New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 6 - Lipanj, 2013.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

zajedničkim snagama studenata i djelatnika Građevinskog fakulteta Osijek te uredništva časopisa, nastao je još jedan broj e-GFOS-a. Posebno treba istaknuti  autore znanstveno-stručnih radova bez čijeg doprinosa časopis ne bi opstao, kao i recenzente radova čija baza se, unatoč njihovom besplatnom angažmanu, iz broja u broj povećava. Svima njima zahvaljujem što svojim radom doprinose egzistenciji i razvoju časopisa.

 

U znanstveno-stručnom dijelu ovoga broja donosimo vam radove iz područja mehanike krutih i deformabilnih tijela, mostogradnje, održive gradnje, armiranobetonskih, metalnih, zidanih i spregnutih konstrukcija, upravljanja projektima i arhitekture. Nadam se kako ćete iz ovako šarolikog popisa tema uspjeti pronaći nešto za sebe.

 

Netom po objavi svakog broja nastaje period u kojemu se čini kako su društvena događanja na Fakultetu utihnula. Ipak, takav period ne traje dugo te se na kraju šestomjesečnog razdoblja čini kako smo količinom društvenih vijesti u svakom novom broju nadmašili onu prethodnog.

 

U ovom broju vam tako donosimo pregled tribina održanih na Fakultetu, ostvarene međunarodne suradnje i ugovorene suradnje s gospodarstvom, te natječaja provedenih na Fakultetu. Izvještavamo vas o napredovanju djelatnika Fakulteta te predstavljamo novouposlene. Također, dajemo pregled sudjelovanja naših studenata na konferencijama i natjecanjima, kao i ostalih izvannastavnih događanja iz njihovog života. Donosimo i pregled sudjelovanja naših djelatnika na stručim skupovima. U ovome broju izvještavamo vas o provedbi aktivnih projekata te o studentskoj konferenciji održanoj na Fakultetu.

 

Iskoristit ću priliku i najaviti još jednu međunarodnu konferenciju studenata skraćenog naziva ISUCCES, koja će se održati na Fakultetu u periodu od 8. do 12. srpnja ove godine i o čijoj ćete provedbi moći čitati u sljedećem broju.

 

Dobre vijesti donosimo i svima onima kojima su radovi objavljeni u našem časopisu zadavali probleme prilikom izbora u znanstvena zvanja. Naime, potpisali smo ugovor sa CrossRef agencijom za dodjelu DOI broja radovima objavljenima u našem časopisu. Trenutačno smo u fazi provjere od strane CrossRef agencije  i nadamo se njezinom pozitivnom ishodu.

 

Uredništvo časopisa nastavlja s radom na povećanju prepoznatljivosti časopisa a vas, dragi čitatelji, ostavljamo da uživate u ovom, šestom broju.

 

Doc.dr.sc. Ivanka Netinger

TRŽIŠNA PRIHVATLJIVOST GRAĐEVINSKOG MATERIJALA S MALIM UDJELOM UGLJIKA - DIO II: ZAKONODAVNI OKVIR

Autori: T.Dokšanović, M.Farkaš, N.Njegovanović

Sažetak: Hrvatska je, kao skorašnja članica Europske Unije i potpisnica Kyotskog protokola, svoje zakonodavstvo značajno usmjerila prema smanjenju emisija stakleničkih plinova i općenito zaštiti prirodnog okoliša. Zakoni vezani uz prirodni okoliš isprepleteni su sa zakonima koji utječu na građevne proizvode, a naravno time i na materijale s malim udjelom ugljika - oni uvelike utječu na njihovu tržišnu prihvatljivost. Njihovo aktivno provođenje i popularizacija nužni su kako bi se doprinijelo težnjama unaprjeđenja stanja okoliša i prirode Hrvatske, a posljedično i položaja unutar Europske Unije i Sustava za trgovinu emisijama. Kroz članak je pružen pregled zakonodavnog okvira Hrvatske vezanog uz materijale s malim udjelom ugljika koji su predstavljeni u prvom dijelu ovoga rada, a predstavljeni su i određeni prijedlozi za poboljšanje trenutačnog stanja.

