New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 7 - Prosinac, 2013.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

u duhu blagdanskog raspoloženja, poklanjamo vam sedmo, božićno izdanje časopisa e-GFOS. U znanstveno-stručnom dijelu časopisa nudimo vam radove različite i aktualne tematike te se nadamo kako ćete uspjeti pronaći nešto vama zanimljivo. Kao urednici časopisa, iznimno mi je drago primijetiti kako se broj znanstveno-stručnih radova pristiglih iz drugih institucija povećava sa svakim objavljenim brojem, što govori u prilog prepoznatljivosti časopisa. Kao što je i najavljeno u prethodnom broju, potpisivanje ugovora s CrossRef agencijom omogućilo nam je dodjelu DOI brojeva objavljenim radovima, što dodatno povećava njihovu vidljivost. DOI broj dodijeljen je i rektroaktivno te ga posjeduju svi radovi objavljeni u časopisu e-GFOS.

 

Društvene vijesti ovoga broja čine brojna događanja s Fakulteta, između kojih bih tek kao primjer dobre suradnje studenata i nastavnika izdvojila međunarodnu konferenciju studenata skraćenog naziva ISUCCES 2013 koja je održana u periodu od 8. do 12. srpnja ove godine. Ovim putem bih zahvalila svim studentima i nastavnicima koji su, uz sva svoja zaduženja, uspjeli izdvojiti vremena i za ovakvo, Fakultetu značajno događanje.

 

U ime uredništva časopisa, zahvaljujem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske koje je prepoznalo potencijal časopisa e-GFOS te sada već drugu godinu, uz Građevinski fakultet Osijek, financijski pomaže njegovu radu i napretku.

 

Blagoslovljen Božić, sretnu Novu godinu te puno privatnih i poslovnih uspjeha u narednoj godini, svojim čitateljima želi uredništvo časopisa e-GFOS.

 

doc.dr.sc. Ivanka Netinger

UTJECAJ MIJEŠANJA NA UČINKOVITOST PROCESA KOAGULACIJE I FLOKULACIJE PRI KONDICIONIRANJU VODE VODOCRPILIŠTA „JARČEVAC“

Autori: M.Habuda-Stanić, M.Nujić, G.Mikić, Ž.Romić, M.Ivić

Sažetak: Najvažniji izvori vode za piće na području istočne Hrvatske su podzemne vode koje karakterizira visoka tvrdoća i povišene koncentracije željeza, amonija, mangana, arsena i organskih tvari, što negativno utječe na organoleptička svojstva i zdravstvenu ispravnost vode za piće. Jedan od procesa koji se često primjenjuje pri kondicioniranju vode je koagulacija i flokulacija uz naknadnu filtraciju. Na učinkovitost navedenog procesa utječu čimbenici poput fizikalno-kemijskih karakteristika sirove vode, doza i vrsta koagulanta te brzina i vrijeme miješanja u pojedinim fazama navedenog procesa. U ovom radu ispitan je utjecaj brzine i vremena miješanja koagulanata i vode na učinkovitost koagulacije i flokulacije pri obradi aerirane podzemne vode vodocrpilišta „Jarčevac“ s dva željezova koagulanta – željezov klorid i željezov(II) sufat te je praćen utjecaj brzine i vremena miješanja na učinak procesa kroz dva seta, uz početnu pH vrijednost vode od 7.5 i početnu koncentraciju ukupnog željeza od 4 mg/l. Učinkovitost je praćena mjerenjem polaznih i završnih vrijednosti količine organskih tvari, ukupne tvrdoće, alkaliteta i koncentracije ukupnog željeza te pH vrijednosti i vodljivosti vode. S obzirom na dobivene rezultate moguće je zaključiti da je učinkovitija obrada podzemne vode vodocrpilišta „Jarčevac“ postignuta pri doziranju željezova klorida.

