Elektronički časopis Građevinskog fakulteta Osijek, e-GFOS je online časopis otvorenog pristupa koji objavljuje znanstvene i stručne članke u svim područjima građevinarstva i arhitekture.
Elektronički časopis Građevinskog fakulteta Osijek, e-GFOS časopis čiji se članci recenziraju te važan i pouzdan izvor aktualnih informacija o razvoju građevinarstva i arhitekture. Teme u domeni časopisa su orijentirane na betonske konstrukcije, građevinske materijale, mehaniku konstrukcija, geomehaniku, temeljenje, vodne resurse, hidrauliku, interakciju fluida i konstrukcija, organizaciju građenja, arhitekturu i urbanizam te ostala relevantna građevinska i arhitektonska područja.

BROJ 1 - Prosinac, 2010.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

zadovoljstvo mi je izvijestiti vas o pokretanju elektroničkog časopisa Građevinskog fakulteta Osijek e-GFOS čija je namjera potaknuti kvalitetniju suradnju studenata i nastavnika. Jedan od ciljeva časopisa je upotpuniti znanje studenata temama prilagođenima njihovom interesu. U ovom, prvom broju časopisa, možete pronaći teme iz područja metalnih konstrukcija, zidanih konstrukcija, potresnog inženjerstva, prometnica, arhitekture, građevinskih materijala i organizacije građenja pa se nadam da će svatko od vas naći nešto sebi zanimljivo. Osim spomenutih radova, časopis nudi i pregled najnovijih zbivanja na našem Fakultetu. Uz zbivanja vezana za djelovanje Fakulteta, tu se nalaze i studentima zanimljiva zbivanja iz društvenog života.

 

Osim studentima, časopis je namijenjen i kolegama iz prakse – nadam se da će časopis uspjeti riješiti barem neke nedoumice vezane uz struku, s obzirom da obrađuje aktualne stručne probleme, često u svjetlu tumačenja novih propisa. Također, nadam se da će prikaz zbivanja unutar Fakulteta uspjeti učiniti transparentnijim način rada i djelovanja ustanove u kojoj su možda i oni studirali.

 

I naposljetku, ali nikako manje važno, časopis je namijenjen i kolegama nastavnicima koji ovim putem dobivaju kvalitetan uvid u područje djelatnosti svojih kolega, što možda rezultira i nekim novim zajedničkim projektima.

 

Kako ne biste mislili da iza ovakvog časopisa stojim samo ja čije ime nalazite u potpisu, iskoristit ću ovaj prvi broj da se zahvalim našim kolegama, prof.dr.sc. Damiru Markulaku, dekanu fakulteta i doc.dr.sc. Damiru Varevcu, prodekanu za razvojno-stručni rad, od kojih je i potekla ideja o osnivanju časopisa. Također, zahvaljujem i doc.dr.sc. Zlati Dolaček-Alduk koja je pristala biti tehničkom urednicom časopisa te se zajedno sa mnom obvezala uređivati ga.

 

Dragi čitatelji, pozvani ste da pišete i na taj način doprinesete boljoj budućnosti ovog časopisa. Svaki vaš rad, primjedba ili sugestija su dobrodošli!

 

doc.dr.sc. Ivanka Netinger

PRORAČUN PRIKLJUČAKA U REŠETKASTIM ČELIČNIM NOSAČIMA PREMA EUROKOD NORMAMA

Autori: I.Knežević, M.Mikolin, D.Markulak

Sažetak: U radu se obrađuje kodificirani proračun priključaka rešetkastih čeličnih nosača prema [1] i [2]. Pravila iz [1] koja se odnose na zavarene priključke u čeličnim rešetkastim nosačima su specifična i vrijede u vrlo ograničenim uvjetima, stoga se daje prikaz tih ograničenja te postupak dokaza otpornosti priključaka. Na numeričkom primjeru rešetkastog nosača od šupljih kvadratnih profila s direktnim zavarivanjem štapova ispune na pojasne štapove, ilustrirana je primjena pravila danih u [1].

