New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 9 - Prosinac, 2014.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

nakon šestomjesečnog napornog rada „u tišini“, donosimo vam novi broj časopisa e-GFOS. Iznimna mi je čast primijetiti kako se broj znanstveno-stručnih članaka u časopisu, pristiglih iz drugih institucija, iz broja u broj povećava, što govori u prilog prepoznatljivosti časopisa te pomaže u našem nastojanju da časopis uvrstimo u bazu WoS. Također, zadovoljstvo je i primijetiti da je časopis prepoznat, kako od strane autora mlađe životne dobi, tako i kod već iskusnih znanstvenika. Kao i u svakom prethodnom, i u ovom broju, osim znanstveno-stručnih radova, dajemo i kratak prikaz događanja na Fakultetu u proteklom periodu. Što je sve obuhvaćeno društvenim vijestima ovoga broja, otkrijte sami.

 

Sukladno Pravilima o uređenju i izdavanju časopisa e-GFOS, početkom ove akademske godine svim tijelima časopisa istekao je mandat, promijenio se i sastav tijela časopisa, o čemu se možete informirati u impressumu časopisa. Ovim putem zahvaljujem dekanima građevinskih fakulteta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Mostaru što su pristali biti članovima Vanjskog savjeta i spremni su nam pomoći u kontinuiranoj namjeri da časopis podignemo na višu razinu. Najviše pak zahvaljujem uredničkom odboru časopisa koji je svojim marljivim radom omogućio da društvene vijesti ovoga broja budu ovako bogate te koji kontinuirano radi na uvrštenju časopisa u nove značajne baze podataka, kao i recenzentima znanstveno-stručnih radova koji su uvijek spremni uložiti vrijeme kako bi savjetima unaprijedili kvalitetu radova u časopisu. Dosadašnjim članovima uredničkog odbora zahvaljujem se na uloženom trudu i ugodnoj suradnji.

 

 

Svim svojim čitateljima, autorima i recenzentima radova objavljenih u časopisu, urednički odbor je ove godine odlučio čestitati nadolazeće blagdane na nešto drugačiji način, fotografijom. Fotografija uredničkog odbora načinjena je u duhu Božića i Nove godine ispred Šokca, drvene skulpture koja je simbol stare zgrade Fakulteta u kojoj se još uvijek nalazimo. U nadi da ćemo već sljedeći Božić dočekati u novoj zgradi, smještenoj na prostoru kampusa osječkog sveučilišta, pozdravlja vas urednica časopisa.

 

izv.prof.dr.sc. Ivanka Netinger

USPOREDBA MODULA ELASTIČNOSTI NA TEMELJU REZULTATA DOBIVENIH RAZORNIM I NERAZORNIM METODAMA ISPITIVANJA DRVENIH UZORAKA

Autori: M.Čukman, L.Jelenković, L.Karaula, K.Krnjus

Sažetak: U radu se prikazuje usporedba rezultata dobivenih modula elastičnosti na temelju razornih (RM) i nerazornih (NRM) metoda ispitivanja uzoraka obične i lamelirane drvene građe. Istraživanje NRM se provodilo korištenjem vlagomjera, ultrazvuka i rezistografa, dok su se statička ispitivanja RM provodila u preši na tlak paralelno s vlakancima, te savijanjem. Odnosi RM i NRM dobiveni su korištenjem modela linearne regresije.