Ključne riječi: kondicioniranje vode, koagulacija i flokulacija, željezovi koagulanti, miješanje

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PROJEKTIRANJE SILOSA S ASPEKTA NAČINA PROTOKA MATERIJALA PRI PRAŽNJENJU

Autori: D.Skejić, M.Bolanča

Sažetak: U ovome članku obrađena je problematika pražnjenja materijala kod cilindričnog konusnog čeličnog silosa. Budući da je postupak pražnjenja silosa jedan od najkritičnijih slučajeva opterećenja, potrebno ga je detaljno razmotriti prilikom projektiranja. Pri pražnjenju silosa može doći do nekoliko načina protoka materijala. Zbog činjenice da svaki način protoka rezultira bitno različitim pritiscima na stijenke silosa, nužna je, s ekonomskog i sigurnosnog aspekta, pouzdana procjena procesa pražnjenja. Ovisno o namjeni silosa i svojstvima uskladištenog materijala, potrebno je ciljano projektirati kako bi se postigao poželjni način pražnjenja. Zaključno, ovaj rad kroz numeričku analizu prikazuje kako male promjene u geometriji konstrukcije silosa mogu uzrokovati različite načine pražnjenja.

Ključne riječi: projektiranje, silos, pražnjenje, način protoka materijala

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

TERMOGRAFIJA I ENERGETSKA UČINKOVITOST STAMBENIH OBJEKATA

Autori: R.Šišić, A.Hodžić, A.Kevilj, O.Hrustić

Sažetak: Najveći dio ukupno utrošene energije u prosječnim stambenim objektima otpada na ostvarivanje toplinskog komfora. Kod starijih objekata bez toplinske izolacije na vanjskim zidovima, odnosno kod objekata s neadekvatnom konstrukcijom i toplinskom izolacijom, toplinski gubitci su evidentni i neizbježni. Infracrvena termografija pokazala se kao izuzetno uspješna i jednostavna metoda za otkrivanje toplinskih gubitaka kroz elemete konstrukcije. Interpretacijom rezultata moguće je, bez destrukcije, uočiti konstrukcijske i izolacijske nedostatke, te njihovim otklanjanjem povećati energetsku učinkovitost objekata. U radu je korištena IC kamera FLIR i7.

Ključne riječi: infracrvena termografija, energetska učinkovitost, toplinski gubitci

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRIMJENA PARAMETARA STIŠLJIVOSTI U ANALIZI SLIJEGANJA KOMUNALNOG OTPADA

Autori: D.Rakić, J.Krušić, K.Andrejev, D.Lazaroski

Sažetak: Da bi se omogućilo točnije modeliranje i numerička simulacija dugotrajnog ponašanja odlagališta otpada, što je veoma važno prilikom projektiranja pokrovnog sustava i zatvaranja odlagališta otpada, neophodno je poznavanje parametara stišljivosti. Za razliku od prirodnog tla, glavnu komponentu ukupnog slijeganja komunalnog otpada predstavlja sekundarna kompresija. Zato je određivanje indeksa sekundarne kompresije (Cα) ili modificiranog indeksa sekundarne kompresije (Cα') posebno važno. U radu su prikazani neki od rezultata laboratorijskih ispitivanja uzoraka komunalnog otpada dobiveni u edometarskom uređaju, kao i njihova uloga u analizi slijeganja komunalnog otpada. Ispitivanja su izvršena na umjetno pripremljenim uzorcima, uz uvažavanje preporuka koje se odnose na dimenzije korištenih uređaja i veličinu najvećih frakcija u uzorku (EN 1997-2, ASTM 2007-a, 2007-b). Primjenom različitih modela, koji se najčešće koriste za prognozu slijeganja odlagališta komunalnog otpada, izvršena je analiza slijeganja korištenjem dobivenih parametara stišljivosti.

Ključne riječi: komunalni otpad, stišljivost, slijeganje, primarna kompresija, sekundarna kompresija

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PREGLED KRITERIJA ZA IZBOR GEOTEKSTILA ZA FILTAR

Autori: N.Perić, M.Mulabdić

Sažetak: U radu se obrađuje primjena geotekstila za filtre i drenaže u geotehničkim i hidrotehničkim zahvatima. Analizirani su mehanizmi važni za dobro funkcioniranje geotekstila kao filtra koji se odnose na začepljenje, blokiranje i smanjenje pornog tlaka u zoni filtra. Na temelju raspoložive literature napravljen je pregled kriterija za izbor geotekstila kao filtra, u što su uvršteni i važeći nacionalni pravilnici. Prikazan je primjer definiranja kriterija za izbor geotekstila za filtar za ceste i za odlagalište otpada.