Ključne riječi: model, proračun priključaka, rešetkasti nosač, šuplji pravokutni profili

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

STABILNOST SAĆASTIH NOSAČA IZLOŽENIH SAVIJANJU

Autori: I.Radić, M.Deljak, D.Markulak

Sažetak: Relativno velike vitkosti i značajna prošupljenja hrpta čine saćaste nosače osjetljivim na bočno-torzijsko izvijanje. Prema prednormi [1], pri dokazu otpornosti saćastih nosača na bočno-torzijsko izvijanje, treba u proračunu uzeti geometrijske karakteristike poprečnog presjeka na mjestu otvora, tj. pri izračunu otpornosti na bočno-torzijsko izvijanje promatrati neto poprečni presjek u sredini otvora gdje su geometrijske karakteristike presjeka najmanje.

Ključne riječi: saćasti nosači, punostijeni nosači, bočno-torzijsko izvijanje, 3D MKE modeli

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA ZIĐA OD PUNE OPEKE

Autori: K.Mirosavljević, M.Bošnjak-Klečina, D.Penava

Sažetak: Opisuju se rezultati ispitivanja mehaničkih svojstava nearmiranih elemenata ziđa, zidnih elemenata i morta. Na nearmiranim elementima ziđa utvrđena je tlačna i posmična čvrstoća, te je mjerenjem deformacija određen sekantni modul elastičnosti. Rezultati eksperimentalnog istraživanja tlačne čvrstoće ziđa uspoređeni su s pojednostavljenim analitičkim izrazima dostupnim u literaturi. Utvrđena su odstupanja u srednjim vrijednostima izmjera zidnih elemenata koja je objavio proizvođač, u odnosu na dopuštene normom HRN EN 771-1:2002 [3]. Ispitivanja su provedena prema smjernicama norme prEN 1996-1-1 [2].

Ključne riječi: ispitivanje, čvrstoća, tlak, posmik, element ziđa, opeka, mort

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ EKSCENTRICITETA NA UNUTARNJE SILE U REŠETCI

Autori: S.Junušić, N.Anić, A.Jurić

Sažetak: U radu je analiziran utjecaj ekscentriciteta kod rešetkastih nosača na unutarnje sile u štapovima. Analiza je provedena na konkretnom ravninskom rešetkastom nosaču s unaprijed odabranim dimenzijama nosača. Pretpostavka je da su štapovi ispune potpuno upeti u pojaseve kao i gravitacijski tip opterećenja. Usvojena je kombinacija zbroja vlastite težine i pokretnog opterećenja, koncentriranih u čvorovima gornjeg pojasa. Ekscentriciteti su zadavani u donjem pojasu, zatim gornjem pojasu te u oba pojasa. Vrijednosti ekscentriciteta su zadane kao omjer skraćenja štapa ispune i njegove duljine. Iz proračunom dobivenih rezultata, za kombinaciju opterećenja (stalno + promjenjivo), praćene su promjene vrijednosti momenta i uzdužnih sila na mjestima najvećih tlačnih sila, a to su: tlačni štap pojasa na sredini rešetke te tlačni štap ispune u prvom polju.

Ključne riječi: rešetka, unutarnje sile, ekscentricitet, tlačni štap, pojas, ispuna

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

OBRANA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA OD POTRESA POSTUPKOM IZOLACIJE - BUDUĆNOST ILI UTOPIJA

Autori: S.Mitrović, D.Meštrović, D.Morić

Sažetak: Ovaj rad sažeti je prikaz postupka seizmičke izolacije građevinskih konstrukcija, argumentiran kratkim prikazom provedenih seizmičkih analiza. Dio je diplomskog rada studentice Senke Mitrović, obranjenog u listopadu 2005. godine na Građevinskom fakultetu Osijek. Hoće li jednog dana ovaj način zaštite građevinskih konstrukcija postati uobičajen u inženjerskoj praksi u Hrvatskoj (kao u nekim slučajevima danas u Japanu) ili je u pitanju samo postupak zasnovan na teoriji dinamike konstrukcija, pokazat će vrijeme. Osim osnova na kojima se zaštita zasniva prikazan je i kratki dio numeričkog postupka provedenog za armiranobetonsku okvirnu konstrukciju tlocrtne površine 30x18 metara i visine 18 metara.

