New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

Broj 19 - Prosinac, 2019.


Poštovani čitatelji,

 

objavljen je 19. broj časopisa e-GFOS. Kao i uvijek do sada, i ovaj se broj sastoji od društvenih vijesti i znanstveno-stručnih članaka. U dijelu društvenih vijesti možete čitati o događanjima na Fakultetu u proteklih šest mjeseci, a znanstveno-stručni dio ovoga broja čini deset članaka različite tematike te se nadam kako ćete između ponuđenoga u ovome broju uspjeti pronaći nešto vama zanimljivo i korisno.

 

Od društvenih vijesti željela bih istaknuti promociju prve generacije studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek – prvih pet studenata steklo je akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizma. Kako je Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek osim obrazovne i znanstvena institucija, s ponosom naglašavamo da je Fakultet u posljednjih šest mjeseci potpisao četiri nova ugovora za projekte, ukupne vrijednosti cca 13 milijuna kuna. Radi se projektima iz fondova Interreg, HRZZ, ESF i ERDF, čija će provedba zasigurno unaprijediti instituciju u znanstvenom i materijalnom smislu.

 

Iskoristila bih priliku da najavim promjene u uredničkom odboru časopisa. Naime, s ovim brojem prestajem biti glavna urednica, a moja kolegica, izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić, prestaje biti tehnička urednica. Ovim putem zahvaljujem joj što me predano pratila u radu protekle četiri i pol godine. Zahvaljujem na suradnji i kolegici izv. prof. dr. sc. Zlati Dolaček-Alduk koja je obnašala posao prve tehničke urednice časopisa e-GFOS. Glavna urednica časopisa e-GFOS bila sam od njegova osnutka do danas te bih se usudila reći da je u tih devet i pol godina učinjeno puno po pitanju kvalitete časopisa i njegove uključenosti u baze podataka. Također  zahvaljujem svim autorima koji su se odlučili za objavu svojih radova u našem časopisu, kao i svim recenzentima koji su se trudili svojim komentarima pridonijeti kvaliteti pristiglih radova. Zahvaljujem  nacionalnom i međunarodnom uredničkom odboru te vanjskom uredničkom savjetu na promidžbi časopisa e-GFOS u svijetu, bivšim članovima uredničkog odbora, kao i svima drugima koji su na bilo koji način pridonijeli rastu i razvoju ovog časopisa. Sve najbolje u budućem radu na časopisu želim novoj glavnoj urednici, doc. dr. sc. Tanji Kalman Šipoš te novom tehničkom uredniku, doc. dr. sc. Mariu Galiću. S obzirom na to da ih oboje poznajem dugi niz godina i cijenim njihov trud i rad, sigurna sam da časopis e-GFOS očekuje sjajna budućnost.

 

Dragi čitatelji, u ime uredničkog odbora časopisa e-GFOS želim vam sve najbolje povodom nadolazećih blagdana te puno zdravlja, sreće i ljubavi u 2020. godini.

 

Srdačno vas pozdravlja

izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša

 

PROCJENA PROMJENA REŽIMA SUSPENDIRANOG NANOSA NA DONJEM TOKU RIJEKE DRAVE

Autori: S.Zhu, O.Bonacci, D.Oskoruš

Sažetak: Promjene režima suspendiranog nanosa na donjem toku rijeke Drave izučavani su primjenom metode RAPS (Rescaled Adjusted Partial Sums). Rezultati analize pokazali su da je do nagle promjene režima nanosa i smanjenja koncentracije suspendiranog nanosa (SSC) na dvije vodomjerne postaje na rijeci Dravi došlo početkom osamdesetih godina dvadesetog stoljeća. Pronos suspendiranog nanosa na postaji Botovo smanjen je u razdoblju 2003. - 2017. (0.323 × 106 t/god) u odnosu na prethodno razdoblje 1967. - 1981. (0.922 × 106 t/god) za oko 65%. Pronos suspendiranog nanosa na postaji Donji Miholjac smanjen je u razdoblju 2007. - 2017. (0.263 × 106 t/god) u odnosu na prethodno razdoblje 1971. - 1981. (1.383 × 106 t/god) za čak oko 81 %. Glavni razlog smanjenja je izgradnja akumulacija za potrebe rada tri hidroelektrane u Hrvatskoj. Odnos između SSC i protoka (Q) korišten je za izradu krivulje pronosa suspendiranog nanosa (SRC) u novim uvjetima. Analize ukazuju da su SRC u novim uvjetima osjetljivije na sezonsku dinamiku od onih u prethodnom razdoblju.

