New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 13 - Prosinac, 2016.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

13. broj časopisa e-GFOS je pred vama. Povodom 40. obljetnice rada Građevinskog fakulteta Osijek upriličen je cijeli niz društvenih događanja pa u dijelu s društvenim vijestima donosimo prikaz onih koje smo izdvojili kao najvažnije. U Riječi urednice izdvojit ću samo neke od njih, koje su vezane uz one bez kojih ove i sličnih ustanova ne bi bilo – studente. Četvrti puta zaredom, a prvi puta u novoj zgradi, održana je međunarodna studentska konferencija International Summer Conference of Civil Engineering Students, ISUCCES, koju potpuno samostalno organiziraju i provode naši studenti, na što smo izuzetno ponosni. Ove je godine Fakultet bio i domaćinom 20. Smotre Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kojoj je svrha pravovremeno upoznavanje maturanata, odnosno budućih studenata sa studijskim programima koje Sveučilište nudi.

 

Kako to i priliči, Fakultet uz nove prostore nudi i nove sadržaje. Tako je ove godine po prvi puta pokrenut studij arhitekture te upisana prva generacija studenata, čime će 2016. biti obilježena kao važna godina u povijesnom razvoju Fakulteta. U ovoj je godini ustrojen i s radom započeo Ured za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom, čija je uloga osigurati djelatnicima Fakulteta podršku u pisanju i provedbi znanstvenih projekata. Također, i časopis e-GFOS je zabilježio napredak, što će naročito veseliti autore znanstveno-stručnih radova - od ovog broja, uz CAB Abstract i INSPEC, časopis je indeksiran u još dvije baze podataka: Directory of Open Access Journals (DOAJ) i Applied Science & Technology Source. Možemo zaključiti da je ovo bila vrlo uspješna godina za našu ustanovu, no Fakultet tu ne namjerava stati. Tako se u narednom periodu planira i akreditacija laboratorija čije usluge Fakultet namjerava ponuditi tržištu te tako proširiti svoj djelokrug. Svoj daljni napredak nastojat će ostvariti i časopis e-GFOS.

 

Dragi čitatelji, u ime uredničkog odbora časopisa e-GFOS, želim vam ostvarenje svih poslovnih planova u 2017. godini te puno ljubavi, sreće i zdravlja u privatnom životu. Uz fotografiju cjelokupnog tima časopisa u duhu nadolazećih blagdana, srdačno vas pozdravljam u njihovo ime do sljedećeg broja.

 

izv.prof.dr.sc. Ivanka Netinger Grubeša

 

USPOREDBA TRENDOVA IZ UPRAVLJANJA RIZICIMA U TEORIJI I PRAKSI U GRAĐEVINARSTVU

Autori: D.Crnković, M.Vukomanović

Sažetak: U ovom radu razmotrena je problematika razumijevanja i korištenja metoda upravljanja rizicima u građevinskim projektima te njihova zastupljenost u literaturi i praktičnoj primjeni. Istraživanje trendova provedeno je koristeći radove iz EBSCO baze podataka, objavljene u razdoblju od 1999. do 2015. godine. Pri tome se najviše pažnje obratilo na razvoj pojmova tradicionalnog i holističkog pristupa upravljanju rizicima te upravljanja neizvjesnostima i prilikama. Stav vodećih standarda s područja upravljanja projektima, PMBoK-a i ISO 31000, u potpunosti podržava modernizaciju upravljanja rizicima, usmjeravajući pažnju ne samo na rizike, već i potencijalne prilike u projektu. S druge strane, istraživanje je pokazala kako je svjetska praksa još uvijek slabo upoznata s osnovnim koracima upravljanja rizicima. Sličnu situaciju u Hrvatskoj potvrdile su dvije studije slučaja, provedene na projektu Zagrebačke obale u Rijeci te projektu SEECEL na Kajzerici. Primarno bi trebalo poraditi na edukaciji, zatim na komunikaciji stručnjaka i akademske zajednice te postepenom uvođenju standarda kako bi, kroz određeno vrijeme, bili spremni napredovati prema području upravljanja neizvjesnostima i holističkom pristupu.

Ključne riječi: upravljanje rizicima, pregled literature, tradicionalni pristup, holistički pristup, trendovi

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRIMJENA „EINSTEINOVE ZAGONETKE“ PRI RJEŠAVANJU PROBLEMA ALOKACIJE GRAĐEVINSKIH STROJEVA

Autori: B.Dasović, M.Čorak, M.Galić, U.Klanšek

Sažetak: „Einsteinova zagonetka“ je prepoznatljiv primjer kombinatornog problema ispunjenja ograničenja. Ova zagonetka je imala više verzija, no bez obzira na formulaciju, uglavnom se smatra vrlo teškim zadatkom. Znanstvenici su razvijali i dalje razvijaju matematičke modele, a potom i računalne simulacijske modele za rješavanje spomenutog problema. Autori su u ovome radu modificirali ranije predstavljeni matematički model, a potom prema njemu izradili računalni model, koristeći se proračunskim tablicama kako bi riješili zagonetku. Model je ponudio jedinstveno rješenje u vrlo kratkom vremenu, a potom je ispitan pri rješavanju sličnog problema u građevinskoj praksi. Istaknuta su ograničenja u primjeni modela u obliku kojim je riješena „Einstenova zagonetka“ te koje su modifikacije nužne za aplikaciju pri rješavanju kompleksnijih problema u istoj domeni.

Ključne riječi: Einsteinova zagonetka, zebra zagonetka, građevinarstvo, alokacija strojeva, kombinatorna optimizacija

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ANALIZA EKOLOŠKOG UTJECAJA SADRŽAJA TEŠKIH METALA U OTPADNIM MATERIJALIMA PRIMIJENJENIM U CESTOGRADNJI

Autori: I.Netinger Grubeša, I.Barišić

Sažetak: Uporaba krutog otpada umjesto konvencionalnih materijala u građevinarstvu pridonosi očuvanju prirodnih izvora i energije, čime je ujedno izbjegnuto skupo te potencijalno opasno odlaganje takvog otpada. Mnogo je istraživanja na temu primjene otpadnih materijala u graditeljstvu. Međutim, u nastojanju da se pronađu nova područja primjene otpadnih materijala, utjecaj ugradnje takvih materijala u građevinske konstrukcije na okoliš često puta ostaje zanemaren. Ovaj rad bavi se ekološkim aspektom primjene trenutačno istraživanih otpadnih materijala u Hrvatskoj, s naglaskom na sadržaj teških metala. Određeni su sadržaji teških metala u čeličanskoj zguri, talogu iz riječnog nanosa i pepelu biomase te procijenjena mogućnost njihove primjene u cestogradnji s obzirom na trenutačno važeće zakonodavstvo.

Ključne riječi: teški metali, čeličanska zgura, riječni sediment, pepeo biomase, cestogradnja

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE BOČNOG TLAKA ZRNATOG MATERIJALA NA BLISKO POSTAVLJENE STIJENKE U RAZLIČITIM UVJETIMA ZASIPAVANJA

Autori: A.Aniskin

Sažetak: U članku su predstavljeni rezultati originalnih eksperimentalnih istraživanja bočnih tlakova na blisko postavljene paralelne i krute stijenke modela, pri različitim kutovima orijentacije čestica zrnatog materijala u odnosu na horizontalu. Zasipavanje materijala u model izvodilo se na tri različita načina, tako da su dominantni kutovi orijentacije čestica u odnosu na horizontalu bili 0°, 45° i 90°. Svrha istraživanja je utvrditi karakter utjecaja orijentacije čestice ostvarene putem postupka zasipavanja na karakter i distribuciju bočnog tlaka. U eksperimentu je korišten kompozitni medij – mješavina kvarcnog pijeska i plosnatih školjki, u obujamskom omjeru 2 : 1. Rezultati istraživanja pokazali su značajne razlike u bočnim tlakovima pri različitim kutovima orijentacije čestica. Pri kutu od 90°, bočni tlak bio je u prosjeku 44.2 % viši nego pri 0°.

Ključne riječi: rasuti materijal, blisko postavljene paralelne stjenke, bočni tlak, model, orijentacija čestica, uvjeti nasipavanja

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PROCJENA TERETA ONEČIŠĆENJA U ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA SV. IVAN, BULAŽ I GRADOLE

Autori: R.Nemarnik, G.Volf, B.Karleuša

Sažetak: U radu je prikazana procjena tereta onečišćenja unutar zona sanitarne zaštite izvora Sv. Ivan, Bulaž i Gradole, koji se nalaze na sjevernom dijelu Istre (Hrvatska). U svrhu procjene tereta onečišćenja primijenjen je STEPL model koji izračunava opterećenja organskim zagađivačima, hranjivim te suspendiranim tvarima. Za svaki analizirani izvor izračunani su ukupni, specifični te tereti onečišćenja po pojedinim kategorijama, iz kojih se može vidjeti da su najveća opterećenja uzrokovana ljudskim aktivnostima. Također, za potrebe analize izrađena su i dva dodatna scenarija, prvi koji opisuje stanje nakon realizacije prve faze projekta istarskog vodozaštitnog sustava, te drugi scenarij koji opisuje moguće buduće stanje da se za svako naselje iznad 100 stanovnika unutar zona sanitarne zaštite izvede odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Ključne riječi: izvor Sv. Ivan, izvor Bulaž, izvor Gradole, procjena tereta onečišćenja, STEPL, sanitarna zaštita izvorišta

