New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 1 - Prosinac, 2010.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

zadovoljstvo mi je izvijestiti vas o pokretanju elektroničkog časopisa Građevinskog fakulteta Osijek e-GFOS čija je namjera potaknuti kvalitetniju suradnju studenata i nastavnika. Jedan od ciljeva časopisa je upotpuniti znanje studenata temama prilagođenima njihovom interesu. U ovom, prvom broju časopisa, možete pronaći teme iz područja metalnih konstrukcija, zidanih konstrukcija, potresnog inženjerstva, prometnica, arhitekture, građevinskih materijala i organizacije građenja pa se nadam da će svatko od vas naći nešto sebi zanimljivo. Osim spomenutih radova, časopis nudi i pregled najnovijih zbivanja na našem Fakultetu. Uz zbivanja vezana za djelovanje Fakulteta, tu se nalaze i studentima zanimljiva zbivanja iz društvenog života.

 

Osim studentima, časopis je namijenjen i kolegama iz prakse – nadam se da će časopis uspjeti riješiti barem neke nedoumice vezane uz struku, s obzirom da obrađuje aktualne stručne probleme, često u svjetlu tumačenja novih propisa. Također, nadam se da će prikaz zbivanja unutar Fakulteta uspjeti učiniti transparentnijim način rada i djelovanja ustanove u kojoj su možda i oni studirali.

 

I naposljetku, ali nikako manje važno, časopis je namijenjen i kolegama nastavnicima koji ovim putem dobivaju kvalitetan uvid u područje djelatnosti svojih kolega, što možda rezultira i nekim novim zajedničkim projektima.

 

Kako ne biste mislili da iza ovakvog časopisa stojim samo ja čije ime nalazite u potpisu, iskoristit ću ovaj prvi broj da se zahvalim našim kolegama, prof.dr.sc. Damiru Markulaku, dekanu fakulteta i doc.dr.sc. Damiru Varevcu, prodekanu za razvojno-stručni rad, od kojih je i potekla ideja o osnivanju časopisa. Također, zahvaljujem i doc.dr.sc. Zlati Dolaček-Alduk koja je pristala biti tehničkom urednicom časopisa te se zajedno sa mnom obvezala uređivati ga.

 

Dragi čitatelji, pozvani ste da pišete i na taj način doprinesete boljoj budućnosti ovog časopisa. Svaki vaš rad, primjedba ili sugestija su dobrodošli!

 

doc.dr.sc. Ivanka Netinger

PRORAČUN PRIKLJUČAKA U REŠETKASTIM ČELIČNIM NOSAČIMA PREMA EUROKOD NORMAMA

Autori: I.Knežević, M.Mikolin, D.Markulak

Sažetak: U radu se obrađuje kodificirani proračun priključaka rešetkastih čeličnih nosača prema [1] i [2]. Pravila iz [1] koja se odnose na zavarene priključke u čeličnim rešetkastim nosačima su specifična i vrijede u vrlo ograničenim uvjetima, stoga se daje prikaz tih ograničenja te postupak dokaza otpornosti priključaka. Na numeričkom primjeru rešetkastog nosača od šupljih kvadratnih profila s direktnim zavarivanjem štapova ispune na pojasne štapove, ilustrirana je primjena pravila danih u [1].

Ključne riječi: model, proračun priključaka, rešetkasti nosač, šuplji pravokutni profili

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

STABILNOST SAĆASTIH NOSAČA IZLOŽENIH SAVIJANJU

Autori: I.Radić, M.Deljak, D.Markulak

Sažetak: Relativno velike vitkosti i značajna prošupljenja hrpta čine saćaste nosače osjetljivim na bočno-torzijsko izvijanje. Prema prednormi [1], pri dokazu otpornosti saćastih nosača na bočno-torzijsko izvijanje, treba u proračunu uzeti geometrijske karakteristike poprečnog presjeka na mjestu otvora, tj. pri izračunu otpornosti na bočno-torzijsko izvijanje promatrati neto poprečni presjek u sredini otvora gdje su geometrijske karakteristike presjeka najmanje.

Ključne riječi: saćasti nosači, punostijeni nosači, bočno-torzijsko izvijanje, 3D MKE modeli

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA ZIĐA OD PUNE OPEKE

Autori: K.Mirosavljević, M.Bošnjak-Klečina, D.Penava

Sažetak: Opisuju se rezultati ispitivanja mehaničkih svojstava nearmiranih elemenata ziđa, zidnih elemenata i morta. Na nearmiranim elementima ziđa utvrđena je tlačna i posmična čvrstoća, te je mjerenjem deformacija određen sekantni modul elastičnosti. Rezultati eksperimentalnog istraživanja tlačne čvrstoće ziđa uspoređeni su s pojednostavljenim analitičkim izrazima dostupnim u literaturi. Utvrđena su odstupanja u srednjim vrijednostima izmjera zidnih elemenata koja je objavio proizvođač, u odnosu na dopuštene normom HRN EN 771-1:2002 [3]. Ispitivanja su provedena prema smjernicama norme prEN 1996-1-1 [2].