Ključne riječi: pronos suspendiranog nanosa, protok vode, akumulacija, krivulja pronosa suspendiranog nanosa, Rijeka Drava (Hrvatska)

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UPORABA ČELIČANSKE ZGURE: GRAĐEVNI MATERIJAL I PRIMJENA U OKOLIŠU

Autori: N.Stjepanović, D.K.Hackenberger, B.K.Hackenberger, L.Zelić

Sažetak: Čeličanska zgura je nusproizvod u proizvodnji čelika, a porastom proizvodnje sve je više odlagališta. Čeličanska zgura koristi se kao građevni materijal u gradnji cesta, gdje zamjenjuje prirodne materijale. Uporaba čeličanske zgure u gradnji cesta ima brojne prednosti, kao što je rješavanje problema zbrinjavanja ovoga otpada i smanjivanja štetnog utjecaja na okoliš zbog smanjene uporabe neobnovljivih prirodnih agregata. Osim kao građevni materijal, čeličanska zgura primjenjuje se u okolišu na različite načine, poput remedijacije tla i vode te sekvestracije CO2. Međutim, multidisciplinarno istraživanje utjecaja čeličanske zgure na okoliš, osobito na kopnene i vodene organizme, nedostaje. Čeličanska zgura sadrži male količine potencijalno toksičnih tvari za organizme, kao što su teški metali koji mogu dospjeti u okoliš. Visoka pH vrijednost također može imati važan utjecaj na procjeđivanje teških metala pa samim time i na organizme u vodi i tlu. S obzirom na sve češću uporabu čeličanske zgure, bilo bi korisno napraviti procjenu rizika povezanu s različitim primjenama ovoga materijala na okoliš.

Ključne riječi: utjecaj na okoliš, gradnja cesta, čeličanska zgura, ispiranje, remedijacija okoliša

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ŽELJEZNICA U PROSTORNIM PLANOVIMA GRADA OSIJEKA OD 1912. DO 2019.

Autori: Ž.Jurković, S.Lončar-Vicković

Sažetak: Rad predstavlja prikaz povijesti prostornog i urbanističkog planiranja grada Osijeka, s naglaskom na pozicioniranje i tretman željezničkog sustava. Istraživanjem je obuhvaćeno osam planova u razdoblju od 1912. godine do danas, uz napomenu da je glavnina željezničkog sustava oko i unutar Osijeka u potpunosti izgrađena do 1910. godine. Tijekom više od stotinu godinu definirana su tri glavna pristupa planiranju razvoja grada i željeznice. Najstariji, pasivni pristup, željeznicu prihvaća kao prostornu datost dok aktivniji pristup u desetljećima poslije II svjetskog rata predlaže radikalna rješenja izmještanja ili ukidanja pruga u središtu grada. Recentniji planovi treće faze pokušavaju povezati trenutnu poziciju željeznice u gradu s mogućnostima transformacije prostora koje sustav koristi. Rezultati prikazanog istraživanja predstavljaju znanstveni temelj za planiranje obnove i prenamjene željezničkih koridora u Osijeku.

Ključne riječi: prostorno planiranje, željeznički sustav, željeznički koridori, transformacijski potencijal, Osijek

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ISPITIVANJE PONAŠANJA POLIMEROM MODIFICIRANIH ASFALTNIH MJEŠAVINA

Autori: N.M.Asmael, M.Q.Waheed, A.S.Abdaljabbar

Sažetak: Posljednjih godina prometno opterećenje je u porastu, kao i veličina i opterećenje vozila, što utječe na ponašanje asfaltnog kolnika. Materijali od modificiranog bitumena unaprjeđuju ponašanje, održavanje i izgradnju asfaltnih mješavina u smislu bolje kvalitete i trajnosti ceste te uštede ukupnih troškova tijekom projektnog razdoblja. Ovim istraživanjem pokušava se identificirati utjecaj polimernih modifikacija na poboljšanje ponašanja asfaltnih mješavina. Korištene su tri vrste polimernih smola: epoksidna smola, fenolna smola i poliesterska smola. Fizikalna svojstva asfaltnog veziva ispitivana su testom penetracije i točke razmekšanja. Ispitivan je utjecaj modifikacije polimerom i na Marshallova svojstva. Za procjenu vlačne čvrstoće i procjenu osjetljivosti mješavine na promjene temperature, korištene su tri različite temperature ispitivanja (15, 30, 45 C˚). Također, modificirane mješavine su ispitane i statičkim testom puzanja. Na temelju rezultata ispitivanja, zaključeno je kako povećanje fenolne ili epoksidne smole u asfaltnom vezivu rezultira povećanjem točke razmekšanja i smanjenjem penetracije. Svojstva materijala mogu se poboljšati primjenom fenolne i poliesterske smole s obzirom na poboljšanje svojstava izdvajanja veziva. Osim toga, uporaba fenolne smole u asfaltnim mješavinama povećava otpornost na deformacije pod prometnim opterećenjem.