Ključne riječi: potres, seizmička analiza, seizmička zaštita, izolacija, konstrukcija na elastičnim ležajevima

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

KRUŽNA RASKRIŽJA – SUVREMENI NAČIN RJEŠAVANJA PROMETA U GRADOVIMA

Autori: I.Omazić, S.Dimter, I.Barišić

Sažetak: Izgradnja kružnih tokova intenzivirana je posljednjih 20 godina u svim europskim zemljama. U skladu s tim, ovakva raskrižja i u Hrvatskoj dobivaju sve značajniju primjenu. Razlog tomu su brojne prednosti koje kružna raskrižja imaju pred klasičnim raskrižjima. Osnovne karakteristike ovih raskrižja su kanalizirani promet koji se odvija u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, mogućnost spajanja 4 i više priključaka te smanjenje broja konfliktnih točaka s obzirom na klasična raskrižja. To rezultira povećanjem sigurnosti i propusne moći, što se ističe i kao njihova najveća prednost. U gradu Osijeku je dosada izgrađeno pet kružnih raskrižja. Kako su se postojeća kružna raskrižja pokazala kao korisna i praktična rješenja, njihov broj bi se u skoroj budućnosti trebao povećati. U radu su opisane osnovne karakteristike kružnih raskrižja te specifičnosti onih izgrađenih na području grada Osijeka.

Ključne riječi: kružna raskrižja, sigurnost, propusnost, grad Osijek

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UZAJAMNI UTJECAJ AKTIVNOSTI LJUDI I VIBRACIJA MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA

Autori: A.Grubišić, I.Guljaš

Sažetak: Međukatne konstrukcije poslovnih i stambenih zgrada mogu biti izložene djelovanju dinamičkih sila uzrokovanih ljudskom aktivnošću tijekom hoda ili povremeno zbog trčanja, skakanja ili plesa. Posljednje tri aktivnosti osobito su izražene kada poslovni objekt u svom sadržaju ima staze za trčanje, prostorije za vježbanje, plesne dvorane ili sportske dvorane, čak ako su i manjih dimenzija. Odgovarajuća dinamička opterećenja i frekventna područja nabrojanih aktivnosti su opisana u ovom članku. Vibracije međukatnih konstrukcija u stambenim i poslovnim zgradama ovise o različitim čimbenicima, kao što su tlorisni raspored pregradnih zidova, namještaja, konstrukcija stropa, koncentracije opterećenja te geometrijski oblici podova. Ovi faktori utječu ne samo na vlastite oblike i prirodne frekvencije međukatnih konstrukcija, nego i na veličinu prigušenja. Stoga, izračun dinamičkih svojstava međukatnih konstrukcija te njihova odziva poradi nabrojanih dinamičkih opterećenja može biti prilično složen, a rezultati proračuna upitni. Zato su u ovom radu prikazane empirijske i mješovite metode njihova proračuna s praktičnim rješenjima za pojedine slučajeve.

Ključne riječi: međukatne konstrukcije, vibracije, prigušenje, dinamičke sile uzrokovane ljudskom aktivnošću, hodanje, trčanje, skakanje, ples

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

AKUMULACIJA SUNČEVE ENERGIJE U OBITELJSKIM PASIVNIM KUĆAMA

Autori: Ž. Koški, G. Zorić

Sažetak: Članak je potaknut potrebom podizanja razine energetske učinkovitosti i uporabe obnovljive energije Sunca u obiteljskim kućama. S ciljem boljeg razumijevanja korištenja Sunčeve energije, članak prezentira značaj fizikalne pojave akumulacije topline u elementima zgrada. Osim utvrđivanja razlike u aktivnom i pasivnom korištenju Sunčeve energije u zgradama, prezentirani su i osnovni elementi koji definiraju standardizirane karakteristike pasivnih kuća. Definirana je akumulacija topline u građevinskim elementima, kao i elementi koji na nju najviše utječu. U drugom dijelu članka su proanalizirani načini prihvata i akumuliranja Sunčeve energije u pasivnim obiteljskim kućama s pripadajućim primjerima.

