Elektronički časopis Građevinskog fakulteta Osijek, e-GFOS je online časopis otvorenog pristupa koji objavljuje znanstvene i stručne članke u svim područjima građevinarstva i arhitekture.
Elektronički časopis Građevinskog fakulteta Osijek, e-GFOS časopis čiji se članci recenziraju te važan i pouzdan izvor aktualnih informacija o razvoju građevinarstva i arhitekture. Teme u domeni časopisa su orijentirane na betonske konstrukcije, građevinske materijale, mehaniku konstrukcija, geomehaniku, temeljenje, vodne resurse, hidrauliku, interakciju fluida i konstrukcija, organizaciju građenja, arhitekturu i urbanizam te ostala relevantna građevinska i arhitektonska područja.

BROJ 2 - Svibanj, 2011.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

zadovoljstvo mi je izvijestiti vas o izlasku novog broja našeg časopisa e-GFOS. Pri odabiru znanstvenih i stručnih članaka za naš drugi broj nastojali smo pokriti što više različitih područja te vam tako donosimo zanimljive teme iz područja cestogradnje, mostogradnje, metalnih, betonskih i spregnutih konstrukcija, te hidrogradnje i građevinskih materijala. U odnosu na prvi broj časopisa u kojem ste mogli pronaći radove djelatnika i studenata Građevinskog fakulteta Osijek, u ovom su broju objavljeni i radovi naših kolega s drugih sveučilišta - Sveučilišta u Splitu, Rijeci i Zagrebu, kao i radovi naših kolega iz prakse.

 

Osim članaka u ovom ćete broju pronaći pregled društvenih događanja na našem Fakultetu, pa tako možete više pročitati o održanim stručnim i znanstvenim tribinama, duhovnom životu naših studenata te njihovim izvanfakultetskim aktivnostima i postignutim uspjesima. Iskoristili smo i priliku da vam predstavimo novozaposlene asistente te izvijestimo o umirovljenju naših dosadašnjih djelatnika.

 

Ovim putem zahvaljujem svim našim kolegama s drugih sveučilišta i kolegama iz prakse na njihovom doprinosu razvoju vašeg i našeg časopisa e-GFOS, te studentima koji nas redovito informiraju o svojim aktivnostima na Fakultetu ali i izvan njega, te tako ovaj časopis čine zanimljivijim i drugačijim.

 

Zadovoljstvo mi je i najaviti skoro pokretanje engleske varijante našeg web sučelja, te se tako nadamo privući i autore izvan naše domovine, što smatramo važnim korakom u nastojanjima da časopis podignemo na višu razinu i registriramo ga u važnijim bazama. Stoga Vas, dragi nastavnici i studenti, te kolege inženjeri iz prakse, i dalje pozivam na aktivno sudjelovanje u kreiranju našeg i Vašeg časopisa. Radovat ćemo se svim sugestijama, ali i pozitivnim kritikama koje će pomoći u ostvarenju željenog cilja.

 

Do sljedećeg broja pozdravlja vas urednica časopisa!

 

doc.dr.sc. Ivanka Netinger

ČELIČNI PLOŠNI ELEMENTI OPTEREĆENI U SVOJOJ RAVNINI: FAKTORI IZBOČIVANJA

Autori: M.Bulić, M.Čaušević

Sažetak: Cilj rada je pokazati kako su nastale vrijednosti faktora izbočivanja koje su dane kao gotove brojčane vrijednosti u postojećoj literaturi iz čeličnih konstrukcija i u europskim normama za čelične konstrukcije. U radu je obrađena stabilnost čeličnih plošnih elemenata opterećenih u svojoj ravnini na način kako se ovaj problem rješava u mehanici. Dana je opća teorija stabilnosti plošnih nosača te je izvedena jednadžba izbočivanja plošnog elementa. Objašnjen je pojam elastičnog kritičnog naprezanja izbočivanja ploče te s njim u vezi i faktor izbočivanja ploče za proizvoljne rubne uvjete, raspodjelu naprezanja i odnos dužine i širine ploče. Uz to su prikazani dijagrami iz literature pomoću kojih se mogu odrediti približne vrijednosti faktora izbočivanja za razne rubne uvjete i različite odnose dužine i širine ploče. Na kraju je prikazan primjer izračuna faktora izbočivanja i kritičnog naprezanja plošnog elementa, i to i analitički i primjenom specijaliziranog softverskog paketa EBPlate [11] koji je utemeljen na europskoj normi EN 1993-1-5 [3].