Ključne riječi: polimerom modificirane asfaltne mješavine, epoksidna smola, fenolna smola, poliesterska smola, test puzanja, vlačna čvrstoća

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

METODOLOGIJA ADMINISTRATIVNO-TERITORIJALNOG ZONIRANJA PARAMETRA UTJECAJA TEMPERATURE ZRAKA NA ZGRADE

Autori: V.Pashynskyi, M.Pashynskyi, N.Pushkar, I.Skrynnik

Sažetak: U ovome se radu predlaže metoda administrativno-teritorijalnog zoniranja glavnih projektnih parametara temperature zraka. Za svaku administrativnu regiju postavljaju se projektne vrijednosti srednje temperature u godini, temperatura najhladnijeg i najtoplijeg mjeseca, temperatura najhladnijeg i najtoplijeg dana. Ovi parametri trebaju se koristiti tijekom izgradnje i konstrukcijskog oblikovanja čitave regije. Metoda se temelji na primjeru područja Ukrajine, ali je primjenjiva na sve države.

Ključne riječi: temperatura zraka, meteorološki podaci, teritorijalna varijabilnost

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ANALIZA PROCJEDNE VODE NESANITARNE DEPONIJE I PROCJENA UČINKOVITOSTI REDUKCIJE KOFEINA PRIMJENOM ANALIZE TOKOVA MATERIJALA I SUPSTANCI

Autori: K.Antić, M.Sremački, M.Petrović, M.Turk-Sekulić, D.Adamović, D.Sakulski, J.Radonić

Sažetak: U sklopu istraživanja analizirana je procjedna voda iz obodnog kanala nesanitarne deponije čvrstog komunalnog otpada unutar lokaliteta L. U prikupljenim uzorcima vode određivani su: osnovni fizikalno-kemijski (temperatura, pH vrijednost, električna vodljivost, HPK, BPK5, NH4+-N, SO42-, ukupni fosfor, ortofosfati, zamućenost i suspendirane tvari) i mikrobiološki parametri (broj aerobnih heterotrofa, ukupan broj koliformnih bakterija, ukupan broj koliformnih bakterija fekalnog porijekla, broj crijevnih enterokoka). Analizom rezultata osnovnih fizikalno-kemijskih parametara, može se zaključiti da se deponija nalazi u metanogenoj fazi degradacije otpada. Rezultati mikrobiološke analize ukazuju na prisutnost dvije vrste mikroorganizama: Escherichia coli i Klebsiella pneumonia. Primjenom QP2010-Ultra GC-MS realizirana je i polukvantitativna probirna analiza prikupljenih uzoraka, kojom je utvrđena prisutnost 16 organskih spojeva, od kojih 5 pripada skupini farmaceutika: kofein, 22-trikozanoična kiselina, 4-metiltiomorfolin-1,1-dioksid, 2,6,10,14-heksadekatetraen-1-ol, 3,7,11,15-tetrametil-, acetat, (E,E,E)-, 1,2 bis(trimetilsilil)benzen. Primjenom softverskog paketa STAN provedena je analiza tokova materijala i supstanci i realizirano je modeliranje scenarija radi procjene učinkovitosti selektiranih tehnologija za tretman procjednih voda s gledišta redukcije koncentracije stimulansa kofeina. Tehnologije za tretman procjednih voda koje su razmatrane u sklopu Scenarija 1 su hibridni sustav mokrih polja, membranski bioreaktor (MBR) i reverzna osmoza (RO). Rezultati modeliranja pokazali su visoku učinkovitost redukcije koncentracije kofeina, u vrijedosti od 99.99 %.

Ključne riječi: procjedne vode deponije, farmaceutici, kofein, STAN

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PROTUPOTRESNO OJAČANJE POSTOJEĆIH AB KONSTRUKCIJA POMOĆU INJEKTIRANJA BETONA I FRP MATERIJALA

Autori: G.Nechevska-Cvetanovska, A.Roshi, J.Bojadjieva

Sažetak: Do potrebe za popravkom i ojačanjem AB zgrada i njihovih konstruktivnih elemenata dolazi kada one ne posjeduju dostatnu čvrstoću, krutost i/ili duktilnost zbog oštećenja nastalih uslijed djelovanja potresa. U okviru ove studije, poseban naglasak će biti na AB konstrukcijama kod kojih ugrađeni beton nije dostigao projektiranu klasu betona tijekom gradnje i/ili na zgradama koje ne mogu udovoljiti traženim svojstvima čvrstoće, krutosti i deformacije, posebno u uvjetima potresnog opterećenja zbog izgradnje dodatnih katova ili nadogradnji. U takvim je slučajevima potrebno popraviti i ojačati i pojedine konstrukcijske elemente i cijelu konstrukciju koristeći tradicionalne metode (betonsko injektiranje) i inovativne (FRP) materijale.

