnost i kapilarno upijanje. Svojstva zaštitnog sloja betonskih elemenata pripremljenih u CPF oplatama uspoređena su sa svojstvima zaštitnog sloja betonskog elementa pripremljenog u običnoj oplati.

Ključne riječi: oplate, apsorpcijski materijali, trajnost, plinopropusnost, prionjivost

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

SMIRIVANJE PROMETA U GRADOVIMA

Autori: R.Lukač, S.Dimter

Sažetak: Koncept „smirivanja prometa“ temelji se na zahtjevu povećanja sigurnosti prometa, a postiže se smanjivanjem brzine kretanja vozila u stambenim zonama i u blizini škola i dječjih vrtića te poboljšanju preglednosti. Smirivanjem prometa moguće je postići i povećanje udobnosti i sigurnosti kod pješaka te smanjenje neposrednih štetnih utjecaja na okoliš: smanjenje razine buke i onečišćenja zraka. Za postizanje postavljenog cilja treba provesti čitav niz postupaka koji se sastoje od preuređenja postojeće cestovne mreže, postavljanja posebne opreme i signalizacije za smirivanje prometa te uvođenja dosljedne i učinkovite regulative. U članku su prikazane različite mjere smirivanja prometa uvažavajući europska i domaća iskustva te dan osvrt na hrvatsku zakonsku i tehničku regulativu iz ovog područja.

Ključne riječi: brzina vozila, smirivanje prometa, mjere, zakonska i tehnička regulativa

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ZAKONSKI OKVIRI I PLANIRANJE GOSPODARENJA CESTAMA

Autori: M.Marević, I.Ištoka Otković

Sažetak: Završetkom razdoblja intenzivne gradnje prometnica, dominantnim postaje gospodarenje prometnom infrastrukturom. Održavanje prometnica obavlja se sukladno propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske. U okviru rada analiziraju se zakonski i podzakonski akti koji utječu na planiranje održavanja prometnica i analizira se održavanje prometnica u praksi na primjeru Osijeka. Uspostava sustava gospodarenja cestama, iako iziskuje dodatne napore i sredstva, nema alternativu u postupku gospodarenja cestama i donijet će višestruke koristi donosiocima odluke, korisnicima i sustavu u cjelini, kao što pokazuju iskustva drugih zemalja u Europi i svijetu.

Ključne riječi: gospodarenje cestama, zakoni, pravni subjekti, strategije održavanja

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ZAVRŠNI RADOVI U VISOKOGRADNJI - PLANIRANJE TROŠKOVA

Autori: M.Galić, Z.Dolaček-Alduk, D.Burilo, A.Knežević

Sažetak: U članku se razmatra grupa završnih radova, te utjecaj tih radova na financijsko planiranje građevinskih projekata. Analizirani su izvedeni projekti na području Republike Hrvatske, pri čemu su razmatrani završni radovi na adaptacijama postojećih stambenih zgrada i završni radovi kod novoizgrađenih stambenih zgrada. S aspekta financijskog planiranja razmatrani su odnosi utrošaka resursa karakterističnih stavki troškovnika najčešćih vrsta radova koje spadaju u grupu završnih radova, te udio završnih radova u ukupnoj cijeni koštanja građevine. U radu su analizirani raspon i udjeli troškova završnih radova prema prihvaćenoj podjeli radova u građevinskim projektima, s ciljem spoznaja o kretanju i planiranju troškova završnih radova u građevinarstvu.

Ključne riječi: završni radovi, financijsko planiranje, odnos utrošaka resursa

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.