New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 8 - Srpanj, 2014.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

pred vama je novo, ljetno izdanje časopisa e-GFOS. Kontinuiran rad e-GFOS tima na časopisu u svakom je prethodnom broju rezultirao nekom novinom, što se dogodilo  i u ovom broju. Naime, ponosni smo što možemo priopćiti da je časopis uvršten i u INSPEC bazu podataka. Radove objavljene u sedmom i svakom sljedećem broju časopisa sada možete pronaći u dvije baze: CAB Abstract i INSPEC bazi podataka. Uvrštavanje časopisa u ove značajne baze podataka i ishođenje DOI oznaka za sve radove u svega četiri godine njegova postojanja smatramo velikim uspjehom, no tu ne namjeravamo stati. Radi povećanja vidljivosti časopisa, odlučili smo u ovome i svim sljedećim brojevima časopisa sve radove objavljivati na engleskom jeziku. Stoga ovim putem molim autore radova da ubuduće svoje radove dostavljaju na engleskom jeziku. S obzirom da većina autora radova u našem časopisu nije iz engleskog govornog područja, angažirali smo i tvrtku za usluge lektoriranja engleskog jezika.

 

Iako se dominantni jezik znanstveno-stručnih radova promijenio, naslovi i sažetci radova još uvijek će biti dostupni i na hrvatskom jeziku. Na hrvatskome jeziku ostat će i društvene vijesti časopisa u kojima možete čitati o događanjima na Fakultetu u proteklih šest mjeseci.

 

Dragi čitatelji, ostavljamo vas da „prelistate“ novi broj časopisa e-GFOS te se nadamo kako ćete već sljedeći broj obogatiti rezultatima nekih svojih istraživanja.

 

Do sljedećeg broja pozdravlja vas urednički odbor časopisa e-GFOS.

 

 

doc.dr.sc. Ivanka Netinger

PARAMETARSKA STUDIJA GRANIČNIH STANJA PONAŠANJA PREMA NORMAMA ZA ŠIROKE GREDE

Autori: E.Töre, T.Demiral

Sažetak: U radu smo usporedili granična stanja ponašanja u građevinskim normama i procijenili mogu li se primijeniti na široke grede. Proveli smo parametarsku studiju varirajući omjer armiranja uzdužnom armaturom, širinu grede, klasu čelika i vrstu i razmak poprečne armature. Na osnovi provedenih analiza dobili smo sljedeće rezultate: povećanje omjera armiranja uzdužnom armaturom smanjuje graničnu deformaciju koja odgovara graničnom stanju ponašanja prema normi. Promjena karakteristika ovijanja značajno utječe na granične vrijednosti prema TEC 2007 i ASCE/SEI 41. Granična stanja ponašanja, definirana prema EC8 i ASCE/SEI 41, imala su slične odgovarajuće vrijednosti plastičnih deformacija, niže nego one koje odgovaraju TEC 2007 graničnom oštećenju uzrokovanom deformacijama. Rezultati pokazuju da procjena ponašanja širokih greda, koristeći granična stanja ponašanja iz različitih normi, može proizvesti proturječne rezultate.

Ključne riječi: široke grede, granična ponašanja, norme za proračun konstrukcija na potresna djelovanja, plastična rotacija

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

USPOREDBA TIPOVA KOLNIČKIH KONSTRUKCIJA U TUNELIMA

Autori: I.Rimac, M.Šimun, S.Dimter

Sažetak: Tuneli predstavljaju i potencijalna mjesta opasnosti za korisnike u slučaju požara. Borba protiv požara u tunelima teža je zbog ograničene pristupačnosti, količine dima i velikog toplinskog zračenja. Temperature koje se razvijaju tijekom požara u tunelima dostižu i do 1000°C, vatra se širi vrlo brzo i traje dugo – čak do 53 sata. Osnovni zahtjevi kojima trebaju odgovoriti tunelske kolničke konstrukcije su sigurnost i udubnost vožnje, ali i racionalnost, odnosno isplativost u pogledu investicije i troškova održavanja u eksploatacijskim uvjetima. Kod donošenja odluke o izvedbi betonske ili asfaltne kolničke konstrukcije u tunelima, potrebno je proučiti čitav niz kriterija: sigurnosni, ekonomski, ekološki, energetski. U procesu razmatranja treba sagledati raspoloživost određene tehnologije (finišeri) i resursa (bitumen ili cement), ali i iskustvo kao uvjet postizanja tražene razine uporabne kvalitete, a koja ima utjecaj na gospodarenje kolnicima. U radu je opisana analiza prilikom donošenja odluke o tipu kolnika u tunelima te prikazana postojeća tehnička regulativa europskih zemalja vezana za povećanje sigurnosti prometa u tunelima.

Ključne riječi: tuneli, sigurnost korisnika, betonski kolnik, asfaltni kolnik, višekriterijska analiza

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ISTRAŽIVANJE ASFALTNOG KOLNIKA S DODATKOM SMRVLJENE GUME

Autori: J.Mandula, T.Olexa, M.Holubka, B.Salaiová

Sažetak: Reciklirani otpadni materijali moraju biti sigurni za okoliš te moraju ispuniti uvjete postavljene standardima za građevne materijale. Obradom otpadnih guma može se dobiti gumeni granulat veličine 0 - 2 mm koji je pogodan zamjenski dio sitnog agregata u kolničkim konstrukcijama. Članak opisuje ispitivanje asfaltnih mješavina u kojima je gumeni granulat umiješan suhim postupkom te usporedbu dobivenih svojstava sa standardnim asfaltnim mješavinama. Gumeni granulat u asfalnu mješavinu dodavan je bez zagrijavanja, na temperaturi okoliša te prethodno zagrijan. Asfaltne mješavine s gumenim granulatom i standardne asfaltne mješavine uspoređene su preko sljedećih svojstava: udio šupljina, omjer indirektne vlačne čvrstoće, brzina deformacije te relativna dubina kolotraga. Nakon optimizacije udjela dodanog gumenog granulata u mješavini, s asfaltnom mješavinom je izveden zastor pokusne cestovne dionice.

Ključne riječi: smrvljena guma, izvođenje cestovnog zastora

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ANALIZA DEFORMACIJA VIŠESLOJNIH NOSAČA OD STAKLOPLASTIKE, NA RAZLIČITIM MJESTIMA KONCENTRIRANOG UNOSA OPTEREĆENJA

Autori: S.Junušić, T.Štefić, A.Jurić

Sažetak: U radu se analiziraju opterećenja i deformacije kod šupljih nosača od pločaste višeslojne stakloplastike te ukazuje na problem koncentriranih sila. Nelinearna numerička analiza je provedena na nosaču pravokutnog poprečnog presjeka s unaprijed odabranim dimenzijama i karakteristikama materijala. Analizirani su nosači s tri različita raspona, a svaki je opterećivan dvjema koncentriranim silama, gdje je varirana udaljenost sila od oslonaca. Za postepeno povećanje sile praćena je promjena vrijednosti deformacije nad osloncima. Rezultati su prikazani bezdimenzionalnim dijagramima, odnosno, za omjer pripadne sile s početnom silom prati se omjer deformacije nad ležajem i progiba u polovini raspona.

Ključne riječi: stakloplastika, opterećenje, deformacija, nelinearna numerička analiza, bezdimenzionalni dijagram

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE FAKTORA PROKLIZAVANJA KOD SPOJEVA S PREDNAPETIM VIJCIMA

Autori: M.Poposka, B.Petreski, P.Cvetanovski, D.Popovski

Sažetak: U članku su predstavljene prednosti uporabe prednapetih vijaka u spojevima za čelične konstrukcije. Prvo su predstavljene osnovne razlike između prednapetih i posmičnih vijaka. Zatim su objašnjene kategorije posmičnih spojeva i klase trenja površine, zajedno s pripadnim metodama pripreme površine i faktorima proklizavanja. Kako bi se eksperiment povezao s teorijom i normativnom podlogom, prikazani su osnovni izrazi korišteni za utvrđivanje otpornosti prednapetih vijaka te su dobivene otpornosti uspoređene s otpornostima posmičnih vijaka. Ispitivanje faktora proklizavanja provedeno je u skladu s EN 1090-2:2008, Dodatak G, a ispitane su dvije skupine uzoraka koje su jednake spojevima korištenim u mostovima u Republici Albaniji.

Ključne riječi: mostovi, spojevi, Eurocode 3, prednapeti vijci, faktor proklizavanja, priprema površine

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

USPOREDBA NELINEARNIH MAKROMODELA ZIDANIH ISPUNA

Autori: T.Kalman Šipoš, V.Sigmund

Sažetak: Armiranobetonski okviri sa zidanom ispunom predstavljaju kompozitne konstrukcije, dominante u području niskih i srednje visokih građevina, čije je ponašanje pri djelovanju potresa teško predvidjeti. Zbog toga se doprinos zidane ispune odgovoru konstrukcije općenito zanemaruje u većini nacionalnih propisa. Ponašanje uokvirenog ziđa pri djelovanju potresa primjenom numeričkog nelinearnog modela dokazano je uporabom eksperimentalnih uzoraka iz EDIF eksperimentalne baze i usporedbom prema metodama projektiranja uokvirenog ziđa u FEMA 356 (nelinearni model), Eurokodu 8 (linearni model), te drugim metodama (Stafford-Smith i Carter, Mainstone, Žarnić, Paulay and Priestley). Ova usporedna studija provedena je radi dobivanja najprikladnijeg i najracionalnijeg modela zidane ispune u armiranobetonskim okvirima pri djelovanju potresa.

Ključne riječi: uokvireno ziđe, zidana ispuna, makromodel, nelinearni proračun

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

USPOSTAVA MODELA VREDNOVANJA PROJEKATA U JAVNOJ UPRAVI

Autori: I.Marović, D.Car-Pušić, Z.Hrvatin

Sažetak: Javni investicijski projekti su projekti kod kojih bi javni interes trebao biti na prvom mjestu. Pritom javne uprave predstavljaju generatore javnih projekata koji se mogu grupirati u portfelje. Često svjedočimo lošem odabiru i redoslijedu odabira javnih investicijskih projekata. Jedan od razloga leži u nedostatku adekvatne i konzistentne metodologije za vrednovanje i odabir projekata. Prilikom izbora investicijskog projekta iz portfelja javlja se problem izbora najboljeg projekta za investiranje. Problem se očituje u različitim i često teško usporedivim projektima unutar portfelja, ali i stavovima različitih zainteresiranih strana. Navedeno upućuje na višekriterijalnost problema i potrebu za primjenom metoda višekriterijalne analize. U radu je za potrebe odabira najboljeg projekta osmišljen model za vrednovanje i rangiranje projekata u javnoj upravi. Predstavljena je hijerarhijska struktura ciljeva, kriteriji za usporedbu projekata, te prema definiranim kriterijima i dodijeljenim težinama je korištena metoda PROMETHEE II. Simulacija i validacija modela provedena je na portfelju grada Kastva kako bi se prikazala provedivost i uporabljivost modela na realnom primjeru. Predstavljenim modelom doprinosi se kvalitetnijem i konzistentnijem donošenju odluka o izboru najboljeg investicijskog projekta iz portfelja javne uprave.

Ključne riječi: investicijski projekt, višekriterijalna analiza, donošenje odluka, javna uprava

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UKLANJANJE NITRATA IZ VODE POVRŠINSKI MODIFICIRANIM ULTRAFILRTACIJSKIM MEMBRANAMA

Autori: M.Habuda-Stanić, M.Nujić, V.Santo

Sažetak: Pojava povećanih koncentracija nitrata u prirodnim vodama diljem svijeta najčešće je posljedica prekomjerne uporabe mineralnih gnojiva u poljoprivredi. U ovom radu ispitana je mogućnost primjene tri komercijalno dostupne površinski modificirane polietersulfonske (PES) ultrafiltracijske (UF) membrane s različitim graničnim molekulskim masama (5, 10 and 30 kDa). Površinska modifikacija UF membrana načinjena je primjenom surfaktanta cetilpiridin klorida. Učinkovitost uklanjanja nitrata ispitana je ovisno o početnoj koncentraciji nitrata, pH vrijednosti otopine i fluksu permeata. Najbolji učinak postignut je primjenom površinski modificirane membrane s graničnom molekularnom masom od 5 kDa.

Ključne riječi: uklanjanje nitrata, UF membrane, fluks permeata, cetilpiridin klorid, površinska modifikacija membrane

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.