Ključne riječi: održiva gradnja, tržište, EU direktiva, zakon, pravilnik, certifikat

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

NAJPOVOLJNIJI OBLIK OSI LUČNOG MOSTA

Autori: B.Grgić, M.Jeleč, I.Kraus, H.Draganić

Sažetak: Predstavljen je proračun najpovoljnijeg oblika osi luka mosta, koristeći uvjet da moment savijanja od stalnog opterećenja iščezava u svim presjecima. Za danu geometriju prepreke proračunani su oblici luka za različite visine strjelice luka. Nakon toga određene su rezne sile i reakcije u potporama pomoću kojih je određena najpovoljnija strjelica luka i pripadni oblik. Rezne sile su proračunane na štapnom modelu luka koristeći programski paket SAP2000. Opterećenje koje je uzeto u obzir je vlastita težina rasponske konstrukcije koja je pretpostavljena kao rebrasti presjek s pripadnom opremom mosta (ograda, vijenac, pješački hodnik, rubnjak, slojevi kolnika), težina nadlučnih stupova i luka čiji je oblik pretpostavljen kao šuplji pravokutni presjek. Prometno opterećenje i ostala opterećenja ne ulaze u početni proračun, već se koriste u daljnjem proračunu luka na temelju čega se vrše dodatne ispravke oblika.

Ključne riječi: lučni most, oblik luka, numerički model

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ODREĐIVANJE DINAMIČKOG KOEFICIJENTA NA MOSTOVIMA

Autori: I.Štimac-Grandić, D.Grandić, R.Mužić

Sažetak: U radu je, sa svrhom određivanja globalnog dinamičkog koeficijenta mosta, korišten programski paket DARK kojim se može provesti dinamički proračun ravninskih štapnih konstrukcija pod djelovanjem pokretnog opterećenja. Programom DARK mogu se, uz osnovne dinamičke karakteristike, izračunati dinamički progibi, brzine i ubrzanja konstrukcije izložene djelovanju opterećenja koje se kreće konstrukcijom. Primjena programa za određivanje globalnog dinamičkog koeficijenta prikazana je na modelu mosta Drave u Osijeku. Uporabom navedenog programa određeni su dinamički progibi mosta zbog prometovanja različitih kamiona različitim brzinama po mostu i uspoređeni sa statičkim progibima od istih opterećenja, tj. određeni su dinamički koeficijenti. Ovako određeni dinamički koeficijenti uspoređeni su s normama i pravilnicima predviđenim koeficijentima.

Ključne riječi: dinamički proračun, dinamički koeficijent, most, pokretno opterećenje

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJNE LINIJE KONSTRUIRANE PROGRAMOM AUTODESK ROBOT

Autori: S.Lozančić, M.Grubišić, T.Bakunić

Sažetak: Utjecajne funkcije i njihov grafički prikaz - utjecajne linije, koriste se kod proračuna konstrukcija izloženih djelovanju pokretnih opterećenja. Njima se određuje položaj pokretnog opterećenja koji će dati najnepovoljnije utjecaje na konstrukciju (maksimalne unutarnje sile i pomake) ili njezine dijelove. Cilj ovog rada je analizirati utjecajne linije statički određenih i neodređenih sustava dobivenih programskim paketom Autodesk Robot Structural Analysis, te ih usporediti s jednakima, dobivenima analitičkim putem. U novije vrijeme računala su postala nezamjenjivi alat svakom inženjeru u praksi, no ipak je potrebno dobivene numeričke rezultate raznim programskim paketima prihvatiti uz oprez, te proučiti ograničenja svakog programa. Na nekoliko jednostavnih primjera statički određenih i neodređenih sustava proučene su utjecajne linije dobivene programskim paketom Autodesk Robot Structural Analysis, te uočena dobra podudarnost rješenja s analitičkim rezultatima. Sve dobivene pogreške tijekom rada mogu se generalizirati i korigirati ulaznim parametrima programa, a rezultate dobivene ovim putem možemo koristiti u statičkim proračunima konstrukcija.

Ključne riječi: utjecajne linije, statički određeni i neodređeni sustavi, Autodesk Robot Structural Analysis

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

TRG VATROSLAVA LISINSKOG U OSJEČKOJ TVRĐI - POVIJESNI I PROSTORNI RAZVOJ

Autori: S.Lončar-Vicković, Ž.Jurković, D.Stober

Sažetak: Autorice u članku donose prikaz povijesnog i prostornog razvitka Trga Vatroslava Lisinskog u osječkoj Tvrđi, počevši od njegovog formiranja do danas. Na osnovi istraživanja kartografskih prikaza i ostalih dostupnih izvora, prezentirana je detaljna geneza razvoja prostora Trga te mijena njegovih funkcija i naziva. Članak se zaključuje vrjednovanjem postojećeg stanja Trga Vatroslava Lisinskog te njegovih potencijala obnove i regeneracije.

Ključne riječi: Osijek, Tvrđa, Trg Vatroslava Lisinskog, povijest, prostor

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRORAČUN SPREGNUTE REŠETKASTE KONSTRUKCIJE VIŠEKATNE ZGRADE

Autori: .Novoselić, T.Dokšanović, D.Markulak

Sažetak: Sprezanje je konstrukcijsko rješenje koje ima sve veći značaj zbog velikih potencijala u projektiranju djelotvornijih nosača i pojednostavljenja tehnološkog postupka izvedbe. Iako se sprezanje čelik-beton počelo koristiti prije gotovo stoljeća, neki od oblika sprezanja i dalje nisu dostatno obrađeni u suvremenim normama. Jedno od takvih rješenja je spregnuta rešetka koja je i tema ovoga rada. Taj tip konstrukcije ima prednosti koje se mogu iskoristiti kod srednjih i većih raspona, a u odnosu na čelične rešetke ima manju konstrukcijsku visinu te u kombinaciji s trapeznim limovima za spregnute ploče pruža niz praktičnih prednosti. U literaturi se navodi da se učinkovitost prijenosa opterećenja ovakvim sustavom povećava za 20%-30%, a provedeni proračun na primjeru građevine za trgovačku namjenu u spregnutoj i nespregnutoj izvedbi podupire tu tvrdnju.

Ključne riječi: spregnuta rešetka, čelik-beton, višekatna zgrada, euronorma

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

CONSTRUCTABILITY-BUILDABILITY-IZGRADIVOST

Autori: M.Galić, Z.Dolaček-Alduk, B.Uremović

Sažetak: Izgradivost je koncept koji još nije ostvario značajniji utjecaj u građevinskoj praksi u Hrvatskoj, kao što je to slučaj u zemljama poput SAD-a, Kanade, UK i Australije. Ovim se radom nastoji prihvaćenu definiciju, ciljeve i output koncepta izgradivosti približiti sudionicima u građevinskim projektima, no i utvrditi što pojedine interesne strane smatraju ključnim problemom u eventualnom provođenju koncepta, ali i koji su uzroci problema na relaciji projektiranje-izvođenje-korištenje općenito.

Ključne riječi: izgradivost, izgradljivost, relacija projektant-izvođač-korisnik, faze građevinskog projekta

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ANALYSIS OF STRESS AND STRAIN IN THE REINFORCED CONCRETE STRUCTURE OF A SPORTS HALL GRANSTAND

Autori: D.Šimić, M.Frančić

Sažetak: The analysis of stress and strain in the reinforced concrete structure of a sports hall grandstand was conducted theoretically, by means of the finite element method, and experimentally, by structural model testing in laboratory. Structural model for laboratory testing was prepared on the scale 1:10 using a medium density fibreboard plate 38 mm in thickness. Mechanical properties of the medium density fibreboard were determined by testing medium density fibreboard specimens in laboratory. After analysis of the reinforced concrete grandstand structure, and following comparison of results obtained by model testing in laboratory with results obtained by analysis via finite element method, it can be concluded that there is a good correspondence of research results for stress and deflection of the reinforced concrete grandstand structure.

