New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

Broj 18 - Srpanj, 2019.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

objavljen je 18. broj časopisa e-GFOS. Kao i uvijek do sada, i ovaj se broj sastoji od društvenih vijesti i znanstveno-stručnih članaka. U dijelu društvenih vijesti možete čitati o događanjima na Fakultetu u proteklih šest mjeseci. Znanstveno-stručni dio ovoga broja čini osam članaka različite tematike koje su napisali autori iz Hrvatske i inozemstva. Sa zadovoljstvom primjećujem da se broj radova pristiglih iz inozemstva iz broja u broj povećava, što govori o međunarodnoj prepoznatljivosti časopisa.

 

Koristim ovu priliku kako bih naglasila  da ove godine na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek studij završava prva generacija studenata preddiplomskog studija Arhitekture i urbanizma, na čemu im u ime svih djelatnika Fakulteta čestitam. Fakultet nastavlja s obrazovanjem budućih arhitekata upisujući sada već četvrtu generaciju studenata ovoga studija.

 

Dragi čitatelji, pozvani ste da i dalje objavljujete svoje radove u časopisu e-GFOS, a urednički odbor će se, kao i uvijek, truditi u podizanju njegove kvalitete.

 

Do sljedećeg čitanja, u ime uredništva časopisa e-GFOS  pozdravlja vas i ugodne godišnje odmore želi

 

 

izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša

EKOLOŠKI USMJERENA ARHITEKTURA KAO TEMELJ POSTIZANJA ODRŽIVOG URBANOG OKOLIŠA

Autori: M.Votinov, O.Smirnova

Sažetak: Ekološki usmjerena arhitektura smatra se temeljem humanizacije moderne arhitekture. Provedena je analiza svjetskih iskustava i definirane su osnovne karakteristike humanizacije urbanog okruženja, uzimajući u obzir sustavan ekološki pristup. Ekološki usmjerena arhitektura smatra se sredstvom stvaranja održivog urbanog okruženja. Istaknute su karakteristike i tehnologije stvaranja zgrada ekološki usmjerene arhitekture 21. stoljeća, uzevši u obzir njihov održivi razvoj. Dodatno, identificirani su inovativni koncepti i budući trendovi kreiranja ekološki usmjerenih zgrada.

Ključne riječi: ekološka arhitektura, održivi razvoj, urbano okruženje

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

AGILE ORGANIZACIJSKI MODEL U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA U LOKALNOJ UPRAVI

Autori: D.Car-Pušić, I.Marović, G. Bulatović

Sažetak: Jedinice lokalne samouprave često tretiraju upravljanje projektima kao prateću aktivnost, zbog čega mu se ne pridaje važnost koju zaslužuje. Izraz Agile odnosi se na niz metoda razvijenih radi fleksibilnijeg upravljanja projektima. U radu je objašnjeno porijeklo nastanka koncepta Agile i definiran je njegov sadržaj. Provedena je usporedba s tradicionalnim metodologijama upravljanja projektima. Međutim, ističe se da a priori provedba, u neodgovarajućim okolnostima, može prouzročiti više štete nego koristi. Upravo je to razmišljanje potaknulo prijedlog modela organizacije zasnovanog na načelima Agilea, koji bi se prilagodio potrebama i specifičnostima radnog okruženja u kojemu se provodi, osobito u svjetlu raznovrsnih aktivnosti tijela uprave. Svrha modela je definiranje nove, fleksibilne upravljačke strukture u jedinicama lokalne samouprave, koja će se temeljiti na razvoju ljudskih resursa i stalnoj promjeni kulture, ne zanemarujući redovite aktivnosti tijela uprave, nego čineći ih pouzdanim i učinkovitim.

