New journal title and web page:
In July 2022, Electronic Journal of the Faculty of civil engineering Osijek - e-GFOS (ISSN: 1847-8948) with last published Issue 23 (December 2021) began operating under a new name, Advances in Civil and Architectural Engineering With the change in the name of our publisher (Faculty of Civil Engineering and Architecture) an adjustement was desirable. This change does not reflect any change or dilution in the scope, values, or editorial standards of the journal; rather, it is made in the spirit of a renewed emphasis on our core mission: to publish research that enriches the body of knowledge in all disciplines

BROJ 10 - Srpanj, 2015.


Riječ urednice

 

Poštovani čitatelji,

 

pred vama je deseto, jubilarno izdanje časopisa e-GFOS kojim obilježavamo pet godina njegova izlaženja. Iako je časopis prvotno osnovan radi poticanja studenata na bavljenje znanstveno-istraživačkim radom te objavu njihovih radova u suradnji s nastavnicima, predan rad njegova uredništva uspio ga je uvrstiti u baze podataka CAB Abstract i INSPEC te ga tako učiniti zanimljivim široj akademskoj zajednici. U proteklih pet godina časopis je doživio i neke izmjene, a u namjeri podizanja kvalitete. Jedna od značajnijih izmjena bilo je objavljivanje znanstveno-stručnih radova na engleskom jeziku, kao preduvjeta za uvrštenje u značajne bibliografske baze. Uvrštenje u bibliografske baze podataka je, nadalje, rezultiralo i znatno boljom kvalitetom radova koje su pisali isključivo znanstvenici. Iako su studenti na ovaj način postupno istisnuti iz znanstveno-stručnog dijela časopisa, oni zauzimaju sve više prostora u dijelu društvenih vijesti. U ovom broju vidljiva je izrazita aktivnost studenata, a tako će biti, najavljuju nam, i nadalje. Od zasad najavljenih događanja, izdvajamo međunarodnu studentsku konferenciju ISUCCES 2015 koja će se održati u periodu od 5. - 11. srpnja. Radi se o trećem po redu ISUCCES-u na koji se iz godine u godinu prijavljuje sve više studenata iz stranih zemalja. Studentima sve veću pažnju posvećuje i Fakultet, organizirajući za njih brojne stručne radionice. Osim toga, Fakultet je potpisao s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta ugovor za projekt u sklopu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, kojime namjerava uskladiti studije građevinarstva s novim potrebama i standardima kvalifikacija radi što kvalitetnije izobrazbe studenata sukladno potrebama tržišta. Nositelj projekta je Građevinski fakultet Osijek, a partneri su Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Kontinuiranu skrb za studente, kako sadašnje tako i buduće, Fakultet je pokazao i kroz provedbu projekta Jačanje položaja žena na tržištu rada iz programa IPA IV koji je ovih dana upravo završio, a koji je u sklopu radionica imao svrhu približiti učenicama gimnazija građevinsku struku. Na usluzi studentima uvijek je i naša Knjižnica koja je ove godine proslavila 30 godina predanog rada, na čemu im ovim putem čestitamo. Više o svim ovim događanjima možete, naravno, pročitati u društvenim vijestima.

 

Uz puno dobrih, u društvenim vijestima donosimo i jednu tužnu – onu o prerano preminulom kolegi, prof. dr. sc. Vladimiru Patrčeviću, o čijemu životu i djelu pišu njegovi bliski suradnici, a uredništvo časopisa ovim putem iskazuje sućut njegovoj obitelji i prijateljima.

 

U znanstveno-stručnom dijelu donosimo vam osam radova iz područja građevinarstva, između kojih se nadamo da ćete pronaći nešto vama zanimljivo i korisno. Iako časopis objavljuje radove iz područja građevinarstva i arhitekture, u svim dosadašnjim brojevima su radovi iz područja arhitekture znatno manje zastupljeni. S obzirom na činjenicu da će Fakultet uskoro u ponudi imati i preddiplomski studij arhitekture, nadamo se kako će se ovakav trend početi mijenjati.

 

Do sljedećeg broja, u ime uredništva časopisa pozdravlja vas

 

izv.prof.dr.sc. Ivanka Netinger Grubeša

SMANJENJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE U SVRHU CRPLJENJA VODE

Autori: V.Golub, D.Dubovicki, B.Lazar, D.Pichler

Sažetak: U današnje vrijeme cilj je ostvariti uštedu električne energije potrebne za crpljenje vode, kondicioniranje vode i njezinu distribuciju potrošačima, što je najveći trošak u postupku opskrbe vodom. Aktualnost ovog problema potaknula je Vodovod-Osijek na analizu mogućih ušteda električne energije u svrhu crpljenja i distribucije vode za grad Osijek. U ovome radu opisani su procesi vezani za preradu vode, uz usporedbu utroška električne energije s frekvencijskim pretvaračem i bez njega.