Ključne riječi: faktor izbočivanja, stabilnost plošnog elementa, jednadžba izbočivanja ploče, softverski paket EBPlate

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

MODELIRANJE I PRORAČUN PRIKLJUČAKA U SPREGNUTIM KONSTRUKCIJAMA

Autori: A.Abičić, D.Markulak, I.Radić

Sažetak: U radu se opisuje način modeliranja i proračuna priključaka kod spregnutih konstrukcija čelik-beton, u skladu s Eurokod normama HRN EN 1993-1-8:2008 i HRN EN 1994-1-1:2008. Komentiraju se različite varijante izvedbe priključaka te specifičnosti primjene metode komponenata iz HRN EN 1993-1-8:2008 na proračune spregnutih priključaka. Na numeričkom primjeru je ilustriran kodificirani proračun dvostranog spregnutog priključka.

Ključne riječi: spregnute konstrukcije čelik-beton, dvostrani priključci, metoda komponenata, uzdužna armatura

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ EKSCENTRICITETA NA NOSIVOST PRIKLJUČKA ČELIČNIH REŠETKI

Autori: S.Junušić, J.Topić, A.Jurić

Sažetak: U radu se analizira utjecaj ekscentriciteta na nosivost priključka ravninskih čeličnih grednih rešetkastih nosača. Numerička analiza je provedena na konkretnom ravninskom rešetkastom nosaču s unaprijed odabranim dimenzijama nosača, a pretpostavljena je potpuna upetost štapova ispune u pojaseve. Kombinacija opterećenja usvojena je kao zbroj vlastite težine i pokretnog opterećenja, koncentriranih u čvorovima gornjeg pojasa. Ekscentriciteti su zadavani kao postotak visine presjeka pojasa, a zadavani su u gornjem pojasu, donjem pojasu te u oba pojasa. Za izabrane varijacije ekscentriciteta praćena je nosivost karakterističnog priključka gredne rešetke u čvoru najveće vlačne i tlačne sile, odnosno priključka prvog polja. Praćena je promjena nosivosti priključka zavisno od ekscentriciteta nastalog preklapanjem štapova, te ekscentriciteta nastalog razdvajanjem štapova, a rezultati su prikazani bezdimenzionalnim dijagramima i uspoređivani s vrijednostima dobivenim po euronormama.

Ključne riječi: rešetka, ekscentricitet, priključak, proračun nosivosti

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

GLAVNI PROJEKT TRGOVAČKOG CENTRA „PORTANOVA“ U OSIJEKU: BETONSKI DIJELOVI GRAĐEVINE

Autori: I.Ivandić, T.Lovrić, A.Harapin

Sažetak: U radu je prikazan dio projekta konstrukcije trgovačkog centra Portanova u Osijeku. Cijela građevina obrađena je kroz nekoliko diplomskih radova koji zajedno sačinjavaju jednu cjelinu. U ovom članku prikazan je koncept cjelokupne konstrukcije i proračun betonskih dijelova građevine. Tlocrtna površina građevine je oko 24.000 m2 (cca 285x80 m), a ukupna bruto površina oko 79.000 m2. Građevina se sastoji od jedne podzemne i tri nadzemne etaže. Podrum je u potpunosti izveden u armiranom betonu, a katovi su spregnuta konstrukcija – čelični nosači oslonjeni na betonske stupove. Projektni zahtjev je opterećenje od 10.0 kN/m2 na ploči prizemlja – na mjestu Supermarketa i 5.0 kN/m2 na ostalom dijelu. Građevina se nalazi na lokaciji koja prema važećim propisima spada u VIII seizmičku zonu i I vjetrovnu zonu. Cijeli članak...

Ključne riječi: trgovački centar, glavni projekt konstrukcije

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

IDEJNO RJEŠENJE DENIVELACIJE SLAVONSKE AVENIJE U ZAGREBU

Autori: K.Rehlicki, S.Dimter

Sažetak: Denivelacije raskrižja u urbanim područjima predstavljaju složene infrastrukturne zahvate koji osim prometnice uključuju i brojne komunalne instalacije. Projektna rješenja prometnih objekata nisu isključivo rezultat prometnih zahtjeva, već na njihovo oblikovanje veliki utjecaj imaju prostorni čimbenici zajedno s komunalnim instalacijama. Budući da se radi o vrlo složenim i skupim infrastrukturnim objektima, prije odluke o izvođenju poželjno je na razumljiv način prikazati širem krugu ljudi projektno rješenje sa svim prednostima i nedostatcima koje ono nosi. U članku je ukratko prikazan sadržaj diplomskog rada u kojem je obrađeno idejno rješenje denivelacije Slavonske avenije u gradu Zagrebu.

Ključne riječi: denivelacija, Slavonska avenija, grad Zagreb, simulacija prometnih tokova, vizualizacija

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRORAČUN KRANSKIH NOSAČA PREMA EUROKOD NORMAMA

Autori: M.Joketović, I.Radić, D.Markulak

Sažetak: U radu se opisuje način modeliranja opterećenja zbog djelovanja kranova prema Eurokod normama HRN EN 1991-3:2006. Taj se postupak svojom složenošću i preciznošću u izračunu djelovanja bitno razlikuje od dosadašnjih načina proračuna. Na numeričkom primjeru industrijske hale s kranom ilustriran je kodificirani način proračuna ovakvih konstrukcija prema Eurokod normama.