Ključne riječi: ispitivanje, čvrstoća, tlak, posmik, element ziđa, opeka, mort

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ EKSCENTRICITETA NA UNUTARNJE SILE U REŠETCI

Autori: S.Junušić, N.Anić, A.Jurić

Sažetak: U radu je analiziran utjecaj ekscentriciteta kod rešetkastih nosača na unutarnje sile u štapovima. Analiza je provedena na konkretnom ravninskom rešetkastom nosaču s unaprijed odabranim dimenzijama nosača. Pretpostavka je da su štapovi ispune potpuno upeti u pojaseve kao i gravitacijski tip opterećenja. Usvojena je kombinacija zbroja vlastite težine i pokretnog opterećenja, koncentriranih u čvorovima gornjeg pojasa. Ekscentriciteti su zadavani u donjem pojasu, zatim gornjem pojasu te u oba pojasa. Vrijednosti ekscentriciteta su zadane kao omjer skraćenja štapa ispune i njegove duljine. Iz proračunom dobivenih rezultata, za kombinaciju opterećenja (stalno + promjenjivo), praćene su promjene vrijednosti momenta i uzdužnih sila na mjestima najvećih tlačnih sila, a to su: tlačni štap pojasa na sredini rešetke te tlačni štap ispune u prvom polju.

Ključne riječi: rešetka, unutarnje sile, ekscentricitet, tlačni štap, pojas, ispuna

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

OBRANA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA OD POTRESA POSTUPKOM IZOLACIJE - BUDUĆNOST ILI UTOPIJA

Autori: S.Mitrović, D.Meštrović, D.Morić

Sažetak: Ovaj rad sažeti je prikaz postupka seizmičke izolacije građevinskih konstrukcija, argumentiran kratkim prikazom provedenih seizmičkih analiza. Dio je diplomskog rada studentice Senke Mitrović, obranjenog u listopadu 2005. godine na Građevinskom fakultetu Osijek. Hoće li jednog dana ovaj način zaštite građevinskih konstrukcija postati uobičajen u inženjerskoj praksi u Hrvatskoj (kao u nekim slučajevima danas u Japanu) ili je u pitanju samo postupak zasnovan na teoriji dinamike konstrukcija, pokazat će vrijeme. Osim osnova na kojima se zaštita zasniva prikazan je i kratki dio numeričkog postupka provedenog za armiranobetonsku okvirnu konstrukciju tlocrtne površine 30x18 metara i visine 18 metara.

Ključne riječi: potres, seizmička analiza, seizmička zaštita, izolacija, konstrukcija na elastičnim ležajevima

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

KRUŽNA RASKRIŽJA – SUVREMENI NAČIN RJEŠAVANJA PROMETA U GRADOVIMA

Autori: I.Omazić, S.Dimter, I.Barišić

Sažetak: Izgradnja kružnih tokova intenzivirana je posljednjih 20 godina u svim europskim zemljama. U skladu s tim, ovakva raskrižja i u Hrvatskoj dobivaju sve značajniju primjenu. Razlog tomu su brojne prednosti koje kružna raskrižja imaju pred klasičnim raskrižjima. Osnovne karakteristike ovih raskrižja su kanalizirani promet koji se odvija u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, mogućnost spajanja 4 i više priključaka te smanjenje broja konfliktnih točaka s obzirom na klasična raskrižja. To rezultira povećanjem sigurnosti i propusne moći, što se ističe i kao njihova najveća prednost. U gradu Osijeku je dosada izgrađeno pet kružnih raskrižja. Kako su se postojeća kružna raskrižja pokazala kao korisna i praktična rješenja, njihov broj bi se u skoroj budućnosti trebao povećati. U radu su opisane osnovne karakteristike kružnih raskrižja te specifičnosti onih izgrađenih na području grada Osijeka.

Ključne riječi: kružna raskrižja, sigurnost, propusnost, grad Osijek

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UZAJAMNI UTJECAJ AKTIVNOSTI LJUDI I VIBRACIJA MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA

Autori: A.Grubišić, I.Guljaš

Sažetak: Međukatne konstrukcije poslovnih i stambenih zgrada mogu biti izložene djelovanju dinamičkih sila uzrokovanih ljudskom aktivnošću tijekom hoda ili povremeno zbog trčanja, skakanja ili plesa. Posljednje tri aktivnosti osobito su izražene kada poslovni objekt u svom sadržaju ima staze za trčanje, prostorije za vježbanje, plesne dvorane ili sportske dvorane, čak ako su i manjih dimenzija. Odgovarajuća dinamička opterećenja i frekventna područja nabrojanih aktivnosti su opisana u ovom članku. Vibracije međukatnih konstrukcija u stambenim i poslovnim zgradama ovise o različitim čimbenicima, kao što su tlorisni raspored pregradnih zidova, namještaja, konstrukcija stropa, koncentracije opterećenja te geometrijski oblici podova. Ovi faktori utječu ne samo na vlastite oblike i prirodne frekvencije međukatnih konstrukcija, nego i na veličinu prigušenja. Stoga, izračun dinamičkih svojstava međukatnih konstrukcija te njihova odziva poradi nabrojanih dinamičkih opterećenja može biti prilično složen, a rezultati proračuna upitni. Zato su u ovom radu prikazane empirijske i mješovite metode njihova proračuna s praktičnim rješenjima za pojedine slučajeve.