Ključne riječi: ušteda, frekvencijski pretvarač, električna energija, voda

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

NAPREZANJA KUTNOG PROFILA USLIJED DJELOVANJA POPREČNE SILE VAN CENTRA POSMIKA

Autori: F.Anić, D.Penava

Sažetak: Kutne ili L profile primjenjujemo najčešće kao nekonstrukcijske elemente, naprimjer pri gradnji nosača teških i skupocjenih staklenih stijena. Pritom oni, iako izloženi isključivo poprečnom opterećenju, mogu biti pod značajnim utjecajem St. Venantovog uvijanja koje nastaje zbog djelovanja van centra posmika, a koje se može previdjeti. Posljedica toga može biti nedovoljna nosivost na posmik. Istražena su posmična te dodatno normalna naprezanja u slučaju s i bez uvijanja. Analitički proračuni u linearno-elastičnom području pokazali su značajan utjecaj uvijanja na razinu posmičnih naprezanja. Rezultati su dodatno uspoređeni s rezultatima numeričkih proračuna radi provjere točnosti i prikladnosti.

Ključne riječi: kutni profil, centar posmika, uvijanje, posmična naprezanja

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

MODELIRANJE I SIMULACIJA SCENARIJA GRAĐEVINSKIH PROCESA POMOĆU RAČUNALNOG PROGRAMA ENTERPRISE DYNAMICS

Autori: M.Galić, R.Thronicke,B.M.Schreck, I.Feine, H.J.Bargstädt

Sažetak: Modeliranje i simulacija organizacijskih procesa u gotovo svim gospodarskim granama ima već potvrđenu metodologiju i alate za uporabu. U građevinarstvu, međutim, još nije zaživjela u toj mjeri, a jedan od razloga je nepostojanje specijalnog alata – računalnog programa primarne namjene modeliranja i simulacije procesa karakterističnih za građevinarstvo. U ovome radu autori su, analogijom pronalaska sličnosti procesa između pojedinih industrija i građevinarstva, napravili analizu računalnog programa Enterprise Dynamics koji je uspješno primijenjen u spomenutim industrijama. Kako bi se izvršila opravdana analiza programa, autori su ga testirali na primjeru koji predstavlja univerzalni problem na gradilištima – redovi čekanja i redoslijed (primjer modeliranja i simulacije proizvodnje, transporta i ugradnje vrućeg asfalta). Rezultati su pokazali da je program pogodan za modeliranje i simulaciju scenarija za spomenutu vrstu problema, no i da ima potencijala za uspješno rješavanje, modeliranjem i simulacijom, i drugih problema u građevinarstvu.

Ključne riječi: proces, modeliranje, scenarij, simulacija, transport, asfalt, Enterprise Dynamics računalni program

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

NOSIVE PLATFORME ZA PRIJENOS OPTEREĆENJA – USPOREDBA PRORAČUNSKIH METODA

Autori: J.Kaluđer, M.Mulabdić, K.Minažek

Sažetak: Izvedba nasipa na stišljivom temeljnom tlu redovito zahtijeva mjere poboljšanja temeljnog tla kako bi se smanjio iznos i vrijeme slijeganja. Rješenje najtežih slučajeva postiže se upotrebom pilota. U slučaju izvedbe pilota potrebno je osigurati djelotvoran prijenos opterećenja od nasipa na pilote, što se može postići izvedbom platforme od armiranog tla koristeći geosintetike kao armaturu. U radu je prikazan proračun nosivosti ovakvih platformi i usporedba rezultata proračuna po dva standarda: britanskom i njemačkom, na primjeru cestovnog prijelaza preko željezničke pruge. Opisane su i ostale metode proračuna, uz kritički osvrt na način na koji se bitna svojstava korištene armature uvažavaju u proračunu.

