New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 3 - Prosinac, 2011.


Riječ urednice 

 

Poštovani čitatelji,

 

izašao je i treći broj časopisa e-GFOS. Kako težimo podići ljestvicu svakom sljedećem broju kada je u pitanju kvaliteta, tako vam sada osim hrvatske nudimo i englesku inačicu časopisa, čineći ga dostupnim i čitateljima izvan zemlje. Znanstveno-stručni dio ovoga trećeg izdanja obuhvaća teme iz područja potresnog inženjerstva, prednapetih, čeličnih, betonskih i spregnutih konstrukcija, požarne otpornosti drvenih konstrukcija, mostogradnje te planiranja troškova održavanja i uporabe građevine. U tjednu koji je iza nas, Građevinski fakultet Osijek proslavio je 35. obljetnicu svog postojanja i obilježio je brojnim događanjima, među kojima treba izdvojiti pozvana predavanja uglednih predavača iz inozemstva. Tako se u ovome broju časopisa e-GFOS, uz radove naših kolega s drugih sveučilišta diljem Hrvatske, mogu pronaći i radovi gostujućih predavača iz Austrije, Slovačke i Slovenije.

 

Kao i uvijek, uz znanstveno-stručne radove donosimo i prikaz mnoštva društvenih zbivanja u proteklom periodu na Fakultetu, od čega izdvajamo one važnije kao što su postavljanje kamena temeljca nove zgrade Građevinskog fakulteta na prostoru sveučilišnog kampusa, prikaz Dana Fakulteta, službeno uručenje Certifikata za sustav osiguranja kvalitete Fakultetu od strane Agencije za razvoj i obrazovanje, te studentima vjerojatno zanimljivije teme kao što su iskustva njihovih kolega s Građevinijade i stručne prakse obavljene preko međunarodne organizacije IAESTE.

 

Kao urednica časopisa, zahvaljujem svim autorima znanstveno-stručnih radova, svim autorima društvenih vijesti te našoj maloj, ali marljivoj ekipi koja konstantno radi na podizanju kvalitete časopisa. U prošlom broju smo najavili, a u ovom broju i ostvarili englesku inačicu časopisa. Nadam se da ćemo jednako tako biti uspješni i u našim nastojanjima da časopis registriramo u važnijim bazama podataka.

 

Poštovani čitatelji, pozvani ste pisati. Možda već u sljedećem broju vaš članak bude dijelom međunarodno priznatog časopisa.

 

doc.dr.sc. Ivanka Netinger

PROCJENA RIZIKA OD POLAVE I UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVE U SLOVAČKOJ

Autori: M.Zeleňáková

Sažetak: Nedavna povijest je pokazala da ekstremni hidrološki događaji kao poplava i suša, naglašavaju potrebu za zalihama vode neophodne ljudskom zdravlju i ekosustavu. Poplave su uzrokovale ogromne ekonomske i socijalne gubitke, uglavnom kao rezultat neplanirane urbanizacije, nekontrolirane naseljenosti, uz izostanak strožeg nadzora radova tijekom gradnje. Svrha Direktive 2007/60/EC je uspostaviti okvir za procjenu i upravljanje rizicima od poplava radi smanjivanja štetnih posljedica za zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu baštinu i gospodarsku aktivnost u Europskoj zajednici. Glavni je cilj ovoga rada prikazati način procjene rizika od poplava i upravljanje rizicima od poplava u Slovačkoj.

Ključne riječi: poplava, procjena rizika od poplave, istočna Slovačka

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

MEĐUDJELOVANJE MOMENT-POPREČNA SILA UZDUŽNO UKRUĆENIH NOSAČA

Autori: D.Beg, F.Sinur

Sažetak: Kako bismo razumjeli ponašanje uzdužno ukrućenih limenih nosača izloženih utjecajima velikih momenata savijanja i poprečnih sila, provedena su četiri ispitivanja na velikim modelima. Rezultati ovih ispitivanja korišteni su za provjeru numeričkog modela koji je izrađen s ciljem daljnje parametarske analize. Na temelju potvrđenog numeričkog modela provedena je parametarska nelinearna analiza s ciljem određivanja otpornosti uzdužno ukrućenih limenih nosača. Na temelju 630 numeričkih simulacija predložen je novi izraz za interakciju momenata savijanja i poprečnih sila, kao i presjek na kojemu treba izvršiti provjeru. Provedena je opsežna analiza pouzdanosti na pet različitih modela, kao na primjer: modelu međudjelovanja prema EN 1993-1-5, predloženom novom modelu, modelu otpornosti na savijanje bruto presjeka, te na dva modela koji su kombinacija prva tri.

