New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 14 - Srpanj, 2017.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

objavljen je 14. broj časopisa e-GFOS. Nakon 7 godina izlaženja, s ponosom možemo reći da je časopis uvršten u Emerging Sources Citation Index (ESCI), novu bazu unutar Web of Science (WoS) platforme,  a njegova zastupljenost u WoS-u počinje upravo ovim brojem. Rezultat je ovo kvalitete radova koje časopis objavljuje i čijim autorima ovim putem zahvaljujem. Zahvaljujem  i recenzentima koji su svojim vrijednim komentarima pomogli u podizanju kvalitete radova. Svoj prvi faktor odjeka e-GFOS  će dobiti nakon dvije godine prisutnosti u bazi ESCI, kao što je to slučaj kod svih drugih časopisa netom uvrštenih u WoS.

 

Od ovoga broja časopis se može pohvaliti i novim izgledom mrežne stranice. Novi izgled stranice rezultat je rada članova uredničkog odbora časopisa i djelatnika ovog Fakulteta općenito te im  svima ovim putem zahvaljujem na pomoći u izgradnji našeg novog vizualnog identiteta.

 

U znanstveno-stručnom dijelu ovoga broja možete pronaći osam radova koji pokrivaju različita područja građevinarstva i arhitekture, a u dijelu s društvenim vijestima možete čitati o zbivanjima na Fakultetu u proteklih šest mjeseci. S obzirom da u kreiranju ovog dijela časopisa sudjeluju i naši studenti, u njihovo ime najavljujem sada već tradicionalnu, petu po redu, međunarodnu studentsku konferenciju i radionicu ISUCCES (International Summer Conference of Civil Engineering Students), koja će se ove godine održati u periodu 9 - 15. srpnja. Do sada su se na konferenciju prijavili studenti iz 7 zemalja, a organizatori se nadaju da će broj posjetitelja i dalje rasti te poručuju svima da su dobrodošli. Iskoristit ću priliku i naglasiti kako je natječaj za upis druge generacije studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam pri Građevinskom fakultetu Osijek u tijeku te pozvati zainteresirane da se prijave – s obzirom na prošlogodišnji veliki interes za ovaj studij, Fakultet je povećao kvotu za upis te tako ove godine upisujemo 40 studenata.

 

Do sljedećeg čitanja, u ime uredništva časopisa e-GFOS  pozdravlja vas i ugodne godišnje odmore želi

 

 izv.prof.dr.sc. Ivanka Netinger Grubeša

DISKRETNI PRISTUP ZA MODELIRANJE SLOMA U STIJENI

Autori: M.Nikolić, A.Ibrahimbegović, P.Miščević

Sažetak: U ovome radu predstavljen je diskretni rešetkasti model razvijen za simuliranje sloma u stijeni. Poteškoće koje se javljaju u numeričkim modelima kontinuuma, kao što su inicijacija pukotine, propagacija više pukotina, njihovo srastanje i utjecaj heterogenosti stijene na mehanizam sloma, uspješno su implementirane u prezentirani model. Model je baziran na Timoshenkovim gredama koje predstavljaju kohezivne veze između zrna stijene koji su modelirani Voronoi ćelijama. Formulacija Timoshenkovih greda je poboljšana ugradnjom jakih diskontinuiteta u uzdužnom i poprečnom smjeru grede za simulaciju sloma zbog otvaranja u vlaku ili klizanja u posmiku. Predstavljeni model je razvijen za simulacije stijene na mezoskali. Numeričke simulacije 2D i 3D uzoraka prikazane su u prezentiranome radu.

