New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 11 - Prosinac, 2015.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

izašao je novi broj časopisa e-GFOS. Ovim, 11. brojem, ušli smo u šestu godinu izlaženja časopisa u čemu nas, sada već tradicionalno, financijski podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na čemu im ovim putem, u ime uredništva, zahvaljujem.

 

Kao i svaki do sada, i ovaj broj donosi, uz znanstveno-stručne radove, i društvena događanja na Fakultetu u proteklih šest mjeseci. Pod naslovom Novosti s GFOS-a, u ovome broju možete čitati o aktivnostima naših studenata i nastavnika na Fakultetu i izvan njega. 16. prosinca 1976. godine Građevinski fakultet Osijek započeo je s radom te se taj dan svake godine obilježava kao Dan Fakulteta.  Ove godine Fakultet je obilježio svoju 39. obljetnicu, a presjek zbivanja u sklopu ovogodišnjih Dana Fakulteta prikazan je u društvenim događanjima ovog broja. Prethodno smo već najavljivali,  a sada već sa sigurnošću možemo reći kako će sljedeću, 40. obljetnicu, Fakultet proslaviti u prostorijama nove zgrade smještene u sveučilišnom kampusu. Naime, radovi na objektu su privedeni kraju, a izvođenje nastave se već sljedećeg semestra planira u novom prostoru.

 

Nažalost, i ovaj broj donosi jednu tužnu vijest – vijest o odlasku prof. dr. sc. Ivana Salera. Do svog umirovljenja profesor Saler poučavao je generacije studenata Građevinskog fakulteta Osijek, a neki od njegovih studenata su i sadašnji zaposlenici ove ustanove. O životu i djelu prof. Salera pišu njegovi bliži suradnici, a uredništvo časopisa ovim putem izražava sućut njegovoj obitelji i prijateljima.

 

U znanstveno-stručnom dijelu, zbog čega ovaj časopis i postoji, ovaj broj donosi osam članaka različite tematike. Nadamo se  da ćete uspjeti pronaći nešto iz vašeg područja interesa.

 

S obzirom da ovaj zimski broj časopisa izlazi neposredno prije blagdana, iskoristit ću priliku i svim našim čitateljima, u ime uredništva časopisa, poželjeti čestit Božić i sve najbolje u narednoj godini.

 

Do sljedećeg broja, srdačno vas pozdravlja

 

izv.prof.dr.sc. Ivanka Netinger Grubeša

HIDROABRAZIVNA OTPORNOST I MEHANIČKE KARAKTERISTIKE BETONA S ELEKTROFILTERSKIM PEPELOM N.Ristić; Z.Grdić; G.Topličić-Ćurčić

Autori: N.Ristić, Z.Grdić, G.Topličić-Ćurčić

Sažetak: Trajnost hidrotehničkih inženjerskih objekata u najvećoj mjeri zavisi od otpornosti površine betona prema mehaničkom habanju. U ovome radu prikazana je hidroabrazivna otpornost i mehaničke karakteristike betona u kojima je cement djelimično zamijenjen elektrofilterskim pepelom u različitim omjerima. Za procjenu ovih betona mjerena je čvrstoća pri pritisku, čvrstoća pri savijanju, statički modul elastičnosti, brzina ultrazvuka kroz beton i odskok sklerometra. Hidroabrazivna otpornost betona s 15 % elektrofilterskog pepela bila je slična otpornosti etalon betona bez dodatka elektrofilterskog pepela. Međutim, betoni s više od 15 % elektrofilterskog pepela pokazuju manju otpornost prema abrazivnoj eroziji u odnosu na etalon beton. Također, mehaničke karakteristike betona su se pogoršale s povećanjem sadržaja elektrofilterskog pepela.