Ključne riječi: NRM, RM, modul elastičnosti, čvrstoća

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ IZOSTAVLJANJA STATIČKE KOMPONENTE IZ PRORAČUNSKIH MODELA DINAMIČKOG PJEŠAČKOG OPTEREĆENJA MOSTOVA

Autori: I.Štimac Grandić, D.Jakovljević, D.Grandić

Sažetak: Kriterij udobnosti u suvremenim normama i smjernicama za projektiranje pješačkih mostova se definira prihvatljivim vrijednostima najvećih ubrzanja rasponskog sklopa mosta, premda se kriteriji mogu definirati i prihvatljivom veličinom progiba ili brzine bilo kojeg djela rasponskog sklopa mosta. U proračunskim modelima dinamičkog pješačkog opterećenja za dokaz graničnog stanja uporabljivosti (GSU), koji su bazirani na eksperimentalnim modelima dinamičkog pješačkog opterećenja u vertikalnom smjeru, izostavljena je statička komponenta (težina pješaka). Iz provedenih proračuna na nekoliko jednorasponskih konstrukcija s vlastitom frekvencijom 2 Hz i usporedbe dinamičkih odgovora (pomaka, brzine i ubrzanja) rasponske konstrukcije vidljivo je da je isključenje statičke komponente opravdano u slučajevima kad su kriteriji udobnosti definirani kao najveće prihvatljive brzine ili ubrzanja rapsonskog sklopa konstrukcije.

Ključne riječi: modeli dinamičkog pješačkog opterećenja, pješački most, GSU

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

LIJEPLJENI LAMELIRANI NOSAČI S OTVORIMA

Autori: M.Jeleč, D.Varevac, J.Zovkić

Sažetak: U radu je prikazan sustavan pregled dostupnih istraživanja o lijepljenim lameliranim nosačima s kružnim i pravokutnim otvorima. Prikazani su rezultati ispitivanja na nosačima bez ojačanja otvora, pri čemu je varirano nekoliko utjecajnih parametara kao što su raspon i poprečni presjek nosača, položaj i oblik otvora, odnos između veličine otvora i veličine nosača te stanje naprezanja na mjestu otvora nosača. Preuzeti rezultati eksperimentalnih ispitivanja iz literature su uspoređeni s preporukama i analitičkim izrazima prema DIN 1052:2004-08, DIN EN 1995-1-1/NA: 2010, prEN1995-1-1: Final Draft i drugim važnijim normama, te isto tako i s rezultatima numeričkih analiza modeliranih metodom konačnih elemenata. S obzirom da europska norma za drvene konstrukcije, EN 1995-1-1:2004, ne sadrži postupak dimenzioniranja LLD nosača s otvorima, iako neki nacionalni dodaci daju svoje preporuke, ovo područje ostaje otvoreno za daljnja istraživanja i njihovu implementaciju u postupak dimenzioniranja, primjenjiv u svakodnevnoj inženjerskoj uporabi.

Ključne riječi: lijepljeni lamelirani nosači, pravokutni otvori, kružni otvori, raspodjela naprezanja

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ RAZLIČITIH VRSTA PROZORA NA VRIJEDNOSTI ZRAKOPROPUSNOSTI STAMBENIH JEDINICA

Autori: H.Krstić, Ž.Koški, M.Tomljanović

Sažetak: Zrakopropusnost igra značajnu ulogu u energetskoj učinkovitosti zgrada. U radu se nastoji istražiti utjecaj različitih prozirnih obodnih konstrukcija zgrade - prozora, na zrakopropusnost stambenih jedinica, što je vrlo važno kada se u obzir uzmu energetska učinkovitost i prikladna toplinska ugodnost. U radu su uspoređene vrijednosti zrakopropusnosti na tri različita seta stambenih jedinica, od kojih svaki set sadrži dvije stambene jedinice izgrađene iste godine i jednakih geometrijskih karakteristika. Jedina razlika između stambenih jedinica u ovom radu je u vrsti prozora i materijalu okvira od kojih su načinjeni prozori. Prva stambena jedinica u svakom setu je s originalnim, starim prozorima, a druga jedinica je s novim, zamijenjenim prozorima. U radu je kratko objašnjena Blower Door metoda i uređaj koji se koristi za terenska ispitivanja zrakopropusnosti stambenih jedinica. Rezultati prikazani u radu ukazuju na trend značajnog poboljšanja vrijednosti zrakopropusnosti u stambenim jedinicama s novijim prozorima. Za generalizaciju dobivenih rezultata potrebno je provesti mjerenja zrakopropusnosti na većem uzorku stambenih jedinica.