Ključne riječi: međudjelovanje savijanja i poprečne sile, otpornost uzdužno ukrućenih limenih nosača, numeričke simulacije, veliki ispitni uzorci, model međudjelovanja

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

VAŽNOST GEOTEHNIKE U DANAŠNJEM I BUDUĆEM INŽENJERSTVU - javni imidž, rizici, odgovornosti i aspekti građevinarstva/geotehnike u budućnosti

Autori: H. Brandl

Sažetak: Ovaj rad je posvećen javnom ugledu građevinskog i geotehničkog inženjera, gledano s etičke i filozofske točke gledišta. Razlike između stručnih mišljenja, raskorak između teorije i prakse, prednosti i mane norma ili propisa te cjeloživotnog učenja društva, diskutirani su na temelju autorovog, gotovo pedesetgodišnjeg radnog iskustva u struci. Nadalje, u radu je posebno naglašen ekološki izazov za građevinsko/geotehničko inženjerstvo zbog klimatskih promjena i ukupnog porasta stanovništva. Također se razmatraju i mogućnosti uspjeha mlađih naraštaja inženjera te daju neke preporuke.

Ključne riječi: inženjer geotehnike, inženjerska etika

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRORAČUN PROTUPOŽARNE OTPORNOSTI DRVENIH KONSTRUKCIJA PREMA EURONORMI

Autori: I.Barić, T.Štefić, S. Takač

Sažetak: Ovaj rad daje sažet prikaz proračuna protupožarne otpornosti drvenih konstrukcija prema Eurokodu 5 (EC5), tj. prema normi EN 1995-1-2. Ova norma objašnjava načela, zahtjeve i pravila proračuna drvenih poprečnih presjeka, elemenata, spojeva, zidnih i podnih sklopova izloženih požaru. Također, definira doprinos protupožarnoj otpornosti drvenih konstrukcijskih dijelova u slučaju primjene pasivne protupožarne zaštite. U radu će biti objašnjene dvije metode proračuna po normi EN 1995-1-2, metoda proračunskog poprečnog presjeka i metoda redukcije svojstava. Osim toga, biti će prikazan i način proračuna protupožarne otpornosti poprečnog presjeka na proračunskom modelu drvene proste grede.

Ključne riječi: EN 1995-1-2, požar, protupožarna otpornost, dubina pougljenja, metoda proračunskog poprečnog presjeka, metoda redukcije svojstava.

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

USPOREDBA POTRESNOG ODZIVA ARMIRANOBETONSKIH ZGRADA OD NEKONVENCIONALNIH BETONA

Autori: I.Kraus, D.Morić, I. Netinger

Sažetak: Članak istražuje ponašanje numeričkih modela armiranobetonskih zgrada sa zgurom u sastavu betona, podvrgnutih seizmičkoj proračunskoj kombinaciji djelovanja. Provedena su preliminarna numerička istraživanja te je utvrđeno da uporaba betona sa zgurom vodi ka smanjenju seizmičkih sila, te posljedično ka smanjenju dimenzija konstrukcijskih elemenata i/ili smanjenju potrebne količine armature. Rezultati ovih preliminarnih istraživanja govore u prilog mogućnosti uporabe zgure kao agregata u konstrukcijskom betonu, što bi predstavljalo doprinos kako području zaštite okoliša, tako i građevinskoj struci.

Ključne riječi: AB zgrada, zgura, modeliranje opterećenja, numerički model, seizmički proračun, euronorma

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ODREĐIVANJE PRORAČUNSKE ŠIRINE T-PRESJEKA POPREČNOG NOSAČA REBRASTOG GREDNOG MOSTA

Autori: I.Štimac Grandić, D.Grandić, G.Brezac

Sažetak: U ovom radu analizira se i vrjednuje proračunska širina T-presjeka poprečnog nosača podvožnjaka Vrata 1 na temelju proračuna i rezultata pokusnog opterećenja. Rebrasti gredni mostovi najčešće se proračunavaju kao štapni roštiljni sustavi. Uzdužni i poprečni nosači se, zajedno sa sudjelujućim dijelom kolničke ploče, promatraju kao T-presjeci. Njihova krutost ovisi o proračunskoj (sudjelujućoj) širini T-presjeka koja ovisi o više čimbenika, među ostalim i o opterećenju koje na mostu može biti različito po intenzitetu i položaju. U ovom radu se određuju proračunske širine T-presjeka poprečnog nosača u polju roštiljne rasponske konstrukcije pomoću numeričkih proračuna po metodi konačnih elemenata za različite položaje pokusnog opterećenja. Na taj način određene proračunske širine rabe se za proračun progiba na jednostavnim roštiljnim modelima. Proračunani progibi uspoređuju se s odgovarajućim progibima podvožnjaka izmjerenima pri pokusnom opterećenju i progibima proračunanima na jednostavnom roštiljnom modelu u kojemu je uporabljena proračunska širina T- presjeka poprečnog nosača u polju prema normi HRN ENV 1992-1-1.