Ključne riječi: mechanical properties, stresses, resistance strain gauges, laboratory model, finite element method

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

DIJAGNOSTICIRANJE UZROKA DEGRADACIJE ŠUPLJIH OPEČNIH BLOKOVA UGRAĐENIH U STROPNU ARMIRANOBETONSKU KONSTRUKCIJU

Autori: S.Lubej, B.Lutar

Sažetak: U konstrukciji montažnih stropova od šupljih opečnih blokova, koji su element ispune između nosivih armiranobetonskih greda, u razdoblju od četiri godine poslije njihove izgradnje došlo je do znatnih oštećenja. Oštećenja stropova manifestirala su se odlamanjem dijelova šupljih opečnih blokova, što je ugrožavalo sigurnost ljudi. Uporabom optičkog mikroskopa i elektronskog mikroskopa, kao i kemijske mikroanalize EDS (Energy Dispersive System), analizirana je oštećena keramika te je utvrđena prisutnost iskristalizirane soli. EDS analizom utvrđena je prisutnost kemijskih elemenata (Al i S), koji uz utvrđenu morfologiju kristala ukazuju na mogućnost prisutnosti minerala etringita (Al2O33CaSO4 x 32H2O). Numeričkom analizom uz primjenu metode konačnih elemenata, uporabom računalnog programa COSMOS Design STAR 3.0 od SRAC (Structural Research and analisis Corporation USA), procijenjen je utjecaj temperaturnih opterećenja na koncetraciju naprezanja na vrhu mikropukotina i na njihovo širenje. U numeričkoj analizi eksperimentalno su uzeta u obzir određena fizikalno-mehanička svojstva materijala. Analizirani su primjeri šupljih opečnih blokova s prisutnošću bijelih kristala i bez njih. Prikazan je raspored faktora sigurnosti po modelu u odnosu na Mises-ovu hipotezu razaranja. Rezultati eksperimentalnih i numeričkih istraživanja pokazali su da kemijska degradacija šupljih opečnih blokova, u kombinaciji s temperaturnim opterećenjem koje nastaje zbog promjena klimatskog režima, može uzrokovati takva oštećenja te da je time ugrožena i sigurnost konstrukcije.

Ključne riječi: šuplji opečni blokovi, mikrostruktura, zakašnjelo stvaranje entringita (DEF), mehanička svojstva, toplotna analiza

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

GUBITAK STABILNOSTI I ODREĐIVANJE NOSIVOSTI ČELIČNOG HIDRAULIČNOG PODUPIRAČA

Autori: N.Mujkanović, J.Krolo

Sažetak: Hidraulični podupirač prvenstveno je namijenjen uporabi u građevinarstvu, ali svoju primjenu može naći i u drugim područjima poput rudarstva ili brodogradnje. Konstrukcija ovog hidrauličnog podupirača razlikuje se od klasičnog po tome što umjesto dvije cijevi ima tri, a u najdonjoj, baznoj cijevi, ima ugrađenu hidrauličnu dizalicu. U ovome radu utvrđena je nosivost takvog hidrauličnog podupirača analitičkim rješenjem diferencijalne jednadžbe, proračunom prema euronormi 3 i metodom konačnih elemenata (SOFiSTiK). Ta rješenja su uspoređena s nosivošću dobivenom eksperimentalnim putem.

Ključne riječi: hidraulični podupirač, gubitak stabilnosti, nosivost, euronorma 3, MKE, eksperiment

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.