Ključne riječi: organizacijska struktura, Agile organizacijski model, lokalna uprava, Scrum metoda, upravljanje projektima

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRORAČUN KONSTRUKCIJA I KARTIRANJE POVIJESNIH GROBNICA U AHLAT PODRUČJU (BITLIS, TURSKA)

Autori: E.Işık, B.Antep, A.Büyüksaraç

Sažetak: Grobnice su važan dio arhitekture drevnih civilizacija. Ahlat je područje smješteno u blizini jezera Van Basin i bio je dom mnogih civilizacija sa svojim bogatim povijesnim građevinama, čiji se veliki dio sastoji od grobnica. U ovom istraživanju proveden je konstrukcijski proračun za petnaest postojećih različitih grobnica u okrugu Ahlat. Zbog istraživanja provedenih na terenu, točno su definirane lokacije grobnica te je provedeno njihovo kartiranje. Oštećenja na grobnicama koja su nastala tijekom vremena su definirana te su opisane mjere zaštite nužne za njihovo očuvanje. Proračun pomoću metode konačnih elemenata napravljen je za dvije odabrane grobnice s različitim arhitektonskim karakteristikama koje mogu predstavljati i druge grobnice. Cilj istraživanja bio je utvrditi moguće seizmičko ponašanje grobnica za koje su analizirane dvije odabrane grobnice. Monumentalne građevine za povijesnu baštinu treba sačuvati za sljedeće generacije, što je moguće ako se provedu istraživanja na razini proračuna karakteristika konstrukcije, što je i prikazano u radu. Praćenje stanja takvih objekata ključno je za potencijalne intervencije u povijesnim zgradama, koje može postati praktičnije pomoću obrazaca.

Ključne riječi: grobnica, proračun konstrukcije, povijesna baština, kartiranje, praćenje stanja

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

NUMERIČKA ANALIZA NOSIVOSTI ARMIRANOBETONSKOG NOSAČA U RAVNINI

Autori: B.Demirović, N.Osmić

Sažetak: U radu je pokazana numerička analiza armiranobetonskog nosača kada je ponašanje betona i armature iznad granice popuštanja materijala. Prikazan je postupak određivanja odnosa između presječnih sila i deformacija slojevitog poprečnog presjeka štapa. Za kratak štap s reduciranim krutostima poprečnog presjeka EI i EA formirana je matrica krutosti štapa s varijabilnim članovima. Aplikativnost predloženog postupka analize materijalne nelinearnosti pri proračunu nosača prikazana je u numeričkom primjeru. Cilj rada je prikazati tijek plastifikacije i odnose opterećenje - deformacija čvorova sustava. Na kraju su uspoređeni dobiveni rezultati manualnog proračuna deformacija sustava s rezultatima programskog paketa SCIA.

Ključne riječi: numerička analiza, materijalna nelinearnost

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

POPREČNI NAGIB KOLNIKA U FUNKCIJI OPERATIVNIH BRZINA

Autori: I.Lovrić, B.Čutura, D.Cvitanić

Sažetak: U radu se objašnjava mogući koncept racionalnog pristupa poboljšanju postojećih pravilnika za projektiranje cesta u regiji (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija) s gledišta određivanja poprečnog nagiba kolnika u krivinama. Analizirani su nedostatci u usporedbi s nekim europskim pravilnicima. Naime, u posljednjim desetljećima u svijetu i Europi napravljena su važna istraživanja na temu operativnih brzina i njihovog uvođenja u postupak projektiranja. U većinu pravilnika implementiran je taj koncept. U novim njemačkim smjernicama otišlo se korak dalje, odnosno uveden je novi koncept „samoobjašnjavajućih„ (self-explaining) klasa cesta. Koristeći se i rezultatima istraživanja provedenih u Hrvatskoj, u radu se ograničilo samo na poprečni nagib kolnika u funkciji operativne brzine. Odvojeno se promatraju nove dionice koje zahtijevaju i uvođenje principa konzistentnosti trase, od dionica postojeće mreže cesta koje je moguće sigurnosno poboljšati samo uvođenjem kriterija određivanja poprečnog nagiba u krivinama temeljem operativne brzine.