Ključne riječi: filtar, geotekstil, tlo, kriteriji, primjena

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ ODZIVA PLITKO TEMELJENE ARMIRANOBETONSKE OKVIRNE KONSTRUKCIJE NA LIKVEFAKCIJSKI POTENCIJAL TLA

Autori: D.Džakić, I.Kraus, M.Mulabdić

Sažetak: Nakon katastrofalnih posljedica potresa na Aljasci i u Niigati 1964. godine, Seed i Idriss su razvili i objavili metodu za procjenu otpornosti tla na likvefakciju pod nazivom „pojednostavljeni postupak“. Dugo vremena se smatralo kako prisutnost građevine smanjuje opasnost od pojave likvefakcije, no nakon nedavnih potresa (Kobe 1995. i Kocaeli 1999.) uočeno je kako se likvefakcija pojavila ispod temelja građevina, iako nije došlo do njezinog pojavljivanja na slobodnim površinama tla u okolici građevina. U ovome radu analiziran je i uspoređen likvefakcijski potencijal tla neopterećenog objektom i tla ispod građevine, za dva profila relativno mekog tla u Osijeku pri djelovanju dva potresa različitog frekventnog karaktera i magnitude. Linearno-elastične analize vremenskim zapisom provedene su koristeći računalni program SAP2000 za slučaj neopterećen objektom i za slučaj prisutnosti i utjecaja odziva plitko temeljene armiranobetonske okvirne konstrukcije. Dodatno su prikazani i osnovni dinamički odzivi same konstrukcije u interakciji s tlom, te je dana kratka usporedba s općeprihvaćenim modeliranjem apsolutno krutih oslonaca konstrukcije.

Ključne riječi: seizmički odziv, armirani beton, okviri, plitko temeljenje, likvefakcija, meko tlo

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRIMJENA POROZNOG BETONA U KOLNIČKIM KONSTRUKCIJAMA

Autori: M.Felja, K.Ćosić, I.Netinger

Sažetak: U radu je dan pregled svojstava poroznog betona te prikazane prednosti njegove uporabe u kolničkim konstrukcijama. Pripremljene su dvije mješavine poroznog betona i mješavina referentnog betona, uobičajeno korištena za izradu betonskih kolničkih konstrukcija, te uspoređena njihova svojstva: konzistencija, tlačna i vlačna čvrstoća, poroznost i gustoća, dinamički modul elastičnosti te propusnost. Procijenjena je i mogućnost njihove primjene u betonskim kolničkim konstrukcijama, sukladno uvjetima propisanim u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Mješavina s malim udjelom cementa i dodatkom superplastifikatora nije udovoljila najmanje zahtijevanoj poroznosti i propusnosti za porozne betone. Nasuprot tome, mješavina s većim udjelom cementa i bez dodatka superplastifikatora ocijenjena je kao porozna, no ne posjeduje tlačnu čvrstoću potrebnu za kolničke konstrukcije. Stoga, potrebno je daljnja istraživanja usmjeriti ka poboljšanju tlačne čvrstoće mješavina.

Ključne riječi: porozni beton, betonski kolnici, tlačna/vlačna čvrstoća, poroznost, gustoća, dinamički modul elastičnosti, propusnost

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

BILJNI UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Autori: M.Šperac, J.Kaluđer, Ž.Šreng

Sažetak: Otpadne vode se moraju pročistiti prije ispuštanja u recipijent. Jedan od načina pročišćavanja otpadnih voda je pročišćavanje biljnim uređajima. Biljni uređaji su kompleksni biološki sustavi koji oponašaju procese u prirodi. Jednostavan su, prihvatljiv i ekonomski opravdan način zaštite voda. U radu su opisani biljni uređaji (umjetne močvare) kroz vrste uređaja, njihove prednosti i nedostatke, osnove projektiranja i hidraulički proračun. Posebno je analiziran biljni uređaj Vinogradci.

Ključne riječi: otpadne vode, pročišćavanje, biljni uređaji, okoliš

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.