New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 5 - Prosinac, 2012.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

pred vama je novi broj časopisa e-GFOS. Unatoč znatno manjem broju događanja tijekom ljeta, u ovom broju nudimo dosada najopširniji pregled zbivanja na Fakultetu. U dijelu Društvene vijesti možete čitati o izvannastavnim aktivnostima naših studenata, njihovim posjetima gradilištima, postrojenjima i tvornicama građevinskih materijala u sklopu terenske nastave te promociji kao najznačajnijem događaju u životu jednog studenta. Osim zbivanja iz studentskog života, u ovom dijelu časopisa dajemo i pregled održanih znanstveno-stručnih tribina, projekata koji su obilježili znanstveni rad ustanove u proteklom periodu, napredovanja naših djelatnika i njihovom sudjelovanju na stručnim skupovima. Također, izvještavamo i o novim programima izobrazbe koje Fakultet nudi, novopotpisanim ugovorima s gospodarstvom, tijeku izgradnje nove zgrade Fakulteta, te rezultatima postupka reakreditacije studijskih programa koji je Fakultet upravo prošao. U znanstveno-stručnom dijelu možete pronaći radove različite tematike: radove iz područja materijala, arhitekture, održive gradnje, sanacije konstrukcija, potresnog inženjerstva, upravljanja projektima, upravljanja informacijama u građevinskim projektima te primjeni GIS-a u održavanju komunalne infrastrukture.

 

Kao i uvijek dosada, ekipa časopisa marljivo je radila na podizanju njegove kvalitete te se konačno možemo i pohvaliti prvim značajnijim uspjesima. Naime, radove objavljene u drugom i svakom sljedećem broju časopisa e-GFOS moguće je pretraživati u sklopu Enviromental Science Database, izdavača CABI. Također, potpisan je i ugovor s EBSCO databases te uskoro očekujemo mogućnost pretraživanja radova našeg časopisa i preko ovog sučelja.

 

Zahvaljujem autorima koji su slanjem svojih radova u naš časopis pokazali da vjeruju u naš rad te se nadam da ćemo i u budućnosti svojim predanim radom opravdati njihovo povjerenje. Njima, a i ostalim čitateljima, u ime ekipe časopisa e-GFOS želim blagoslovljen Božić te puno privatnih i poslovnih uspjeha u narednoj godini.

 

Doc.dr.sc. Ivanka Netinger

TRŽIŠNA PRIHVATLJIVOST GRAĐEVINSKOG MATERIJALA S MALIM UDJELOM UGLJIKA – DIO I: MATERIJALI I MOGUĆNOSTI SMANJENJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Autori: .Dokšanović, M.Farkaš, N.Njegovanović

Sažetak: Materijali s malim udjelom ugljika danas su gotovo jednako prihvaćeni kao njihove konvencionalne inačice, ali njihova zastupljenost na tržištu nije značajna, unatoč očitoj dobrobiti po pitanju zaštite okoliša i time ljudskog zdravlja. U okviru održive gradnje pokušava se korisniku prikazati kako umjetno stvoreni, izgrađeni okoliš ima skrivene utjecaje te da učinci proizvodnje, transporta, ugradnje, korištenja i odlaganja materijala mogu biti značajni za njega i prirodu. Prema nekoliko metoda procjene utjecaja materijala na okoliš i prema zastupljenosti u graditeljskoj praksi, beton, asfalt i najčešće korišteni metali, čelik i aluminij, predstavljaju područje na koje treba djelovati kako bi se trenutačno stanje poboljšalo. Kroz projektiranje, izmjene sastava i intervencije na proizvodni proces, nužno je smanjiti njihov utjecaj na okoliš, a osim toga potrebno je bitnim značajkama novih inačica tih materijala, u ekonomskom i građevinskom kontekstu, opravdavati potreban veći udio u prodaji građevinskog materijala.

Ključne riječi: održiva gradnja, tržište, asfalt, čelik, beton, okoliš

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

OJAČANJE ARMIRANOBETONSKIH NOSAČA POMOĆU FRP-A – U SKLADU S EN 1992-1-1

Autori: T.Kišiček, K.Pavić

Sažetak: Poboljšanje načina ojačanja i popravaka postojećih objekata već duže vrijeme privlači pozornost inženjera građevinarstva. Sve se više razvijaju i proučavaju vlaknima armirani polimeri, tj. FRP sustavi (FRP - engl. Fibre Reinforced Polymers) koji služe kao materijal za ojačavanje konstrukcija. Ubrajaju se u kompozitne materijale jer se sastoje od polimerne matrice i armaturnih vlakana. U ovome radu prikazan je proračun ojačavanja armiranobetonskih nosača pomoću FRP-a u skladu s novim normama EN 1992-1-1. Proračuni, u skladu s prednormom ENV 1992-1-1, prikazani u „fib bulletin 14 - Externally boded FRP reinforcement for RC structures“, služili su kao temelj ovom radu.

Ključne riječi: armirani beton, FRP, ojačanje, proračun

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ STAROSTI I SKLADIŠTENJA CEMENTA NA NJEGOVU KVALITETU

Autori: S.Juradin, A.Gambiraža

Sažetak: Cement koji je nepropisno uskladišten nakon godine dana gubi i do 50% svoje čvrstoće. U radu su ispitana svojstva uskladištenih uzoraka cementa starih 30 godina. Radi usporedbe, ispitana su i dva nova cementa: jedan loše uskladišten, a drugi uzet iz tek otvorene vreće. Rezultati ispitivanja uspoređeni su s vrijedećim standardima i referentnim rezultatima iz vremena proizvodnje cemenata.

Ključne riječi: ispitivanja cementa, skladištenje cementa, starost cementa, vrijeme vezanja, čvrstoća cementa

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ ISPUNA OD BETONA S OPEKARSKIM LOMOM KAO AGREGATOM NA POTRESNI ODZIV KRATKIH STUPOVA

Autori: I.Kraus, M.Paradžiković, I.Miličević

Sažetak: Mnoga izvješća načinjena nakon obilazaka potresom pogođenih područja pokazuju da su kratki stupovi vrlo osjetljivi elementi te da su izvor oštećenja na zgradama pogođenim potresom. Osim toga, pregledom literature je ustanovljeno da djelomični nekonstrukcijski zidani ispun, u usporedbi s betonskim ispunima, ima manje štetan utjecaj na kratke stupove. Ova spoznaja je ukazala na mogućnost primjene opekarskog loma (lom opeke i crijepa) kao agregata za beton, čime bi se dodatno podržao održivi razvoj. U radu je prikazano numeričko istraživanje utjecaja ispuna od betona s opekarskim lomom kao agregatom na potresni odziv kratkih armiranobetonskih stupova, kao i proračun i konstruiranje kratkih stupova, sličan onome za vezne grede zidova s otvorima. Linearno-elastični modalni proračun spektrima odziva proveden je na tropoljnim armiranobetonskim okvirima visine četiri i sedam katova. Mehanička svojstva betona s opekarskim lomom kao agregatom, opisana i korištena u ovom istraživanju, određena su laboratorijskim ispitivanjima provedenima na Građevinskom fakultetu Osijek.

Ključne riječi: beton, opekarski lom, potresni odziv, kratki stup, gospodarenje otpadom

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UPRAVLJANJE PROJEKTOM IZGRADNJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U KNEŽEVIM VINOGRADIMA

Autori: N.Šonjić, Z.Dolaček-Alduk, M.Habuda-Stanić

Sažetak: U radu je prikazana struktura projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih komunalnih voda u Kneževim Vinogradima, kapaciteta 2500 ES, „SBR“ tehnologijom. Struktura projekta prikazana je kroz tri faze projekta: koncipiranje, definiranje i izvođenje, uz povezivanje vremena i troškova projekta.

Ključne riječi: struktura projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, „SBR“ tehnologija pročišćavanja otpadnih voda

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

MOGUĆNOSTI PRIMJENE OTPADNIH MATERIJALA KAO AGREGATA U PROPUSNOM BETONU

Autori: I.Kraus, A.Tirić, D.Burilo

Sažetak: Propusni beton, kao jedan od ključnih elemenata održivog razvoja, primjenu najčešće nalazi zbog povoljnog utjecaja na okoliš. Zbog relativno svijetle boje, u urbanim sredinama umanjuje efekt vrućeg otoka, a mreža spojenih šupljina reducira prometnu buku. Osim toga, ima povoljan utjecaj na okolnu vegetaciju, jer omogućava lakšu infiltraciju vode i kisika u područje korijenja. Radom je obuhvaćen pregled istraživanja na propusnim betonima provedenih u svijetu i daje prikaz rezultata ispitivanja koja su autori proveli na propusnim betonima s drobljenom opekom i zgurom kao agregatom.

Ključne riječi: propusni beton, dolomit, zgura, drobljena opeka, gospodarenje otpadom

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

OJAČANJE POVIJESNIH GRAĐEVINA KOMPOZITNIM POLIMERIMA

Autori: M.Španić, M.Hadzima-Nyarko, D.Morić

Sažetak: Većina građevina kulturne ili graditeljske baštine su zidane zgrade koje su izgrađene najčešće od kamenih ili opečnih zidnih elemenata povezanih mortom, a zidane su prije postojanja znanja i propisa o protupotresnom građenju. Kompleksnost sanacije povijesnih građevina uvjetuje nekompatibilnost tradicionalnih i novih gradiva te poštivanje njihovog izvornog postojanja, zbog čega se ne preporučuje ni uporaba armiranog betona. U radu je opisana inovacijska metoda ojačanja povijesnih građevina tehnikom postavljanja kompozitnih polimera te prednosti navedene tehnike u odnosu na tradicionalne metode ojačanja i njezina primjena na postojećim građevinama.

Ključne riječi: ojačanje, povijesne građevine, kompozitni polimeri

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA UZ PRIMJENU GIS-A

Autori: M.Šperac, V.Moser, T.Stvorić

Sažetak: Dobro održavanje kanalizacijskog sustava osnovni je preduvjet za racionalno gospodarenje ovom skupom gradskom infrastrukturom, za dobre sanitarne uvjete u urbanoj sredini i dobru zaštitu okoliša. Dobro održavanje kanalizacije jedan je od preduvjeta za održivi razvoj i zdravstveni standard neke urbane sredine, stoga mu se mora pokloniti velika pozornost. Svrha ovoga rada je pokazati prednosti korištenja GIS-a (Geografski informacijski sustavi ili Geoinformacijski sustavi) u održavanju kanalizacijskog sustava.

Ključne riječi: kanalizacijski sustav, održavanje, GIS, zaštita okoliša

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA U GRAĐEVINSKOM POSLOVNOM SUSTAVU

Autori: M.Novak, I.Završki, M.Mihić

Sažetak: Upravljanje poslovnim informacijama od iznimnog je značaja za uspješno poslovanje u građevinarstvu. Istraživanje, koje je temelj ovog rada, nastojalo je utvrditi koliku važnost hrvatska građevinska poduzeća u svojoj praksi pridaju ovom području, te koje metode pritom primjenjuju. Nadalje, u radu se istražuje kakva je praksa u upravljanju informacijama u državnim institucijama od kojih se očekuje da prikupljaju, obrađuju i distribuiraju poslovne informacije bitne za građevinsku gospodarsku granu. Rad također daje i preporuke za poboljšanje sustava za upravljanje poslovnim informacijama.

Ključne riječi: poslovne informacije, upravljanje informacijama, business intelligence

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ANALIZA MODERNE ARHITEKTURE 1950-IH U HRVATSKOJ I EUROPI NA PRIMJERU VIŠESTAMBENIH ZGRADA DRAGE GALIĆA I LE CORBUSIERA

Autori: V.Ivanković, S.Lončar Vicković, D.Stober, D.Mijić

Sažetak: Autori u članku donose usporedbenu analizu stilskih i projektantskih odrednica višestambene arhitekture hrvatskog arhitekta Drage Galića izgrađenih u drugoj polovici 1950-ih u Zagrebu i Le Corbusierove najpoznatije višestambene zgrade – Unitéa, izgrađene 1952. u Marseilleu.

Ključne riječi: Drago Galić, Le Corbusier, Unité, moderna arhitektura

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.