New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 2 - Svibanj, 2011.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

zadovoljstvo mi je izvijestiti vas o izlasku novog broja našeg časopisa e-GFOS. Pri odabiru znanstvenih i stručnih članaka za naš drugi broj nastojali smo pokriti što više različitih područja te vam tako donosimo zanimljive teme iz područja cestogradnje, mostogradnje, metalnih, betonskih i spregnutih konstrukcija, te hidrogradnje i građevinskih materijala. U odnosu na prvi broj časopisa u kojem ste mogli pronaći radove djelatnika i studenata Građevinskog fakulteta Osijek, u ovom su broju objavljeni i radovi naših kolega s drugih sveučilišta - Sveučilišta u Splitu, Rijeci i Zagrebu, kao i radovi naših kolega iz prakse.

 

Osim članaka u ovom ćete broju pronaći pregled društvenih događanja na našem Fakultetu, pa tako možete više pročitati o održanim stručnim i znanstvenim tribinama, duhovnom životu naših studenata te njihovim izvanfakultetskim aktivnostima i postignutim uspjesima. Iskoristili smo i priliku da vam predstavimo novozaposlene asistente te izvijestimo o umirovljenju naših dosadašnjih djelatnika.

 

Ovim putem zahvaljujem svim našim kolegama s drugih sveučilišta i kolegama iz prakse na njihovom doprinosu razvoju vašeg i našeg časopisa e-GFOS, te studentima koji nas redovito informiraju o svojim aktivnostima na Fakultetu ali i izvan njega, te tako ovaj časopis čine zanimljivijim i drugačijim.

 

Zadovoljstvo mi je i najaviti skoro pokretanje engleske varijante našeg web sučelja, te se tako nadamo privući i autore izvan naše domovine, što smatramo važnim korakom u nastojanjima da časopis podignemo na višu razinu i registriramo ga u važnijim bazama. Stoga Vas, dragi nastavnici i studenti, te kolege inženjeri iz prakse, i dalje pozivam na aktivno sudjelovanje u kreiranju našeg i Vašeg časopisa. Radovat ćemo se svim sugestijama, ali i pozitivnim kritikama koje će pomoći u ostvarenju željenog cilja.

 

Do sljedećeg broja pozdravlja vas urednica časopisa!

 

doc.dr.sc. Ivanka Netinger

ČELIČNI PLOŠNI ELEMENTI OPTEREĆENI U SVOJOJ RAVNINI: FAKTORI IZBOČIVANJA

Autori: M.Bulić, M.Čaušević

Sažetak: Cilj rada je pokazati kako su nastale vrijednosti faktora izbočivanja koje su dane kao gotove brojčane vrijednosti u postojećoj literaturi iz čeličnih konstrukcija i u europskim normama za čelične konstrukcije. U radu je obrađena stabilnost čeličnih plošnih elemenata opterećenih u svojoj ravnini na način kako se ovaj problem rješava u mehanici. Dana je opća teorija stabilnosti plošnih nosača te je izvedena jednadžba izbočivanja plošnog elementa. Objašnjen je pojam elastičnog kritičnog naprezanja izbočivanja ploče te s njim u vezi i faktor izbočivanja ploče za proizvoljne rubne uvjete, raspodjelu naprezanja i odnos dužine i širine ploče. Uz to su prikazani dijagrami iz literature pomoću kojih se mogu odrediti približne vrijednosti faktora izbočivanja za razne rubne uvjete i različite odnose dužine i širine ploče. Na kraju je prikazan primjer izračuna faktora izbočivanja i kritičnog naprezanja plošnog elementa, i to i analitički i primjenom specijaliziranog softverskog paketa EBPlate [11] koji je utemeljen na europskoj normi EN 1993-1-5 [3].

Ključne riječi: faktor izbočivanja, stabilnost plošnog elementa, jednadžba izbočivanja ploče, softverski paket EBPlate

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

MODELIRANJE I PRORAČUN PRIKLJUČAKA U SPREGNUTIM KONSTRUKCIJAMA

Autori: A.Abičić, D.Markulak, I.Radić

Sažetak: U radu se opisuje način modeliranja i proračuna priključaka kod spregnutih konstrukcija čelik-beton, u skladu s Eurokod normama HRN EN 1993-1-8:2008 i HRN EN 1994-1-1:2008. Komentiraju se različite varijante izvedbe priključaka te specifičnosti primjene metode komponenata iz HRN EN 1993-1-8:2008 na proračune spregnutih priključaka. Na numeričkom primjeru je ilustriran kodificirani proračun dvostranog spregnutog priključka.