Ključne riječi: energetska efikasnost u zgradama, akumulacija topline, sunčeva energija, pasivne kuće

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PLANIRANJE RADOVA MONTAŽE ČELIČNE KONSTRUKCIJE KOD IZVOĐENJA PTC PORTANOVA U OSIJEKU

Autori: M.Savić, I.Ćurić, Z.Dolaček-Alduk

Sažetak: Izvođenje montažnih radova zahtijeva opsežne pripreme i detaljnu analizu ograničavajućih faktora u projektu. Kako izvođenje ovih radova uključuje primjenu skupih dizalica, jedan od ciljeva pripremnih radova treba biti njihova optimalna primjena, kako u vremenu tako i u pogledu njihove nosivosti. Optimalna primjena postiže se izradom detaljnog plana montaže. U radu se daje pregled varijanti montaže čelične konstukcije kod izvođenja Poslovno-trgovačkog centra Portanova u Osijeku.

Ključne riječi: tehnologija montaže, planiranje montažnih radova, čelična konstrukcija, plan montaže

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

POBOLJŠANJE AKUSTIKE PROSTORIJA APSORPCIJSKIM MATERIJALIMA I ELEMENTIMA

Autori: Ž.Koški, M.Perak

Sažetak: U suvremenom životu čovjeka gotovo da nema trenutka u kojem zvuk ne ostvaruje neki oblik komunikacije s vanjskim svijetom. Napredak tehnike i tehnologije u arhitekturi stvorio je nove mogućnosti u građenju zgrada. Uporaba novih materijala omogućuje izvedbu bolje zaštite od buke koja je efikasnija nego prije. Istovremeno, različite funkcije zgrada postavljaju nove zahtjeve u postizanju kvalitetne akustike prostorija. Uz osnovne karakteristike fizikalne pojave zračnog zvuka, u članku se prezentiraju mogućnosti poboljšanja akustike prostorija. Analizirani su glavni elementi koji određuju akustičke karakteristike prostorija i primjena apsorpcijskih materijala i elemenata u funkciji poboljšanja akustike prostorija.

Ključne riječi: zvuk, akustika prostorija, apsorpcija zvuka, apsorpcijski materijali i elementi

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

MOGUĆNOST PRIMJENE ALKALIJSKI AKTIVIRANE ZGURE KAO VEZIVA U MORTU

Autori: G.Ignjatić, I.Netinger

Sažetak: U radu je istražena mogućnost primjene zgure s deponije u Sisku kao alkalijski aktiviranog veziva u mortu. U tu svrhu izrađeni su uzorci mortova s alkalijski aktiviranom zgurom ili alkalijski aktiviranom mješavinom zgure i silicijske prašine te uzorci morta s portland cementom kao vezivom. Uzorci su njegovani pri sobnoj temperaturi te su im nakon 2 i 28 dana starosti ispitane i uspoređene tlačne i vlačne čvrstoće. S obzirom na činjenicu da se uspjela potaknuti vezivna aktivnost kod inače hidraulički neaktivnog materijala, autori zaključuju da je zguru moguće koristiti kao vezivo. Ipak, prilično niske vrijednosti tlačnih i vlačnih čvrstoća kod mortova sa zgurom u usporedbi s istim vrijednostima kod portland cementnog morta, upućuju na potrebu iznalaženja prikladnijeg načina njege svježeg morta s alkalijski aktiviranom zgurom u sastavu, kako bi mu se osigurale veće čvrstoće.

Ključne riječi: zgura, alkalijski aktivirano vezivo, NaOH, vodeno staklo, mort, zbrinjavanje otpada

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja