New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 16 - Srpanj, 2018.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

objavljen je 16. broj časopisa e-GFOS. Kao i uvijek, i ovaj se broj sastoji od društvenih vijesti i znanstveno-stručnih članaka. U dijelu društvene vijesti možete čitati o zbivanjima na Fakultetu u proteklih šest mjeseci. Znanstveno-stručni dio ovoga broja čini osam članaka različite tematike te se nadamo se da ćete uspjeti pronaći nešto vama zanimljivo.

 

U trenutku objave ovog broja časopisa, u tijeku je šesta međunarodna studentska konferencija ISUCCES (International Summer Conference of Civil Engineering Students). Kao nastavnici, drago mi je da se u studentskim redovima uspjela formirati skupina koja je početnu ideju sada već dogurala do tradicije. Konferencija će ove godine trajati od 1. do 7. srpnja te ćemo o njezinoj provedbi moći čitati u sljedećem broju časopisa.

 

Urednički tim našeg časopisa nastavlja sa svojim kontinuiranim radom na podizanju kvalitete časopisa i njegove međunarodne prepoznatljivosti. Ovim putem zahvaljujem se svim autorima koji su nam do sada ukazali povjerenje i odabrali naš časopis za objavu svojih radova i svim našim recenzentima koji osiguravaju kvalitetu časopisa.

 

Do sljedećeg čitanja, u ime uredništva časopisa e-GFOS, pozdravlja vas i ugodne godišnje odmore želi

 

izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša

OKVIR ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U URBANOM VODNOM SUSTAVU

Autori: J.Margeta

Sažetak: U radu se objašnjava mogući koncepti primjene obnovljivih izvora energije u urbanom vodnom sustavu (UVS). Hidro energija i energija iz organskog mulja su zelena/obnovljiva energija koju generira UVS, ali ograničenog kapaciteta. Solarna i energija vjetra su pak globalni izvori zelene energije neograničenog kapaciteta. Na žalost njihova proizvodnja nije stalna već sa prekidima. Zbog toga je njihova šira primjena u UVS još problematična. Kako bi se osigurao kontinuitet opskrbe energijom ove izvore energije treba integrirati sa konvencionalnim izvorima energije kroz električnu mrežu ili koristiti neki spremnik energije, uključujući i reverzibilnu hidroelektranu. Provedenom analizom koja se daje u radu pokazuje se da je relativno lako koristiti zelenu energiju u UVS uz manje dogradnje UVS-a. Korištenje zelene energije jača se energetska održivost urbanih sredina te smanjuje ispuštanje stakleničkih plinova iz UVS.

Ključne riječi: održivost, urbani vodni sustav, emisija CO2, obnovljivi izvori energije, solarno pumpanje, održivi gradovi

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

MODELIRANJE DINAMIKE UKUPNOG DUŠIKA PRI RADU ELEKTROKOAGULACIJSKOG UREĐAJA S INOKS ELEKTRODAMA

Autori: G.Lončar, I.Halkijević, H.Posavčić, I.Ban

Sažetak: Analizirana je učinkovitost elektrokoagulacijskog (EC) pilot uređaja s inoks elektrodama u postupku pročišćavanja vode opterećene povišenom koncentracijom ukupnog dušika. Dodatno je uspostavljen i 3D numerički model strujanja i pronosa. U provedbi analiza na pilot-uređaju variran je protok kroz reaktor sa inoks elektrodama te inicijalna koncentracija NaCl. U komori EC uređaja praćene su i promjene koncentracija ukupnog dušika (TN), nitrata (NO3-N), otopljenog kisika (DO), željeza (Fe2+/Fe3+) i klorida (Cl-), te promjene temperature vode i pH. Primjenom 3D numeričkog modela, definirana su polja strujanja i koncentracije ukupnog dušika u procesu pronosa. Rezultati provedenog istraživanja pokazali su da je učinkovitost procesa pročišćavanja primarno ovisna o inicijalnoj koncentraciji NaCl, a sekundarno i o protoku kroz reaktor. Pri protoku kroz reaktor Q = 0.15 l/s, uz primjenu gustoće jakosti struje 150 A/m2 i inicijalnu koncentraciju NaCl od 2 g/l, nakon 240 minuta rada elektrode postignuto je smanjenje inicijalne koncentracije TN od 35 %. Koncentracija nitrata (NO3-N) i pH smanjuju se na skali od 5 % u odnosu na početne vrijednosti.

Ključne riječi: elektrokoagulacija, pilot uređaj, numerički model, amonijak

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ISTRAŽIVANJE STABILNOSTI ŠTAPNIH ELEMENATA PROMJENJIVE KRUTOSTI METODOM DIREKTNOG INTEGRIRANJA

Autori: Y.Krutii

Sažetak: Predloženo je rješenje za jednadžbe stabilnosti štapnih sustava promjenjive krutosti metodom direktnog integriranja. Metoda se temelji na točnim rješenjima odgovarajućih diferencijalnih jednadžbi. Korištenjem ove metode riješen je problem stabilnosti štapa s promjenjivom krutosti na savijanje. Dane su formule za određivanje parametara stabilnosti štapnih konstrukcija u analitičkom obliku i dan je način njihove numeričke realizacije. Promatrana je štapna konstrukcija s binomnom raspodjelom krutosti.

Ključne riječi: stabilnost štapa, promjenjiva krutost, koeficijent stabilnosti, kritične sile, poremećaj stanja ravnoteže

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ POTRESNOG DJELOVANJA NA PROMJENU OSNOG OPTEREĆENJA U ARMIRANOBETONSKIM STUPOVIMA

Autori: H.Rodrigues, A.Furtado, A.Arêde, H.Varum

Sažetak: Eksperimentalna ispitivanja pokazala su važnost utjecaja promjene osnog opterećenja u seizmičkom odgovoru AB stupova, kroz smanjenje kapaciteta nosivosti, smanjenje kapaciteta deformacija i smanjenje disipacije energije. Sukladno tome, u ovome je radu istražena promjena osnog opterećenja stupova, ovisno o položaju u tlorisu i po visini konstrukcije. Predstavljena je i veza između pripadajućeg savojnog kapaciteta stupa te utjecaja na globalni odziv konstrukcije. Stoga su modelirane tri AB konstrukcije, analizirane pomoću nelinearne statičke (pushover) i dinamičke analize u Seismostruct programu. Na osnovi rezultata, koji su prikazani krivuljama kapaciteta nosivosti, promjenom osnog opterećenja i katnim/globalnim posmičnim kapacitetom svakog modela, može se zaključiti da promjena osnog opterećenja ima najveći utjecaj u nižim katovima te da opada s povećanjem visine konstrukcije. Kao što je prikazano, rubni stupovi konstrukcije više su izloženi promjeni osnog opterećenja u odnosu na fasadne i centralne stupove.

Ključne riječi: armiranobetonski stupovi, promjenjivo osno opterećenje, dvoosno savijanje, numeričko modeliranje, SeismoStruct

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

RADNI DIJAGRAM I UTJECAJ PARAMETARA ISPITIVANJA NA REZULTATE VLAČNIH ISPITIVANJA

Autori: T.Dokšanović, H.Draganić, I.Radić, D.Damjanović

Sažetak: Vlačno ispitivanje čeličnih epruveta je jedan od češćih eksperimenata, za praktične i znanstvene svrhe, prvenstveno jer daje osnovu za određivanje baznih varijabli koje su potrebne prilikom dimenzioniranja. Uobičajeni rezultat vlačnog ispitivanja je tehnički radni dijagram naprezanje - relativna deformacija. Međutim, on nije pogodan za različite numeričke modele materijala pomoću kojih se iskorištava plastično područje ponašanja, vezano uz činjenicu da se učinak suženja i pripadne promjene površine poprečnog presjeka epruvete zanemaruju pri određivanju naprezanja. Duktilnost je pod utjecajem odabrane mjerne duljine, što kao posljedicu može imati da različiti istraživači tumače rezultate vlačnog ispitivanja istog materijala na različite načine. Provedeno istraživanje iskorištava prednosti optičkog sustava za prostorno snimanje deformacija, tako da se prate promjene ploštine poprečnog presjeka i uzimaju u obzir pri proračunu naprezanja, sve do loma. Mogućnost promjene mjerne duljine na uzorku omogućila je proučavanje tog učinka na rezultate. Na temelju analize dobivenih podataka, navedeni utjecaji su procijenjeni i utvrđene su moguće pogreške.

Ključne riječi: epruveta, mehanička svojstva, optičko mjerenje deformacija, čelik, stvarni radni dijagram

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRIMJENA PROGRAMIRANJA GENSKIM IZRAZOM ZA PREDVIĐANJE MAKSIMALNE UZDUŽNE DEFORMACIJE BETONA OVIJENOG FRP-OM

Autori: I.Mansouri, H.Mohammad Azmathulla, J.Wan Hu

Sažetak: Posljednja tri desetljeća svjedoče intenzivnijim primjenama polimernih materijala ojačanih vlaknima u konstrukcijskom inženjerstvu, zbog svojih prednosti u odnosu na tradicionalne ukrutne i armaturne materijale. S druge strane, neki računalni pristupi su široko korišteni za modeliranje ljudskih aktivnosti u više područja s primjenom u građevinarstvu. Ovaj rad predstavlja primjenu programiranja genskim izrazom, kao alata za predviđanje vršne uzdužne deformacije betona ovijenog polimerima i ojačanim vlaknima. Opsežna baza eksperimentalnih podataka (219) spomenutih ispitivanja prikupljena je iz objavljene literature. Predviđanje predloženog novog modela, zasnovanog na programiranju genetičkim izrazom, uspoređeno je s rezultatima dobivenima korištenjem postojećih analitičkih izraza, predloženih u trenutačnoj literaturi. U ovome radu pokušalo se pokazati cjeloviti pregled programiranja genetičkim izrazom u građevinarstvu. Dobiveno je dobro slaganje između eksperimentalnih podataka i rezultata predviđanja.

Ključne riječi: polimer ojačan vlaknima (FRP), maksimalna uzdužna deformacija, programiranje genetičkim izrazom (GEP), baza podataka

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRIMJENA PRIRODNOG KOAGULANTA IZ ZRNA GRAHA U POSTUPKU PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Autori: D.Kukić, M.Šćiban, J.Prodanović, V.Vasić, M.Antov, N.Nastić

Sažetak: U ovome je radu ispitivana mogućnost primjene prirodnog koagulanta dobivenog iz zrna graha, za uklanjanje koloidnih čestica iz otpadne vode. Ispitivane su tri različite otpadne vode: otpadna voda iz procesa proizvodnje bioetanola - džibra, otpadna voda iz proizvodnje šećera i model voda. Prirodni koagulant je ekstrahiran iz usitnjenih zrna graha pomoću 0,5 M NaCl. Džar test je napravljen s različitim dozama koagulanta, pri različitim pH vrijednostima vode. Nakon taloženja, određena je koagulacijska aktivnost mjerenjem mutnoće, a za otpadnu vodu iz procesa proizvodnje bioetanola određena je i koagulacijska aktivnost preko KPK. Rezultati su pokazali da se najveća koagulacijska aktivnost postiže za džibru 98.8 % (na pH 9, pri dozi koagulanta od 5 mL/L), dok je u model vodi postignuta aktivnost od 90.1 % (na pH 8 s, dozom od 0.4 mL/L). Najniža koagulacijska aktivnost postignuta je u otpadnoj vodi iz proizvodnje šećera, 49.8 % (na pH 5.5 i pri dozi od 0.4 mL/L).

Ključne riječi: prirodni koagulanti, grah, koagulacijska aktivnost, tretman otpadnih voda

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

KVANTITATIVNA OCJENA POISSONOVOG KOEFICIJENTA TLA PREMA PARAMETRIMA STIŠLJIVOSTI SLABIH TLA

Autori: M.Marchenko, I.Mosicheva, A.Aniskin

Sažetak: U radu je razrađena i prikazana metoda kvantitativne procjene vrijednosti koeficijenta bočnog širenja prema rezultatima ispitivanja stišljivosti tla u terenskim uvjetima. Analizirani su rezultati ispitivanja provedenih mjerenjem slijeganja slojeva u tlu ispod kružne ploče uz pomoć senzora slijeganja i određivanja gustoće suhog tla prije i nakon primjene opterećenja. Uspostavljena je jasna korelacija između veličine stišljivosti tla i koeficijenta bočnog širenja. Dobivene su bliske vrijednosti koeficijenta bočnog širenja uz pomoć tri nezavisna algoritma.

Ključne riječi: nosiva ploča, slijeganje, indeksi stišljivosti, gustoća suhog tla, Poissonov koeficijent, koeficijent bočnog širenja

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.