Ključne riječi: zrakopropusnost, stambene jedinice, prozori, energetska učinkovitost

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

USPOREDBA REZULTATA ISPITIVANJA OTPORNOSTI NA SMRZAVANJE HIDRAULIČNIM VEZIVOM VEZANIH MJEŠAVINA PREMA HRVATSKOJ I EUROPSKOJ NORMI

Autori: E.Ovad, I.Barišić, M.Zagvozda

Sažetak: Cementom stabilizirani materijal je nosivi sloj višeslojne kolničke konstrukcije, koji je kombinacija agregata s cementom kao vezivom. Ovaj nosivi sloj ima znatnu čvrstoću, poboljšava određena svojstva kolnika kao što su osjetljivost na smrzavanje te produljenje vijeka trajanja kolnika. Formiranje leda, volumne deformacije te gubitak nosivosti prilikom odmrzavanja u proljeće česta su pojava u područjima s niskim temperaturama i visokim razinama podzemne vode. Stoga je prilikom projektiranja kolničke konstrukcije u obzir potrebno uzeti ne samo prometno opterećenje, već i oštre klimatske i okolišne čimbenike. Hladne zime i tlo osjetljivo na mraz prisutni su u istočnoj Hrvatskoj i gradu Osijeku. Stoga ovaj rad istražuje osjetljivost na smrzavanje cementom stabiliziranog agregata prema staroj hrvatskoj normi HRN U.B1.050 i novoj europskoj normi EN 13286-54. Radi usporedbe ove dvije norme korišteni su materijali koji se uobičajeno koriste u Republici Hrvatskoj za izradu ovih slojeva. Rezultati su pokazali kako niti jedna mješavina ne zadovoljava uvjete postavljene normama te da je potrebno koristiti cement veće klase ili povećani udio cementa kako bi se dobio materijal otporan na utjecaj smrzavanja i odmrzavanja.

Ključne riječi: otpornost na smrzavanje-odmrzavanje, cementom stabilizirani agregat, kolnička konstrukcija, norme

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PROCJENA MAKSIMALNIH KRATKOTRAJNIH OBORINA NA RIJEČKOM PODRUČJU

Autori: M.Gajić-Čapka, N.Ožanić, N.Krvavica

Sažetak: U radu je razmatrana problematika pojavljivanja kratkotrajnih intenzivnih oborina na riječkom području, analiza ekstremnih vrijednosti te primjena rezultata. Proračunani su očekivani maksimumi količine oborina za različite vjerojatnosti pojavljivanja (povratna razdoblja) za odabrane vremenske intervale (trajanja) od 5, 10, 20, 30, 40 i 60 minuta, te 2, 4, 8, 12 i 24 sata, prema podatcima za 1958. - 2011. i 1958. - 2012., s meteorološke postaje Rijeka. Ocijenjena je ekstremnost jake kišne epizode zabilježene u Rijeci 12. rujna 2012. Apsolutni ekstremi zabilježeni su za trajanja od 20 min do 2 sata. Uvažavajući te zabilježene maksimume oborine, promjene u procjenama maksimuma su uglavnom pozitivne i za povratna razdoblja dulja od 20 godina i intervale od 20 minuta do 12 sati iznose 5 do 13 %. Definirane su i nove ITP (intenzitet – trajanje - povratno razdoblje) krivulje za Rijeku, čime su novelirani ulazni oborinski parametri za potrebe projektiranja sustava oborinske odvodnje. Najznačajnije promjene su primjetne za intenzitete trajanja 20, 30 i 40 min, za koje količine oborine, pale 12. rujna 2012. godine, ukazuju na povratno razdoblje veće od 100 godina.