Ključne riječi: gredni rebrasti most, poprečni nosač, proračunska širina T-presjeka

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

USPOREDBA KONSTRUKCIJSKIH RJEŠENJA KROVNE KONSTRUKCIJE DVORANE U STOBREČU

Autori: G.Ćurković, A.Harapin

Sažetak: U radu je prikazana usporedba dvaju konstrukcijskih rješenja krova školske sportske dvorane u Stobreču pokraj Splita. Školsku dvoranu se planira nadograditi pokraj postojeće škole, za što je izrađen projekt koji je sada u postupku ishođenja građevinske dozvole. Prema zahtjevima investitora, nad školskom dvoranom se planira izvesti školsko igralište. Na vječno pitanje: „Što je optimalno: beton ili čelik?“, pokušali smo dati odgovor kroz ovaj diplomski rad. Napravljena su dva rješenja za rasponsku konstrukciju krova: prednapeti nosač i standardna čelična rešetka koji su opterećeni istim opterećenjem, proračunati i dimenzionirani prema trenutačno važećim propisima.

Ključne riječi: školska sportska dvorana, konstrukcijsko rješenje krova, prednapeti betonski nosač, čelični rešetkasti nosač, analiza cijena gradnje

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

GLAVNI PROJEKT TRGOVAČKOG CENTRA „PORTANOVA“ U OSIJEKU: SPREGNUTE KONSTRUKCIJE ČELIK - BETON

Autori: I.Matić, I.Boko

Sažetak: U radu je prikazan dio projekta konstrukcije trgovačkog centra Portanova u Osijeku. Cijela građevina je obrađena kroz nekoliko diplomskih radova koji zajedno sačinjavaju jednu cjelinu. U ovom dijelu prikazan je koncept cjelokupne konstrukcije i proračun spregnutih konstrukcija čelik - beton u građevini. Tlocrtna površina građevine je oko 24.000,00 m2 (cca 285x80 m), a ukupna bruto površina oko 79.000,00 m2. Građevina se sastoji od jedne podzemne i tri nadzemne etaže. Podrum je u potpunosti izveden u armiranom betonu, a katovi su spregnuta konstrukcija čelik- beton, čelični nosači oslonjeni na betonske stupove. Projektni zahtjev je opterećenje od 10,0 kN/m2 na ploči prizemlja – na mjestu Supermarketa i 5,0 kN/m2 na ostalom dijelu. Građevina se nalazi na lokaciji koja prema važećim propisima spada u VIII seizmičku i I vjetrovnu zonu.

Ključne riječi: trgovački centar, glavni projekt konstrukcije

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ANALIZA STVARNIH I PLANIRANIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA I UPORABE GRAĐEVINA

Autori: B.Bognar, S.Marenjak, H.Krstić

Sažetak: Analiza održavanja i uporabe građevina opisuje se kao skup trajnih aktivnosti koje sadrže tehnička i pridružena im administrativna djelovanja, kako bi se tijekom cijeloga vijeka uporabe građevini u cjelini i svim njezinim dijelovima osigurala razina služnosti u dostupnim (zadovoljavajućim) granicama. Uporabom metode proračuna troškova održavanja i uporabe u ranoj fazi projektiranja moguće je racionalizirati troškove održavanja i uporabe, planirati iste buduće troškove te spriječiti ili umanjiti utjecaj prekida poslovanja zbog potreba održavanja i funkcionalne uporabivosti. Rezultati proračuna troškova održavanja i uporabe građevina znatno ovise o duljini vremenskog razdoblja za koje se radi proračun i primijenjenoj diskontnoj stopi pri svođenju troškova na neto sadašnju vrijednost. U ovom radu predstavljena je studija slučaja kojom se uspoređuju stvarni i planirani troškovi desetogodišnjeg održavanja i uporabe građevine namijenjene fakultetskoj funkciji. Definiraju se aktivnosti planiranog preventivnog održavanja, reaktivnog održavanja i zamjene istrošenih materijala, te troškovi uporabe na osnovi kojih se uspoređuju isti troškovi za razdoblja od 10 i 50 godina.

Ključne riječi: održavanje građevina, analiza troškova održavanja i uporabe, uporabni vijek građevine

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

KONTINUIRANO MOTRENJE MOSTOVA

Autori: M.Šarić, F.Kaluđer, H.Draganić

Sažetak: Mostovi su važne infrastrukturne građevine i zbog toga ih je potrebno održavati. Održavanje obuhvaća preglede i popravak uočenih oštećenja. U radu je dan pregled nekih od metoda za kontinuirano motrenje i primjeri njihove primjene na izgrađenim mostovima. Metode koriste: GPS (Global Positioning System; satelitski Sustav globalnog pozicioniranja), akcelerometre, optička vlakna, anemometre, tenzometre. Iako je postavljanje opreme za kontinuirano motrenje mostova isprva skuplje od uobičajenih metoda, ono omogućuje uvid u stanje mosta u bilo kojem trenutku te pravodobno reagiranje.

Ključne riječi: održavanje, kontinuirano motrenje, GPS, akcelerometri, optička vlakna

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.