Ključne riječi: međukatne konstrukcije, vibracije, prigušenje, dinamičke sile uzrokovane ljudskom aktivnošću, hodanje, trčanje, skakanje, ples

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

AKUMULACIJA SUNČEVE ENERGIJE U OBITELJSKIM PASIVNIM KUĆAMA

Autori: Ž. Koški, G. Zorić

Sažetak: Članak je potaknut potrebom podizanja razine energetske učinkovitosti i uporabe obnovljive energije Sunca u obiteljskim kućama. S ciljem boljeg razumijevanja korištenja Sunčeve energije, članak prezentira značaj fizikalne pojave akumulacije topline u elementima zgrada. Osim utvrđivanja razlike u aktivnom i pasivnom korištenju Sunčeve energije u zgradama, prezentirani su i osnovni elementi koji definiraju standardizirane karakteristike pasivnih kuća. Definirana je akumulacija topline u građevinskim elementima, kao i elementi koji na nju najviše utječu. U drugom dijelu članka su proanalizirani načini prihvata i akumuliranja Sunčeve energije u pasivnim obiteljskim kućama s pripadajućim primjerima.

Ključne riječi: energetska efikasnost u zgradama, akumulacija topline, sunčeva energija, pasivne kuće

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PLANIRANJE RADOVA MONTAŽE ČELIČNE KONSTRUKCIJE KOD IZVOĐENJA PTC PORTANOVA U OSIJEKU

Autori: M.Savić, I.Ćurić, Z.Dolaček-Alduk

Sažetak: Izvođenje montažnih radova zahtijeva opsežne pripreme i detaljnu analizu ograničavajućih faktora u projektu. Kako izvođenje ovih radova uključuje primjenu skupih dizalica, jedan od ciljeva pripremnih radova treba biti njihova optimalna primjena, kako u vremenu tako i u pogledu njihove nosivosti. Optimalna primjena postiže se izradom detaljnog plana montaže. U radu se daje pregled varijanti montaže čelične konstukcije kod izvođenja Poslovno-trgovačkog centra Portanova u Osijeku.

Ključne riječi: tehnologija montaže, planiranje montažnih radova, čelična konstrukcija, plan montaže

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

POBOLJŠANJE AKUSTIKE PROSTORIJA APSORPCIJSKIM MATERIJALIMA I ELEMENTIMA

Autori: Ž.Koški, M.Perak

Sažetak: U suvremenom životu čovjeka gotovo da nema trenutka u kojem zvuk ne ostvaruje neki oblik komunikacije s vanjskim svijetom. Napredak tehnike i tehnologije u arhitekturi stvorio je nove mogućnosti u građenju zgrada. Uporaba novih materijala omogućuje izvedbu bolje zaštite od buke koja je efikasnija nego prije. Istovremeno, različite funkcije zgrada postavljaju nove zahtjeve u postizanju kvalitetne akustike prostorija. Uz osnovne karakteristike fizikalne pojave zračnog zvuka, u članku se prezentiraju mogućnosti poboljšanja akustike prostorija. Analizirani su glavni elementi koji određuju akustičke karakteristike prostorija i primjena apsorpcijskih materijala i elemenata u funkciji poboljšanja akustike prostorija.

Ključne riječi: zvuk, akustika prostorija, apsorpcija zvuka, apsorpcijski materijali i elementi

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

MOGUĆNOST PRIMJENE ALKALIJSKI AKTIVIRANE ZGURE KAO VEZIVA U MORTU

Autori: G.Ignjatić, I.Netinger

Sažetak: U radu je istražena mogućnost primjene zgure s deponije u Sisku kao alkalijski aktiviranog veziva u mortu. U tu svrhu izrađeni su uzorci mortova s alkalijski aktiviranom zgurom ili alkalijski aktiviranom mješavinom zgure i silicijske prašine te uzorci morta s portland cementom kao vezivom. Uzorci su njegovani pri sobnoj temperaturi te su im nakon 2 i 28 dana starosti ispitane i uspoređene tlačne i vlačne čvrstoće. S obzirom na činjenicu da se uspjela potaknuti vezivna aktivnost kod inače hidraulički neaktivnog materijala, autori zaključuju da je zguru moguće koristiti kao vezivo. Ipak, prilično niske vrijednosti tlačnih i vlačnih čvrstoća kod mortova sa zgurom u usporedbi s istim vrijednostima kod portland cementnog morta, upućuju na potrebu iznalaženja prikladnijeg načina njege svježeg morta s alkalijski aktiviranom zgurom u sastavu, kako bi mu se osigurale veće čvrstoće.

Ključne riječi: zgura, alkalijski aktivirano vezivo, NaOH, vodeno staklo, mort, zbrinjavanje otpada

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.