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

USPOREDNA ANALIZA ČELIČNE I ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE

Autori: J.Peko, N.Torić, I.Boko

Sažetak: U radu su prikazane čelična i aluminijska inačica suvremene konstrukcije izložbenog centra za koju je prioritet kod projektiranja bila mala masa (povećanje omjera raspon/visina rešetke, transport, montaža) i trajnost (otpornost na koroziju). To je samo jedna od projektnih situacija u kojima konstrukcijska primjena aluminijskih legura daje vrlo prikladno i praktično rješenje. Samo pitanje isplativosti aluminijske inačice ovisi o više faktora i zahtijeva detaljniju analizu. Opći zaključak je da se, s obzirom na hrvatske vrijednosti opterećenja snijegom i vjetrom i, naravno, za konstrukcije kod kojih se traže pozitivna svojstva aluminija, aluminij može koristiti kao alternativni konstrukcijski materijal u odnosu na čelik. Također, za aluminijsku inačicu konstrukcije provedena je analiza požara, koristeći pritom model zona za analizu realnog požara. Rezultati pokazuju da za realan požar u trajanju od 60 minuta nije potrebna pasivna protupožarna zaštita za glavne konstrukcijske elemente.

Ključne riječi: aluminijske legure, konstrukcije, projektiranje, požar, čelik, aluminij

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

MODELIRANJE PLAVLJENJA DIONICE RIJEKE VUKE UZVODNO OD UŠĆA U DUNAV

Autori: D.Marić, I.Hrskanović, T.Dadić, L.Tadić

Sažetak: U radu je modelirana dionica rijeke Vuke od samog ušća u Dunav u Vukovaru do 3+630 rkm, pri čemu je analizirana mogućnost pojave poplava, uzimajući u obzir povratna razdoblja od 2, 5, 10, 50 i 100 godina. Iako maksimalni vodostaji rijeke Dunav ne premašuju kote, uglavnom, nizinskog terena područja grada Vukovara, uzrokuju uspore u rijeci Vuki i njezinom pritoku Bobotskom kanalu. Na taj, indirektan način, ugrožavaju okolno područje i smanjuju učinkovitost zaobalnih sustava površinske odvodnje. Na digitalnom modelu terena korita rijeke Vuke i inundacijskog područja, u GIS računalnom programu ArcGIS pomoću alatne trake HEC-GeoRAS, digitalizirano je postojeće korito rijeke Vuke. Na tako definiranoj dionici napravljen je matematički model stacionarnog strujanja u računalnom programu HEC-RAS prema različitim povratnim razdobljima. Dobivene brzine strujanja i vodostaji analizirani su u samom programu HEC-RAS, dok se veličina poplavnih područja analizirala u ArcGIS-u.

Ključne riječi: rijeka Vuka, poplavna područja, povratna razdoblja, matematički model, ArcGIS, HEC-RAS

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

RAZVITAK TRAMVAJSKOG PROMETA GRADA OSIJEKA

Autori: S.Dimter, Z.Tanasić, M.Zagvozda, F.Ruška

Sažetak: Potreba za uvođenjem tramvaja u Osijeku krajem 19. stoljeća bila je velika zbog slabe povezanosti dijelova grada i njegove sve veće razvijenosti. Pokretanje tramvajskog prijevoza bio je iznimno važan korak u povezivanju i modernizaciji grada i ključni korak u integriranju tada još nepovezanih gradskih cjelina, a tu ulogu zadržao je kroz cijelu povijest. Od samih početaka, stanovnici Osijeka su posebno vezani za tramvaj koji je imao važnu ulogu i u modernizaciji grada, a danas je tramvaj svojevrstan simbol grada. Tramvaj u javnom prometu u Hrvatskoj danas se koristi jedino u Zagrebu i Osijeku. Mnogi gradovi svijeta danas ponovo uvode tramvaje u sustav javnog prijevoza, a Osijek je među rijetkim "malim" gradovima koji se mogu pohvaliti njegovim neprekinutim postojanjem i proširenjem. U ovome radu opisan je razvoj i postojeće stanje tramvajskog prometa u Osijeku, kao prilog obilježavanju obljetnice uvođenja električnog tramvaja u Osijeku.

Ključne riječi: tramvaj, tramvajska pruga, kolosijek, Osijek

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.