Ključne riječi: oborina, kratkotrajne intenzivne oborine, analiza ekstremnih vrijednosti, ITP krivulje, Rijeka

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

KONCEPT ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU U UPRAVLJANJU ODRŽAVANJEM GRADSKIH PARKINGA

Autori: N.Jajac, I.Marović, M.Baučić

Sažetak: Fokus ovoga rada usmjeren je na fazu održavanja u projektima gradskih parkinga. Uže područje predstavljenog istraživanja je modeliranje podrške odlučivanju vezano uz planiranje održavanja. Upravljanje održavanjem gradskim parkinzima implicira kompleksni proces odlučivanja. Razlozi kompleksnosti su: veliki broj dionika, multidisciplinarnost, velika količina podataka, ograničen budžet, suprotstavljenost ciljeva i kriterija (dakle, tipični problemi upravljanja održavanjem gradske infrastrukture). Ove činjenice ukazuju da odlučivanje u upravljanju održavanjem gradskih parkinga spada u slabo strukturirane probleme. Radi pomaganja managerima održavanja u suočavanju s takvom kompleksnošću, predloženo je angažiranje višekriterijskih metoda AHP i PROMETHEE. Višekriterijski pristup je korišten za prioritetno rangiranje. Analiziranjem postojećeg (procjenjivanjem stanja gradskih parkinga tijekom monitoringa) i planiranog stanja parkinga u gradu, uspostavljeni su stablo ciljeva i kriteriji (ciljevi posljednje hijerarhijske razine u stablu ciljeva). Sukladno tome, definirana su alternativna rješenja/lokacije parkinga. Korištenjem metode AHP, predstavnici dionika odredili su težine kriterija. PROMETHEE II je korištena za prioritetno rangiranje, a temeljem PROMETHEE V definirane su faze implementacije. Rezultat prezentiranog koncepta je plan održavanja. Koncept je validiran na primjeru grada Splita.

Ključne riječi: upravljanje održavanjem, podrška odlučivanju, gradski parking, višekriterijske metode

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

POJEDNOSTAVLJENI PRISTUPI MODELIRANJU OKVIRA S ISPUNOM

Autori: M.Teni, M.Grubišić, I.Guljaš

Sažetak: U mnogim zemljama i seizmičkim područjima, armiranobetonski okviri ispunjeni su zidanom ispunom, tako predstavljajući konstrukcijski kompozitni sustav čije ponašanje je teško predvidjeti i modelirati, što vodi do nedostatka smjernica za projektiranje u postojećim propisima. Zidane ispune najčešće se smatra nekonstrukcijskim elementom te se redovito ne uključuju u proračun, što može imati znatne negativne posljedice. Dokazano je da pravilno modeliran i projektiran armiranobetonski okvir s ispunom ima bitan utjecaj na čvrstoću, krutost i disipaciju energije okvirnih konstrukcija. Naime, smatra se da zidana ispuna, u kombinaciji s relativno fleksibilnim armiranobetonskim okvirima, zasigurno preuzima jedan dio otpornosti na horizontalno djelovanje. S obzirom na ovu problematiku, provedena su tri načina modeliranja ponašanja okvirne konstrukcije sa zidanom ispunom. Prvi pristup je linearna seizmička analiza metodom ekvivalentnih sila na šest različitih modela po visini, te dva načina modeliranja zidane ispune – pomoću “shell” konačnih elemenata te pomoću “link” tlačne dijagonale, programom CSi SAP2000. Drugi pristup obrađuje nelinearnu dinamičku analizu s koncentriranim plastičnostima za stupove i grede te nelinearni model tlačnih dijagonala za zidanu ispunu. Zaključeno je da zidana ispuna u svakom pristupu modeliranja bitno utječe na ponašanje konstrukcije i dinamičke karakteristike pri potresnim djelovanjima.

Ključne riječi: okviri s ispunom, zidana ispuna, numeričko modeliranje, linearna i nelinearna analiza, CSi SAP2000

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.