Ključne riječi: spregnute konstrukcije čelik-beton, dvostrani priključci, metoda komponenata, uzdužna armatura

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ EKSCENTRICITETA NA NOSIVOST PRIKLJUČKA ČELIČNIH REŠETKI

Autori: S.Junušić, J.Topić, A.Jurić

Sažetak: U radu se analizira utjecaj ekscentriciteta na nosivost priključka ravninskih čeličnih grednih rešetkastih nosača. Numerička analiza je provedena na konkretnom ravninskom rešetkastom nosaču s unaprijed odabranim dimenzijama nosača, a pretpostavljena je potpuna upetost štapova ispune u pojaseve. Kombinacija opterećenja usvojena je kao zbroj vlastite težine i pokretnog opterećenja, koncentriranih u čvorovima gornjeg pojasa. Ekscentriciteti su zadavani kao postotak visine presjeka pojasa, a zadavani su u gornjem pojasu, donjem pojasu te u oba pojasa. Za izabrane varijacije ekscentriciteta praćena je nosivost karakterističnog priključka gredne rešetke u čvoru najveće vlačne i tlačne sile, odnosno priključka prvog polja. Praćena je promjena nosivosti priključka zavisno od ekscentriciteta nastalog preklapanjem štapova, te ekscentriciteta nastalog razdvajanjem štapova, a rezultati su prikazani bezdimenzionalnim dijagramima i uspoređivani s vrijednostima dobivenim po euronormama.

Ključne riječi: rešetka, ekscentricitet, priključak, proračun nosivosti

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

GLAVNI PROJEKT TRGOVAČKOG CENTRA „PORTANOVA“ U OSIJEKU: BETONSKI DIJELOVI GRAĐEVINE

Autori: I.Ivandić, T.Lovrić, A.Harapin

Sažetak: U radu je prikazan dio projekta konstrukcije trgovačkog centra Portanova u Osijeku. Cijela građevina obrađena je kroz nekoliko diplomskih radova koji zajedno sačinjavaju jednu cjelinu. U ovom članku prikazan je koncept cjelokupne konstrukcije i proračun betonskih dijelova građevine. Tlocrtna površina građevine je oko 24.000 m2 (cca 285x80 m), a ukupna bruto površina oko 79.000 m2. Građevina se sastoji od jedne podzemne i tri nadzemne etaže. Podrum je u potpunosti izveden u armiranom betonu, a katovi su spregnuta konstrukcija – čelični nosači oslonjeni na betonske stupove. Projektni zahtjev je opterećenje od 10.0 kN/m2 na ploči prizemlja – na mjestu Supermarketa i 5.0 kN/m2 na ostalom dijelu. Građevina se nalazi na lokaciji koja prema važećim propisima spada u VIII seizmičku zonu i I vjetrovnu zonu. Cijeli članak...

Ključne riječi: trgovački centar, glavni projekt konstrukcije

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

IDEJNO RJEŠENJE DENIVELACIJE SLAVONSKE AVENIJE U ZAGREBU

Autori: K.Rehlicki, S.Dimter

Sažetak: Denivelacije raskrižja u urbanim područjima predstavljaju složene infrastrukturne zahvate koji osim prometnice uključuju i brojne komunalne instalacije. Projektna rješenja prometnih objekata nisu isključivo rezultat prometnih zahtjeva, već na njihovo oblikovanje veliki utjecaj imaju prostorni čimbenici zajedno s komunalnim instalacijama. Budući da se radi o vrlo složenim i skupim infrastrukturnim objektima, prije odluke o izvođenju poželjno je na razumljiv način prikazati širem krugu ljudi projektno rješenje sa svim prednostima i nedostatcima koje ono nosi. U članku je ukratko prikazan sadržaj diplomskog rada u kojem je obrađeno idejno rješenje denivelacije Slavonske avenije u gradu Zagrebu.

Ključne riječi: denivelacija, Slavonska avenija, grad Zagreb, simulacija prometnih tokova, vizualizacija

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRORAČUN KRANSKIH NOSAČA PREMA EUROKOD NORMAMA

Autori: M.Joketović, I.Radić, D.Markulak

Sažetak: U radu se opisuje način modeliranja opterećenja zbog djelovanja kranova prema Eurokod normama HRN EN 1991-3:2006. Taj se postupak svojom složenošću i preciznošću u izračunu djelovanja bitno razlikuje od dosadašnjih načina proračuna. Na numeričkom primjeru industrijske hale s kranom ilustriran je kodificirani način proračuna ovakvih konstrukcija prema Eurokod normama.