Ključne riječi: kvaliteta betona, popravak i ojačanje, tradicionalni i inovativni materijali, betonsko injektiranje, FRP

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

USPOREDBA ČVRSTOĆE I TRAJNOSTI BETONA IZRAĐENOG S PORTLAND CEMENTOM OTPORNIM NA SULFAT I PORTLAND CEMENTOM S DODATKOM PUCOLANA

Autori: S.Kroviakov, M.Zavoloka, L.Dudnik, V.Kryzhanovskyi

Sažetak: Članak se bavi usporedbom čvrstoće i trajnosti betona izrađenog s cementom otpornim na sulfat i cementom s dodatkom pucolana. Za ocjenu trajnosti betona uspoređena su tri pokazatelja: otpornost na sulfat, vodonepropusnost i otpornost na smrzavanje. Sve betonske smjese bile su bez dodataka. Odsustvo kemijskih primjesa u betonskim mješavinama provedeno je radi pravilne usporedbe svojstava betona izrađenog s različitim cementima, bez utjecaja modifikatora koji mogu imati različit učinak na različite vrste veziva. Dani su betonski sastavi razreda C20/25 i C30/35. Uporaba Portland cementa s dodatkom pucolana u betonskim mješavinama osigurava potrebnu razinu otpornosti betona na koroziju i smrzavanje, kao i veću propusnost vode te manji sadržaj cementa u usporedbi s Portland cementom otpornim na sulfat.

Ključne riječi: sulfatna otpornost, pucolan, sulfatno otporan cement, otpornost na smrzavanje, vodonepropusnost, rana tlačna čvrstoća.

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ODABIR OPCIJE UPRAVLJANJA OTPADOM HRANE METODOM PROMETHEE

Autori: O.Erceg, J.Margeta

Sažetak: Rješavanje problema otpada hrane u skladu sa strategijom kružnog gospodarstva je složen problem na malim otocima. Postoji nekoliko standardnih postupaka za rješavanje problema, ali i dva specifična, koja je nužno uzeti u obzir. Jedan je ispuštanje usitnjenog otpada hrane u kanalizacijski sustav, a drugi je transport otpada na kopno, u regionalni centar. Svaki postupak ima svoje prednosti i nedostatke u odnosu na cilj rješavanja problema. Problem se stoga mora rješavati cjelovito, sustavnim pristupom, a izbor prihvatljivog rješenja primjenom višekriterijskog postupka. U ovome je radu takav postupak primijenjen za rješavanje problema na primjeru otoka Visa. Dobiveni rezultati pokazuju da je rješenje s ispuštanjem otpada hrane u lokalni kanalizacijski sustav najprihvatljivije te da u cijelosti zadovoljava ciljeve kružnog gospodarstva. Korištenje metode PROMETHEE za izbor optimalne opcije pokazalo se vrlo praktičnim i korisnim.

Ključne riječi: višekriterijska analiza, PROMETHEE, gospodarenje otpadom hrane, mali otoci, kružno gospodarstvo

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PROJEKTNE KARAKTERISTIKE AUTOMOTO STAZA

Autori: H.Kmoniček, F.Ruška, I.Barišić

Sažetak: Postojeće su automoto staze izgrađene na jedan od dva načina - intuitivno ili inženjerskim pristupom. Pod intuitivnim načinom podrazumijeva se da je staza u potpunosti izgrađena tako da se prilagodila terenu i okruženju u kojemu se nalazi. Inženjerski način razvoja trkaće automoto staze uključuje planiranje, projektiranje i izgradnju staze na određenoj lokaciji tako da odgovara onima koji će je koristiti. Projektiranje trkaće staze temelji se na preporukama, ovisno o vrsti utrke koja će se na njoj održavati. Hrvatski auto i karting savez izdao je Pravilnik o stazama za kružne autoutrke koji definira minimalne zahtjeve za pripremu i opremanje staza za autoutrke, no unutar ovoga rada idejno je rješenje automoto staze izrađeno prema međunarodnim zahtjevima (FIA i FIM propisi) kako bi se prilagodilo međunarodnim sportskim događanjima. Ova idejna automoto staza planirana je u Osijeku, koji kao najveći grad u istočnoj Hrvatskoj ima izvrstan potencijal za izgradnju sportskog centra za automoto utrke. Odabrana lokacija staze omogućava njezino proširenje u slučaju potrebe za dodatnim sadržajem, kao što su poligoni testnih vozila, centar za trening vožnje ili staza za karting utrke. Idejno rješenje obuhvatilo je sve dijelove koji su potrebni za izvedbu staze, kao što su horizontalno i vertikalno profiliranje staze, oborinska odvodnja, kolnička konstrukcija, sigurnosne mjere u obliku konstruktivnih elemenata i sl.

Ključne riječi: automoto staze, projektiranje, FIM, FIA, idejno rješenje, tehnički propisi

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.