Ključne riječi: diskretni model, rešetkasti model, jaki diskontinuitiet

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ANALIZA UTJECAJA KARAKTERISTIKA MATERIJALA NA DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

Autori: N.Vukobratović, I.Barišić, S.Dimter

Sažetak: Prilikom dimenzioniranja kolničke konstrukcije, u suvremenoj se praksi primjenjuju poznati standardi unutar empirijskih metoda dimenzioniranja. Pritom se svojstva materijala pretpostavljaju s obzirom na prosječnu kvalitetu standardnih cestograđevnih materijala, bez dodatne analize eventualnih promjena tijekom vremena i zbog naprezanja. Svrha ovoga rada je istražiti utjecaj svojstava materijala na projektiranje kolničke konstrukcije kroz analizu utjecaja promjena karakteristika cementom stabiliziranih nosivih slojeva (CSS/CBL) nakon pojave pukotina u sloju i kroz analizu utjecaja promjena u ponašanju asfaltnih slojeva tijekom uobičajenih izmjena godišnjih doba. Za potrebe analize mijenjane su vrijednosti modula elastičnosti cementom stabiliziranih slojeva (CSS/CBL) i asfaltnih slojeva kako bi se simulirali stvarni uvjeti tijekom projektnog razdoblja. Analize su pokazale da postoji značajna razlika u ponašanju kolničke konstrukcije pri promjeni svojstava materijala. Zbog toga je bitno pravilno definirati karakteristike materijala prilikom korištenja empirijskih metoda projektiranja. Uz pravilnu karakterizaciju materijala i usporedno korištenje empirijskih i analitičkih metoda, postoji mogućnost smanjenja debljina pojedinih slojeva kolničke konstrukcije u svrhu dobivanja racionalnije konstrukcije.

Ključne riječi: kolnička konstrukcija, naprezanje, deformacija, pomaci, metode dimenzioniranja

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ANALIZA NOSIVOSTI CLT GREDA OPTEREĆENIH U RAVNINI ELEMENTA

Autori: M.Jeleč, K.Strukar, V.Rajčić

Sažetak: Križno lamelirano drvo (CLT) svestrani je inženjerski proizvod na bazi drveta koji je sve poznatiji i globalne važnosti u različitim primjenama poput pločastih i linijskih elemenata velikih dimenzija. Prikazani rad usmjeren je na istraživanje ponašanja CLT greda opterećenih u ravnini elementa, uzimajući u obzir analizu naprezanja od savijanja i posmika, s naglaskom na posmična naprezanja u ravnini elementa i složenu unutrašnju strukturu CLT-a. Numerička analiza bazirana na 3D-FE modelima uspoređena je s dvama postojećim analitičkim pristupima pod nazivom reprezentativni volumni pod element (metoda I) i kompozitna štapna teorija (metoda II). Provedena je odvojena verifikacija naprezanja od savijanja i posmika uzimajući u obzir tri različita posmična mehanizma sloma, pri čemu je dobiveno dobro slaganje rezultata. Glavna razlika među rezultatima vezana je za posmični mehanizam sloma na kontaktu ortogonalno lijepljenih lamela, gdje se raspodjela posmičnih naprezanja τxz po lijepljenom kontaktu po visini CLT grede ne poklapa s teoretskim pretpostavkama. Prikazana analiza početni je doprinos trenutačno revidiranog Eurokoda 5, vezano za CLT grede opterećene u ravnini elementa. Trenutačno ne postoje propisi za njihovo dimenzioniranje pa su stoga daljnja eksperimentalna i numerička istraživanja ove tematike u planu.

Ključne riječi: križno lamelirano drvo, opterećenje u ravnini, numerička analiza, posmično naprezanje, normalno naprezanje, posmični mehanizam sloma

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRONALAŽENJE OPTIMALNIH SASTAVA ŽBUKE S POBOLJŠANOM ČVRSTOĆOM METODOM MONTE-CARLO

Autori: K.Moskalova, A.Aniskin

Sažetak: Uzimajući u obzir činjenicu da se za moderne građevinske materijale postavljaju sve veći zahtjevi, potrebno je proširiti asortiman građevinskih materijala i poboljšati njihov višekomponentni sastav. Na bazi eksperimentalno-statističkog modeliranja analiziran je utjecaj polimernih i poroznih sastojaka (ekspandirani perlitni pijesak i karbonatno punilo – biogena vapnenačka stijena) lake cementne žbuke na fizikalno-mehanička svojstva sastava, uz uvjet jednake obradivosti. Rezultati ispitivanja fizikalno-mehaničkih i operativnih svojstva potvrdili su racionalnost upotrebe poroznih punila i aditiva za poboljšanje određenih specifičnih svojstava konačnog proizvoda. Kako bi pronašli optimalan sastav višekomponentne cementno-vapnene žbuke, provedena je Monte Carlo metoda zasnovana na višedimenzionalnom statističkom modeliranju s iterativnim slučajnim pretraživanjem polja svojstava. Prema rezultatima računskih pokusa odabiru se spojevi u kojima se smanjuje udio skupih komponenti smjese i poboljšavaju fizičko-tehnološke

Ključne riječi: cementno-vapnena žbuka, polimer, eksperimentalno-statističko modeliranje, Monte Carlo metoda

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

KRITERIJI ZA OCJENU KVALITETE STANA

Autori: I.Brkanić

Sažetak: Stan kao primarno mjesto čovjekova obitavanja predstavlja jednu od osnovnih ljudskih potreba. U većini slučajeva on predstavlja i najveću investiciju u nečijem životu. Upravo je zbog navedenih razloga, ali i konstantnih promjena u stambenim potrebama, potrebno kontinuirano provoditi ispitivanja kvalitete stanovanja. Svrha ovoga rada je na temelju dosad provedenih i dostupnih istraživanja utvrditi kriterije za ocjenu kvalitete stanovanja u višestambenim zgradama. Zbog velikog broja definiranih kriterija, izvršena je njihova podjela na četiri grupe: kriteriji za ocjenu kvalitete stambene jedinice, kriteriji za ocjenu kvalitete stambene zgrade, kriteriji za ocjenu kvalitete susjedstva te socijalni i ekonomski kriteriji za ocjenu kvalitete stanovanja. Definirani kriteriji se mogu podijeliti prema mjerilu prostora koji je ocjenjivan (na kriterije koji se odnose na stan, zgradu i susjedstvo) te na kriterije koji se odnose na metodu ocjenjivanja (na kvantitativne i kvalitativne kriterije). Trend ukazuje kako broj pojedinačnih kriterija i grupa kriterija raste te kako oni postaju sve složeniji. Također, pretpostavlja se kako će broj kriterija koji se odnose na adaptabilnost i održivost rasti te kako će odnosi između kriterija postati još složeniji. Definirani kriteriji mogu se koristiti u daljnjim istraživanjima te mogu poslužiti kao podloga za izradu najvažnijih kriterija za ispitivanje stavova o kvaliteti stanovanja.

Ključne riječi: kvaliteta stanovanja, stan, višestambena zgrada, kriteriji za ocjenjivanje

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PRODUKTIVNOST RADNIKA U GRAĐEVINARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE: FAKTORI UTJECAJA IZ PERSPEKTIVE KLIJENTA

Autori: M-M.Nahod, M.Knezović

Sažetak: Utjecajni faktori produktivnosti radnika u građevinarstvu su jedan od važnijih faktora uspješnosti građevinskih projekata. Razumijevanjem osobnosti i kompetencija te mjerenjem i odgovarajućim djelovanjem na produktivnost, direktno se doprinosi i olakšava postizanje ciljeva u građevinskim projektima. Svaki radnik ima svoju osobnost, percepciju, mogućnosti, a i očekivanja. Ukratko su analizirana dosadašnja istraživanja utjecajnih faktora na produktivost iz perspektive klijenta (investitora). Sumarno su prikazani rezultati odabranih istraživanja u Americi i Turskoj. Za potrebe ovoga rada provedeno je analogno istraživanje u Republici Hrvatskoj. Objašnjena je razlika u metodologiji pristupa kod provedenih istraživanja. Američko istraživanje uključivalo je 40 faktora koji utječu na produktivnost radnika. Tursko i hrvatsko istraživanje baziralo se na dvjema grupama faktora: ekonomskim i socio-psihološkim, ukupno njih 17. Glavni doprinos je provedena kvalitativna analiza i usporedba rezultata u Hrvatskoj i Turskoj. Iz nje proizlazi da su ekonomski faktori zasad važniji od socio-psiholoških faktora produktivnosti rada. Poznavanje važnosti faktora za povećanje produktivnosti je preduvjet za planiranje djelovanja na uspješnoj realizaciji projekata. Stoga su daljnja istraživanja i fokusiranje na ovu temu itekako dobrodošli.

Ključne riječi: produktivnost radnika, socio-psihološki faktori, ekonomski faktori

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

USPOREDBA VARIJANTNIH RJEŠENJA HELIDROMA ZA KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Autori: T.Timko, I.Ištoka-Otković

Sažetak: Kompleksnost operacija polijetanja i slijetanja helikoptera te potrebna raspoloživost slobodnog prostora u urbanom području zahtijevaju pažljivo planiranje i projektiranje građevinske infrastrukture helidroma. Najveće svjetske zrakoplovne organizacije, Federalna uprava za zrakoplovstvo i Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo, izdale su svoje standarde i projektne preporuke kojima se projektanti helidroma služe, a koje su analizirane i uspoređene u ovome radu. U Republici Hrvatskoj helidromi se projektiraju sukladno preporukama Pravilnika o helidromima, koji je baziran na Annexu 14 Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo. Primjena preporuka koje daje Pravilnik o helidromima na praktičnom zadatku pokazana je kroz dvije varijante idejnog rješenja helidroma za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek. Analizirana potencijalna lokacija za idejna rješenja je u tranzitnoj luci, zato što je u neposrednoj blizini Kliničkog bolničkog centra Osijek i dobro je povezana postojećom cestovnom infrastrukturom, a moguće je napraviti i direktan cestovni pristup području bolnice sa sjeverne strane. Dva rješenja su analizirana i uspoređena po kriterijima zračne pristupačnosti, cestovne povezanosti, zauzimanja prostora, mogućnosti instrumentalnog zračnog pristupa helidromu, sigurnosti operacija slijetanja i polijetanja, koštanja izgradnje i održavanja te buke helikoptera. Intencija je da gradovi koji su centri regije i imaju klinički bolnički centar, trebaju imati osigurane uvjete, odnosno potrebnu infrastrukturu za hitan helikopterski prijevoz u njegovoj blizini.

Ključne riječi: helidrom, bolnički helidrom, idejno rješenje, Pravilnik o helidromima, ICAO, FAA

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

LINEARNE I NELINEARNE ANALIZE OVJEŠENOG ČELIČNOG OKVIRA IZLOŽENOG SEIZMIČKIM DJELOVANJIMA

Autori: M.Đuran, I.Lukačević, D.Dujmović

Sažetak: U radu su provedene linearne i nelinearne dinamičke analize ovješenog čeličnog okvira izloženog seizmičkim djelovanjima. Razmatrani ovješeni okvir je glavni nosivi sustav sportske hale velikog raspona. S obzirom da dinamička složenost ovješenih konstrukcija rezultira pojavom izrazite geometrijske nelinearnosti, provedene su nelinearna analiza primjenom vremenskog zapisa i referentna analiza prema europskoj normi – linearna metoda spektra odziva. Analize su provedene za različita seizmička opterećenja s obzirom na spektre odziva za različite tipove tla i odgovarajuće umjetno generirane akcelerograme. Također, unatoč temeljnim razlikama između dviju korištenih metoda analize, rezultati ukazuju da je modalna analiza spektra odziva iznenađujuće konzistentna u pogledu raspodjele unutarnjih sila u odnosu na nelinearnu, primjenom vremenskog zapisa. Međutim, analizom spektra odziva dobivene su bitno manje vrijednosti momenata savijanja, unutarnjih sila i pomaka.

Ključne riječi: nelinearnost, seizmička analiza, spektar odziva, vremenski zapis, ovješeni čelični okvir

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.