Ključne riječi: kranski nosač, modeliranje opterećenja, proračun, Eurokod

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

RJEŠENJE KANALIZACIJE NASELJA

Autori: G.Polančec, M.Šperac

Sažetak: U idejnom rješenju kanalizacijskog sustava sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Duzluk predložena su i razmatrana tri moguća varijantna rješenja i za svaku varijantu napravljena je procjena troškova izgradnje te tehnička valorizacija rješenja. Nakon provedene analize razrađenih varijantnih rješenja sanitarno-fekalne kanalizacije naselja Duzluk, kao tehnički najprihvatljivija a ekonomski najisplativija, odabrana je varijanta 1, odnosno izgradnja razdjelne kanalizacije sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Duzluk s tlačnim kanalizacijskim priključkom na kanalizacijski sustav Orahovice. Okosnicu kanalizacijske mreže naselja Duzluk čini glavni gravitacijski kolektor K.1. duljine cca 1.700 m koji je recipijent ostalih kolektora i sekundarne mreže naselja, ukupne duljine cca 3.500 m. Sakupljene sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Duzluk transportirat će se glavnom tlačnom stanicom i međumjesnim tlačnim cjevovodom duljine cca 1.350 m do kanalizacijske mreže Orahovice, u pravcu budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ključne riječi: idejni projekt, kanalizacija naselja, troškovi izgradnje

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ODREĐIVANJE TIJEKA OSLOBAĐANJA TOPLINE HIDRATACIJE U BETONU

Autori: I.Gabrijel, J.Barbalić

Sažetak: Nepovoljna distribucija temperature u betonskim elementima može dovesti do nastanka pukotina. Sprječavanje nastanka pukotina provodi se planiranjem tehnologije izvođenja. Velika pomoć pritom su proračuni raspodjele temperature. Proračun temperaturnih promjena u betonu mora uzeti u obzir međudjelovanje betonskih elemenata s okolišem, uz istovremeno generiranje topline u betonu zbog hidratacije cementa. Budući da su uvjeti u okolišu i toplina koja se oslobađa promjenjivi u vremenu, predviđanje distribucije temperature postaje složen problem. Tijek oslobađanja topline hidratacije u betonu predstavlja vrlo bitan parametar, jer služi za proračun temperaturnih promjena, a također je i pokazatelj napretka hidratacije cementa. U ovom radu prikazan je matematički model kojim se opisuje razvoj topline hidratacije tijekom vremena. Provedena su laboratorijska ispitivanja oslobađanja topline hidratacije u betonu diferencijskim kalorimetrom. Analize su provedene na 6 mješavina betona izrađenih s različitim vodocementnim (v/c) omjerima i dvije vrste cementa.

Ključne riječi: toplina, hidratacija, cement, pukotine

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ RASPOREDA LEŽAJEVA NA NAPREZANJA RASPONSKOGA SKLOPA PLOČASTOG MOSTA

Autori: T.Juzbašić, J.Popović, H.Draganić

Sažetak: Ležajevi su elementi kojima se prenose različita djelovanja s rasponskoga sklopa na potpore. Oni su veza gornjeg i donjeg ustroja mosta. Predviđeno funkcioniranje ležajeva treba biti ispunjeno kroz cio vijek trajanja mosta, a ako neke konstrukcije ne udovoljavaju zadanim uvjetima okoliša, potrebno je predvidjeti mogućnost njihove zamjene. Slika unutarnjih sila u elementima donjeg i gornjeg ustroja mosta je bitno određena rasporedom njegovih ležajeva. Stoga je potrebno dobro razmotriti njihov raspored. U radu će se dati pregled nekoliko rasporeda ležajeva i njihov utjecaj na naprezanja u pločastom rasponskom sklopu te raspodjelu momenata savijanja u naglavnim gredama.

Ključne riječi: ležajevi, raspored ležajeva, pločasti rasponski sklop, naglavne grede, naprezanje rasponskoga sklopa

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRIMJENA THOMSONOVOG PRELJEVA U MJERENJU PROTOKA U KANALIZACIJI

Autori: I.Dundović, L.Tadić

Sažetak: Rad prikazuje osnovne zakonitosti strujanja preko Thomsonovog preljeva koji se često koristi upravo za hidraulička mjerenja protoka. Osim teorijskih postavki, u radu će se prikazati rezultati provedenih mjerenja protoka u kanalizaciji jednog dijela grada Valpova radi kalibracije protoka matematičkog modela kanalizacijskog sustava.

Ključne riječi: mjerenje, protok, kanalizacijski sustav, Thomsonov preljev, kalibracija

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.