Ključne riječi: kranski nosač, modeliranje opterećenja, proračun, Eurokod

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

RJEŠENJE KANALIZACIJE NASELJA

Autori: G.Polančec, M.Šperac

Sažetak: U idejnom rješenju kanalizacijskog sustava sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Duzluk predložena su i razmatrana tri moguća varijantna rješenja i za svaku varijantu napravljena je procjena troškova izgradnje te tehnička valorizacija rješenja. Nakon provedene analize razrađenih varijantnih rješenja sanitarno-fekalne kanalizacije naselja Duzluk, kao tehnički najprihvatljivija a ekonomski najisplativija, odabrana je varijanta 1, odnosno izgradnja razdjelne kanalizacije sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Duzluk s tlačnim kanalizacijskim priključkom na kanalizacijski sustav Orahovice. Okosnicu kanalizacijske mreže naselja Duzluk čini glavni gravitacijski kolektor K.1. duljine cca 1.700 m koji je recipijent ostalih kolektora i sekundarne mreže naselja, ukupne duljine cca 3.500 m. Sakupljene sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Duzluk transportirat će se glavnom tlačnom stanicom i međumjesnim tlačnim cjevovodom duljine cca 1.350 m do kanalizacijske mreže Orahovice, u pravcu budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ključne riječi: idejni projekt, kanalizacija naselja, troškovi izgradnje

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ODREĐIVANJE TIJEKA OSLOBAĐANJA TOPLINE HIDRATACIJE U BETONU

Autori: I.Gabrijel, J.Barbalić

Sažetak: Nepovoljna distribucija temperature u betonskim elementima može dovesti do nastanka pukotina. Sprječavanje nastanka pukotina provodi se planiranjem tehnologije izvođenja. Velika pomoć pritom su proračuni raspodjele temperature. Proračun temperaturnih promjena u betonu mora uzeti u obzir međudjelovanje betonskih elemenata s okolišem, uz istovremeno generiranje topline u betonu zbog hidratacije cementa. Budući da su uvjeti u okolišu i toplina koja se oslobađa promjenjivi u vremenu, predviđanje distribucije temperature postaje složen problem. Tijek oslobađanja topline hidratacije u betonu predstavlja vrlo bitan parametar, jer služi za proračun temperaturnih promjena, a također je i pokazatelj napretka hidratacije cementa. U ovom radu prikazan je matematički model kojim se opisuje razvoj topline hidratacije tijekom vremena. Provedena su laboratorijska ispitivanja oslobađanja topline hidratacije u betonu diferencijskim kalorimetrom. Analize su provedene na 6 mješavina betona izrađenih s različitim vodocementnim (v/c) omjerima i dvije vrste cementa.

Ključne riječi: toplina, hidratacija, cement, pukotine

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ RASPOREDA LEŽAJEVA NA NAPREZANJA RASPONSKOGA SKLOPA PLOČASTOG MOSTA

Autori: T.Juzbašić, J.Popović, H.Draganić

Sažetak: Ležajevi su elementi kojima se prenose različita djelovanja s rasponskoga sklopa na potpore. Oni su veza gornjeg i donjeg ustroja mosta. Predviđeno funkcioniranje ležajeva treba biti ispunjeno kroz cio vijek trajanja mosta, a ako neke konstrukcije ne udovoljavaju zadanim uvjetima okoliša, potrebno je predvidjeti mogućnost njihove zamjene. Slika unutarnjih sila u elementima donjeg i gornjeg ustroja mosta je bitno određena rasporedom njegovih ležajeva. Stoga je potrebno dobro razmotriti njihov raspored. U radu će se dati pregled nekoliko rasporeda ležajeva i njihov utjecaj na naprezanja u pločastom rasponskom sklopu te raspodjelu momenata savijanja u naglavnim gredama.

Ključne riječi: ležajevi, raspored ležajeva, pločasti rasponski sklop, naglavne grede, naprezanje rasponskoga sklopa

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRIMJENA THOMSONOVOG PRELJEVA U MJERENJU PROTOKA U KANALIZACIJI

Autori: I.Dundović, L.Tadić

Sažetak: Rad prikazuje osnovne zakonitosti strujanja preko Thomsonovog preljeva koji se često koristi upravo za hidraulička mjerenja protoka. Osim teorijskih postavki, u radu će se prikazati rezultati provedenih mjerenja protoka u kanalizaciji jednog dijela grada Valpova radi kalibracije protoka matematičkog modela kanalizacijskog sustava.

Ključne riječi: mjerenje, protok, kanalizacijski sustav, Thomsonov preljev, kalibracija

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja