New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 15 - Prosinac, 2017.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

 

objavljen je 15. broj časopisa e-GFOS. Kao  svaki do sada objavljeni broj, i ovaj se sastoji od znanstveno-stručnoga dijela i dijela koji ga čini drugačijim od ostalih časopisa, a u kojemu možete čitati o zbivanjima na Fakultetu u proteklih šest mjeseci - društvenih vijesti. Znanstveno-stručni dio sastoji se od osam radova koji obuhvaćaju različite znanstvene grane polja građevinarstva. Moram primijetiti kako broj radova pristiglih iz inozemnih institucija iz broja u broj raste, što govori kako se vijest o ulasku časopisa e-GFOS u bazu WoSCC proširila, čime je izazvan pojačani interes autora. Kako bismo u naredne dvije godine ostvarili što veći napredak u WoSCC-u, napominjem kako nam je ispravno citiranje radova objavljenih u našem časopisu bitno te vas molim da, citirate li u svom radu radove objavljene u e-GFOS-u, činite to navodeći i puni naziv časopisa i njegovu pokratu (Electronic Journal of the Faculty of Civil Engineering Osijek - e-GFOS). Ispravno navođenje naziva časopisa važno je zbog prepoznavanja časopisa u WoS-u te brojanja citata, što izravno utječe na kreiranje faktora odjeka.

 

Kada je riječ o obrazovanju, naglasila bih da je Građevinski fakultet Osijek ove godine upisao drugu generaciju studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Arhitektura i urbanizam. Ove godine popunjena je u potpunosti upisna kvota koja je u odnosu na prošlu godinu čak i povećana, što pokazuje da postoji velik interes za taj studij.

 

Od svih vijesti koje možete pronaći u ovom broju časopisa, u ovoj Riječi urednice izdvojit ću one zbog kojih se naša institucija, uz obrazovnu, smatra i znanstvenom, a to su znanstvenoistraživački projekti. Naime, uz projekte koji su na Fakultetu već u provedbi, od ove godine obogaćeni smo za još dva uspostavna istraživačka projekta koje financira Hrvatska zaklada za znanost. Voditeljima projekata čestitamo i ovim putem te im želimo puno uspjeha u njihovom radu. Više o samim projektima možete pročitati u dijelu društvenih vijesti časopisa.

 

I na kraju, želim vam da ugodno provedete nadolazeće blagdane te vas pozdravljam fotografijom tima časopisa e-GFOS, prigodnom za ovo doba godine.

 

Do sljedećeg broja,

izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša

 

ANALIZA NOSIVOSTI ČELIČNOG STUPA IZLOŽENOG LOKALIZIRANOM POŽARU

Autori: T.Faldić , H.David Craveiro, A.Santiago, N.Torić

Sažetak: U ovome radu prikazana je analiza nosivosti čeličnog stupa izloženog djelovanju lokaliziranog požara. Budući da EN 1991-1-2(2002) ne propisuje pojednostavljeni postupak proračuna provođenja topline za vertikalne elemente, izrađen je CFD model na temelju prethodno provedenih požarnih eksperimenata. Na temelju CFD modela izrađen je model provođenja topline za lokalizirani požar, kao i za standardnu požarnu krivulju. Naposlijetku, provedena je nelinearna statička analiza čeličnog stupa izloženog lokaliziranom požaru, kao i za ISO krivulju temperatura - vrijeme. Usporedba između lokaliziranog požara i modela standardnog požara pokazuje da lokalizirani požar, ovisno o veličini opterećenja, može dovesti do ranijeg otkazivanja stupa.

Ključne riječi: požarna analiza, lokalizirani požar, provođenje topline, analiza nosivosti, nelinearna analiza, čelik

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA U ČEŠKOM GRAĐEVINSKOM SEKTORU: ISTRAŽIVANJE UTJECAJA VELIČINE TVRTKE

Autori: M.Paulišová, T.Hanák

Sažetak: Troškovi upravljanja osobljem važan su dio financijskog upravljanja u svim tvrtkama, naročito onima čija produktivnost ovisi o radnoj snazi. Građevinarstvo je prikladan primjer za analizu problema spomenutih troškova. Cilj ove studije je utvrditi utječe li veličina tvrtke na troškove upravljanja zaposlenicima u različitim okolnostima. Četiri istraživačke hipoteze usredotočuju se na odnose među spomenutim troškovima i relativnu važnost među njima, korištenje standarda, raspon ponuđenih pogodnosti za radnike i ekonomskeaktivnosti poduzete prilikom suočavanja s ekonomskom krizom. Ocjenjivanje hipoteza je podržano či-kvadrat testom neovisnosti radi potvrđivanja ili odbacivanja statističke važnosti veze između ispitivanih kategorijskih varijabli. Rezultati su potvrdili veliku važnost utjecaja veličine tvrtke. U zaključku ovoga rada prikazane su neke implikacije istraživanja i predložene buduće smjernice istraživanja.

Ključne riječi: građevinska tvrtka, koristi, plaća, troškovi, zaposlenici

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PREGLED DOSTIGNUĆA PRIMJENE BIM KONCEPTA U HRVATSKOJ, ČEŠKOJ, NJEMAČKOJ I SLOVENIJI

Autori: M.Galić, V.Venkrbec, F.Chmelik, I.Feine, Z.Pučko, U.Klanšek

Sažetak: Jedan od najbrže razvijajućih koncepata u domeni metoda i alata za upravljanje građevinskim projektima, uz konačni cilj da postane globalni standard, je informacijsko modeliranje građevina, tj. BIM. Iako se koncept razvija od sredine 1970-ih, neka od originalnih očekivanja u njegovoj primjeni i danas nedostaju. Očito je da postoji vremensko odstojanje između njegove teorijske i praktične primjene. Istovremeno, razvijanje nužnih alata informacijske tehnologije je jedan od razloga zašto praktična primjena zaostaje, no ostali razlozi su još nejasni. U ovome radu autori analiziraju razlike između teoretske i praktične primjene BIM-a u zemljama odakle dolaze (Hrvatske, Češke, Njemačke i Slovenije). Rad predstavlja pregled trenutačnih dostignuća primjene BIM-a te povratnih informacija s projekata na kojima je BIM primijenjen.

Ključne riječi: BIM, građevinarstvo, implementacija, pregled, upravljanje projektima

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA UGRADNJE HORIZONTALNOG ZAŠTITNOG SLOJA POMOĆU INJEKTIRANJA

Autori: A.Meneylyuk, A.Petrovskiy, A.Borisov, A.Nikiforov

Sažetak: Rad je posvećen razvoju metoda ugradnje podzemnih zaštitnih slojeva za zaštitu od onečišćenja. Razmatrani su rezultati eksperimentalnog laboratorijskog i terenskog ispitivanja ugradnje u stvarnom mjerilu. Razvijena je metoda i laboratorijska oprema za provedbu ovakvih ispitivanja. Proučavane su različite izvedbe zaštitnog sklopa koristeći bentonit, natrijev hidrosilikat u kombinaciji s kalcijevim kloridom i hidroizolacijskim mekoelastičnim injekcijskim smolama. Prikazane su analitičke i grafičke zavisnosti filtracijskog koeficijenta zaštitnog sloja izvedenog od različitih injekcijskih formulacija. Zaključeno je da je ekonomski najisplativiji način izvedbe horizontalnog zaštitnog sloja pomoću mekoelastičnih hidroizolacijskih smola s međusobnim razmakom bušotina od 0.3 m.

Ključne riječi: antifiltracijski zaštitni slojevi, horizontalno bušenje, bentonit, koeficijent filtracije tla, natrijev hidrosilikat, injekcijska smola

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ISPITIVANJE PIJESKA JEROVEC I ODREĐIVANJE LINIJE KRITIČNOG STANJA

Autori: J.Ofak, S.Zlatović, I.Sokolić

Sažetak: Ponašanje pijeska znatno ovisi o stanju u kojemu se pijesak nalazi, sadržaju vode u pijesku i uvjetima dreniranja vode, te vrsti djelovanja na pijesak. Dominantan mehanizam koji utječe na ponašanje pijeska je dilatacija, svojstvo zrnatog materijala da mijenja volumen zbog djelovanja čistog smicanja. Zbog djelovanja dilatacije, zbijeni uzorci pijeska postižu veću čvrstoću prilikom smicanja u odnosu na rahle. Ispitivanja pokazuju da neovisno o početnoj zbijenosti, uzorci pijeska koji se smiču iz istog početnog stanja naprezanja, postižu jednaku čvrstoću za konačno stanje. Navedeno stanje naziva se kritičnim stanjem, a može se dobro opisati linijom kritičnog stanja. Svrha istraživanja u ovome radu bila je ispitivanje ponašanja pijeska Jerovec u uvjetima troosnog smicanja, te određivanje linije kritičnog stanja. Ispitano je ponašanje uzoraka za različito početno stanje zbijenosti i izotropnog naprezanja te različite uvjete dreniranosti (drenirani – CID pokus, nedrenirani – CIU pokusi). U radu su prikazani rezultati ispitivanja u troosnom uređaju te rezultati ispitivanja fizičkih karakteristika pijeska (granulometrijski sastav, minimalna i maksimalna zbijenost, specifična težina čvrstih čestica). Linija kritičnog stanja uspoređena je s kritičnim stanjem za slične pijeske dostupne u literaturi.

Ključne riječi: ispitivanje u troosnom uređaju, drenirani i nedrenirani uvjeti, početno stanje zbijenosti pijeska, izotropna kompresija, naponsko deformacijska krivulja smicanja, krutost i čvrstoća

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ NAIZMJENIČNOG CIKLIČKOG OPTEREĆENJA NA OTPORNOST ARMIRANOBETONSKIH ELEMENATA OPTEREĆENIH NA SAVIJANJE

Autori: V.Karpiuk, A.Kostiuk, O.Maistrenko, Y.Somina

Sažetak: Ovaj članak posvećen je proučavanju ponašanja rasponskih konstrukcija od armiranog betona pri djelovanju visokih razina cikličnog opterećenja. Autori su utvrdili da su studije o razvoju fizikalnih modela otpornosti na zamor savojnih armiranobetonskih elemenata, utjecaja cikličkog djelovanja na poprečne sile i pripadajućih metoda proračuna, osobito važni i prikladni zbog karakteristika i bitne specifičnosti spomenutog tipa opterećenja. To prvenstveno uključuje nelinearnost deformacije, akumulaciju oštećenja u obliku mikro i makropukotina pri zamoru, izraženi slom u materijalu i tako dalje. U radu su prikazane jednadžbe za određivanje granica izdržljivosti betona, uzdužne armature i sidrenja uzdužne armature, koje osiguravanju izdržljivost za cijelu konstrukciju. Jednako je važno, kao što je navedeno u ovom članku, uspostaviti vezu između naprezanja i deformacija u elementu u uvjetima djelovanja cikličkog opterećenja, jer postoji mogućnost nastanka deformacija zbog puzanja pri cikličkim naprezanjima.

Ključne riječi: izdržljivost, cikličko opterećenje, izraženi slom, puzanje zbog cikličnog opterećenja, armirani beton

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

SALINITET I FIZIČKO-KEMIJSKI POKAZATELJI KVALITETE VODE DONJEG TOKA RIJEKE NERETVE

Autori: A.Ivanković, P.Ivanković, D.Petrović, T.Anđelić, J.Majstorović

Sažetak: Donji tok rijeke Neretve (delta) obuhvaća oko 20.000 hektara. To je jedinstveno vlažno mediteransko područje s brojnim važnim i zaštićenim močvarnim, ornitološkim, ihtiološkim i botaničkim rezervatima. Mjerenjem fizičko-kemijskih pokazatelja kvalitete vode na 20 lokacija, posebna pozornost dana je pojavi povišenog saliniteta. Porast saliniteta u neretvanskom bazenu uzrokovan je smanjenim dotokom podzemnih voda rijeke Trebišnjice i nekontroliranim produbljivanjem korita rijeke Neretve. Tijekom jednogodišnjeg monitoringa izvedena su terenska mjerenja važnog maritimnog utjecaja na kvalitetu vode. Mjereni su fizički pokazatelji - temperatura, električna vodljivost, električna otpornost i salinitet, a od kemijskih - količina otopljenog kisika izražena kao %, mg L-1 i tlak otopljenog kisika u vodi te pH vrijednost. Mjerenja su izvedena na terenu s kombiniranim WTW Multi-Parameter Instruments

Ključne riječi: Neretva, donji tok, salinitet, kvaliteta vode

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRORAČUN SPREMNIKA ZA TEKUĆINE: USPOREDBA REZULTATA RAČUNALNOG MODELA I ANALIZE PREMA EURONORMI

Autori: M.Gulin, I.Uzelac, J.Dolejš, I.Boko

Sažetak: Svrha ovoga članka je prikazati postupak proračuna plašta spremnika za tekućine prema euronormi, te tako dobivene rezultate usporediti s rezultatima računalnog modela. Primjer na kojemu je napravljena usporedba je nadzemni čelični spremnik za vodu sa stijenkom promjenjive debljine i ukrutnim prstenom na vrhu. Najprije su ukratko predstavljeni tipovi spremnika za tekućine, zatim je opisan spremnik na kojemu je izvršena analiza, a potom je proveden proračun stijenke spremnika prema euronormi. Analiza metodom konačnih elemenata odrađena je na numeričkom modelu, koristeći programski paket Scia Engineer 17. Na kraju su tablično prezentirani i uspoređeni rezultati obje analize.

Ključne riječi: ljuska, modeliranje, čelična konstrukcija, potres, izbočivanje

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.