Ključne riječi: elektrofilterski pepeo, beton, hidroabrazivna otpornost, mehaničke karakteristike

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

MJERE ZA SMANJENJE PROMETNE BUKE NA PRIMJERU GRADA OSIJEKA M.Zagvozda; H.Dragovan; V.Dragčević

Autori: M.Zagvozda, H.Dragovan, V.Dragčević

Sažetak: Zagađenje bukom danas je jedan od glavnih, u svijetu prisutnih problema zagađenja okoliša i urbanog prostora. Prvi korak ka smanjenju razina buke je utvrđivanje i ocjena razina buke kako bi se mogli definirati prioriteti za provedbu mjera zaštite. Grad Osijek, budući da je dužan prema Zakonu o zaštiti od buke i Direktivi Europskog parlamenta, izradio je kartu buke koja prikazuje razine buke i njihovu prostornu distribuciju. Ovaj rad prikazuje mjere za zaštitu od buke te neke od mjera provedene u gradu Osijeku i, na osnovu stanja utvrđenog kartom buke, razmatra mogućnosti provedbe mjera za zaštitu od buke najugroženijih područja.

Ključne riječi: smanjenje buke; karte buke; barijere za zaštitu od buke; grad Osijek

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU POMOĆU MIKROMREŽA M.Primorac; M.Šipoš; Z.Klaić

Autori: M.Primorac, M.Šipoš, Z.Klaić

Sažetak: Moderno društvo ima sve veću potrebu za električnom energijom. Kako bi se zaštitio okoliš, buduća potražnja će morati biti pokrivena s više ekološki prihvatljivih tehnologija, poput obnovljivih izvora energije. Zbog svoje visoke dostupnosti, Sunčevo zračenje se već desetljećima koristi za proizvodnju električne energije putem fotonaponskih sustava (PV) na stambenim, obrazovnim ili poslovnim zgradama. Prodor distribuirane proizvodnje (i obnovljivih izvora energije) u elektroenergetske sustave industrijaliziranih zemalja stvara nove izazove. Nestalna proizvodnja obnovljivih izvora električne energije stvara neravnotežu između proizvodnje i potrošnje, a kao moguće rješenje općenito je prihvaćen koncept napredne mreže i mikromreže. Ovaj članak istražuje mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti pomoću mikromreže u zgradi Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Uspoređuje se ukupna potrošnja električne energije u zgradi Fakulteta s proizvodnjom od 10 kWp fotonaponske elektrane ETFOS 1, koja se nalazi na krovu iste zgrade. Usporedba navedenih rezultata pokazala je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade u obliku maksimalne uštede, koja doseže i do 10 % ukupne potrošnje.

Ključne riječi: distribuirana poizvodnja, obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, mikromreža, fotonaponska elektrana

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UDAR MOTORNOG VOZILA U STUP MOSTA E.Kožoman; H.Draganić; D.Varevac

Autori: E.Kožoman, H.Draganić, D.Varevac

Sažetak: Udar vozila u stup mosta više nije rijetkost, ponajviše zbog sve veće opterećenosti prometnica i povećanja dopuštenih brzina vozila. Problem udara obrađen je u propisima uz znatno pojednostavljenje, dinamičko djelovanje zamijenjeno je ekvivalentnim djelovanjem statičke sile. Izrađen je numerički model tipičnog mosta na hrvatskim cestama na koji je primijenjena sila udara prema EN1991-7 i ASSHTO LRFD propisima kako bi se pokazala razlika između preporučenih djelovanja. Izvedena je dodatna usporedba s pojednostavljenim dinamičkim proračunom, gdje je sila udara pretpostavljena kao impulsno opterećenje. Oko stupova mostova mogu biti postavljene zaštitne mjere koje umanjuju vjerojatnost pojave udara i omogućavaju smanjenje veličina sila korištenih u proračunu.

Ključne riječi: udar vozila, sila udara, impuls, statička i dinamička analiza, propisi

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ANALIZA POTPORNOG ZIDA OD ARMIRANOG TLA ZA NASIP PLATOA S.Micevski; A.Shoklarovski; B.Susinov; S.Abazi

Autori: S.Micevski, A.Shoklarovski, B.Susinov, S.Abazi

Sažetak: U ovome radu numerički smo analizirali zid od armiranog tla visine 9 m za nasip platoa, simulirajući ponašanje njegovih različitih komponenti, koristeći računalne programe i modele materijala. Dva osnovna elementa konstrukcije su materijal ispune i armatura. Projektirani zid od armiranog tla izgrađen je koristeći lokalne materijale (pijesak sa sitnim česticama) na podlozi od pjeskovitog šljunka. Problem je analiziran koristeći različite računalne programske pakete kao što su TensarSoil, Slide i Plaxis 2D. Rezultati su pokazali da zid zadovoljava projektne zahtjeve i za statičke i za seizmičke uvjete.

Ključne riječi: materijal ispune, geomreža, numerička analiza, potporni zid od armiranog tla

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PROCJENA POTRESNOG RIZIKA OSJEČKOG NASELJA RETFALA NOVA M.Galista; M.Hadzima-Nyarko

Autori: M.Galista, M.Hadzima-Nyarko

Sažetak: Područje Republike Hrvatske, kao dio mediteransko-transazijskog pojasa, odlikuje se izraženom potresnom aktivnošću. Potresni rizik predstavlja očekivani stupanj oštećenja građevina nakon potresa. Može se jednostavno opisati kroz četiri elementa: potresnu opasnost, potresnu oštetljivost, izloženost zgrada, te socijalne i ekonomske gubitke. Grad Osijek nalazi se u istočnom dijelu Republike Hrvatske. Retfala Nova je stambeno naselje smješteno u zapadnom dijelu grada. Budući da je bitni element u procjeni potresnog rizika izloženost, predložili smo obrazac koji će služiti kod stvaranja baze zgrada grada. U ovome radu potresna oštetljivost procijenjena je pomoću metode zasnovane na spektru sposobnosti nosivosti, koja podrazumijeva konstruiranje krivulja vjerojatnosti oštećenja i njihovu pretvorbu u matrice vjerojatnosti oštećenja, te konstruiranje krivulja sposobnosti nosivosti.

Ključne riječi: potresni rizik, potresna oštetljivost, krivulje vjerojatnosti oštećenja, tipologija zgrada

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

MODELI PROCJENE ZRAKOPROPUSNOSTI STAMBENIH ZGRADA

Autori: H.Krstić, Ž.Koški, D.Zečević

Sažetak: Smanjenje potrošnje energije važno je iz ekoloških, ali i ekonomskih razloga. Zbog visoke cijene energenata moguće je postići velike uštede smanjivanjem zrakopropusnosti. Iz tih razloga potrebno je postići što veću točnost prilikom izračuna gubitaka energije zbog prodora vanjskog zraka, kako pri projektiranju novih građevina, tako i pri rekonstrukciji postojećih. Konačna vrijednost zrakopropusnosti može se dobiti provođenjem tlačnog ispitivanja, ali tek nakon što je izvođenje građevine završeno ili je u završnoj fazi izvedbe. Za jako velike građevine taj je postupak skup i često nedovoljne preciznosti. Alternativa mjerenju je procjena zrakopropusnosti pomoću modela predikcije. Svrha ovoga rada je procjena mogućnosti primjene modela predikcije za određivanje zrakopropusnosti. Korištena su tri modela te baza podataka mjerenja zrakopropusnosti s područja grada Osijeka i okolice. Pomoću modela je izračunata zrakopropusnost za 20 zgrada te uspoređena s izmjerenim vrijednostima.

Ključne riječi: zrakopropusnost, modeli predikcije, Blower-door metoda, tehnologija građenja, troškovi građenja i životnog ciklusa

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

USPOREDBA DVOTRAČNOG KRUŽNOG I TURBO RASKRIŽJA PRIMJENOM MIKROSIMULACIJSKOG PROMETNOG MODELA

Autori: I.Kolak, I.Ištoka Otković, I.Barišić

Sažetak: Mikrosimulacijski prometni modeli koriste se u analizi postojećih i predikciji budućih funkcionalnih i sigurnosnih karakteristika dijelova prometne mreže, osobito kritičnih dijelova poput raskrižja. Njihova primjena pokazala se osobito korisnom u analizi i ocjeni varijantnih rješenja u ranim projektnim fazama. U okviru ovoga rada pokazni su rezultati analize i usporedbe postojećeg dvotračnog kružnog raskrižja primarne funkcionalne razine i potencijalne rekonstrukcije u turbo kružno raskrižje. Za mikrosimulacijsko modeliranje korišten je mikrosimulacijski prometni model VISSIM, a idejno rješenje turbo raskrižja napravljeno je primjenom programa AutoCAD i TORUS 5 Roundabouts.

Ključne riječi: dvotračno kružno raskrižje, turbo raskrižje, idejno rješenje, mikrosimulacije

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.