Ključne riječi: poprečni nagib, operativna brzina, nova dionica, postojeća mreža

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

RAST VALNIH VISINA PRI TRANZICIJI SMJERA VJETRA – PRIMJER RIJEČKOG ZALJEVA

Autori: G.Lončar, Ž.Šreng, H.Miličević, S.Ostojić

Sažetak: Analizirana je dinamika valnih visina tijekom tranzicije smjera vjetra iz trećeg u četvrti kvadrant, poglavito juga u lebić. Područje istraživanja fokusirano je na dubokovodno područje ispred luke Rijeka. U analizama je primijenjen numerički model valnog generiranja s obuhvatom cijelog jadranskog bazena. Numeričke simulacije su provedene za relevantne situacije tijekom razdoblja 1998. - 2001. godine. Numerički model je forsiran poljem vjetra dobivenim iz atmosferskog modela Aladin/HR. Numeričke simulacije provedene su u dva koraka, inicijalno korištenjem hipotetskih scenarija s djelovanjem homogenog i stacionarnog polja vjetra te nastavno primjenom nestacionarnog polja vjetra iz atmosferskog modela Aladin/Hr. Prvom koraku istraživanja cilj je potvrditi hipoteze o rastu izrazitih valnih visina tijekom tranzicije smjera vjetra u analiziranom području. Modelske simulacije u drugom koraku potvrđuju pretpostavku da uočena fenomenologija može nastupiti i u realnim atmosferskim uvjetima. Rezultati modelskih simulacija ukazuju na pojavu ekstrema HS u situacijama kada tranzicija smjera vjetra iz JJI u JZ nastupa u širem području koje uključuje i Kvarner i riječki zaljev. Veća brzina vjetra rezultira izraženijim ekstremom Hs.

Ključne riječi: izrazita valna visina, numerički model, riječki zaljev, model Aladin

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

OCJENA I POBOLJŠANJE RAZINE USLUGE VIŠETRAČNE AUTOCESTE U JORDANU

Autori: M.Msallam

Sažetak: Cilj istraživanja je analizirati, ocijeniti i poboljšati razinu usluge (LOC) na višetračnim autocestama u Jordanu. Višetračna ruralna autocesta Alhizam u Jordanu odabrana je za primjer jer se smatra glavnom magistralnom autocestom s velikim prometnim opterećenjem. Podatci o prometu prikupljeni su iz vladinih evidencija različitih odjela u Ministarstvu javnih poslova i stanovanja tijekom ljetnog razdoblja 2015. godine. Računalni programi HCS-2000 i HCS-2010 korišteni su za procjenu LOC-a za postojeće, kratkoročne (2020. godina) i srednjoročne (godina 2025.) uvjete. Neki segmenti autocesta imaju razinu usluge E ili F za kratkoročne i srednjoročne uvjete. Za ove segmente, kratkoročni ili srednjoročni uvjeti poboljšani su modificiranjem geometrijskih i prometnih uvjeta kako bi imali razinu usluge C ili D. Izrađeni su dijagrami upravljanja kako bi se upraviteljima cesta pružio koristan alat za planiranje ruralnih višetračnih autocesta u Jordanu.

Ključne riječi: višetračne autoceste, priručnik za propusnu moć autoceste, sustav propusne moći autoceste, razina usluge, upravljanje autocestama

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PROCJENA DNEVNOG SVJETLA U ODABRANOM UREDU PROGRAMOM SIMULACIJE: STUDIJA SLUČAJA

Autori: E.Dolnikova

Sažetak: Važan dio projektiranja zgrada je pustiti dnevno svjetlo u prostore i stvoriti vizualnu udobnost. Vizualna udobnost je psihofizičko stanje ugode koje je potrebno za učinkovito održavanje higijene rada i odmora, što ovisi o intenzitetu svjetlosti, razini osvijetljenosti, arhitektonskom oblikovanju prostora i stanju vida. Prirodno svjetlo povećava produktivnost, poboljšava raspoloženje i štedi energiju, a djelatnicima daje osjećaj povezanosti s vanjskim prostorom. Prostorija je osvijetljena dnevnim svjetlom kroz prozor vanjskog zida. Rezultati pokazuju da zona s dovoljno osvjetljenja dopire samo do trećine dubine prostora gdje se nalaze oba promatrana mjesta. Nadalje, ocjenjivano je različito pozicioniranje stola u prostoriji. Na temelju rezultata, samo je jedna od promatranih pozicija prikladno osvijetljena. U toj poziciji nije bilo blještanja i postignuta je dobra vizualna udobnost.

Ključne riječi: uvjeti osvjetljenja, ured, računalna simulacija, faktor dnevne svjetlosti, unutarnji okoliš

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.