Ključne riječi: temeljenje nasipa, nosive platforme od armiranog tla, metode proračuna

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

VRSTE PLANOVA EKSPERIMENTA ZA MODELIRANJE ZRAKOPROPUSNOSTI ZGRADA

Autori: I.Miličević, I.Ištoka Otković, Ž.Koški

Sažetak: U radu su prikazane vrste planova eksperimenta koje se mogu koristiti za modeliranje zrakopropusnosti zgrada, a definirane su preko funkcije drugog reda pomoću metode odzivne površine i odgovarajućeg plana eksperimenta. Faktori koji bi trebali biti važni za model zrakopropusnosti zgrade te stoga upotrijebljeni u planu eksperimenta, su koeficijent prolaska topline za vanjske zidove, koeficijent prolaska topline za prozore i položaj stambenih jedinica u odnosu na ovojnicu zgrade. Uspoređeni su potpuni faktorski plan i djelomični faktorski plan na tri razine, te centralno kompozitni i Box-Behnkenov plan eksperimenta.

Ključne riječi: zrakopropusnost, plan eksperimenta, faktorski plan, centralno kompozitni plan, Box-Behnkenov plan

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

PARAMETARSKA ANALIZA OTPORNOSTI ČELIČNE STIJENKE SILOSA NA IZBOČIVANJE

Autori: D.Skejić, M.Cavor

Sažetak: Najnoviji konačni nacrt amandmana EN 1993-4-1:2007/FprA1 donosi mnoštvo izmjena koje će, po svemu sudeći, uskoro postati važeće. U ovome članku obrađena je problematika dimenzioniranja stjenke silosa iz aspekta predloženih izmjena vezanih za procjenu otpornosti čelične stjenke silosa na izbočivanje. Parametarska analiza provedena je prema važećoj normi, HRN EN 1993-4-1, i predloženom amandmanu, EN 1993-4-1:2007/FprA1, uzimajući u obzir parametar kvalitete izrade silosa, kao i varijacije kvalitete čelika, debljine i radijusa zakrivljenosti stjenke. Dobiveni rezultati upućuju na zaključak da novi prijedlog izmjena omogućuje realniju procjenu otpornosti čelične stjenke silosa na izbočivanje. Na taj način se jednostavno može ostvariti ušteda materijala i ekonomska korist.

Ključne riječi: stjenka silosa, čelik, izbočivanje, HRN EN 1993-4-1, EN 1993-4-1:2007/FprA1

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

UTJECAJ PROMJENA U STRUKTURI PROJEKTNIH TIMOVA NA TIMSKU USPJEŠNOST

Autori: I.Šandrk Nukić, M.Galić, Z.Dolaček-Alduk

Sažetak: Važnost strukturiranja projektnih timova u građevinarstvu danas se često zanemaruje zbog razvoja i afirmacije novih koncepata i metoda informatičke tehnologije koji se primjenjuju u projektnom menadžmentu. Strukturiranje projektnog tima izuzetno je zahtjevan zadatak i kao takav treba precizan i dobro organiziran sustav i upravljanje. Postoji nekoliko metoda koje se bave tim problemom. Strukturiranje tima prema afinitetima i talentima njegovih članova, koje se naziva timskim ulogama, dobro je poznata i provjereno učinkovita metoda. Autori su u istraživanju predstavljenom ovim radom primijenili Belbin metodu timskih uloga kako bi istražili koje su najangažiranije timske uloge, kako izostanak najangažiranijih članova utječe na učinkovitost tima te kako ta promjena timske okoline utječe na članove. Rezultati su pokazali da, čak i u malim timovima, promjene timske strukture sigurno imaju negativan utjecaj na organizacijsku kulturu tima već u kratkom roku, ali što je još važnije, dugoročno smanjuju cjelokupnu učinkovitost tima. Promjene su imale negativan učinak i na nivou pojedinca, reflektirajući se u činjenici da su se novi članovi teško integrirali u svoje nove timove, odnosno drugi članovi su teško prihvaćali novog.

Ključne riječi: timska uloga, timska struktura, upravljanje timom, projektni tim, učinkovitost

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

ANALIZA ODZIVA NEURONSKIH MREŽA U POSTUPKU KALIBRACIJE MIKROSIMULACIJSKOG PROMETNOG MODELA

Autori: I.Ištoka Otković, D.Varevac, M.Šraml

Sažetak: Učestala je primjena mikrosimulacijskih modela u prometnim analizama, a realnost dobivenih rezultata simulacije u funkciji je uspješnosti postupka kalibracije. Različite metode optimiranja primjenjuju se u postupku kalibracije, a jedna od metoda koja se pokazala uspješnom u postupku kalibracije je metoda koja primjenjuje neuralne mreže. U ovom radu prikazana je analiza odziva neuralnih mreža u kalibraciji mikrosimulacijskog prometnog modela. U radu su razmatrane dvije metode kalibracije primjenom neuralnih mreža koje su uspoređene prema rezultatima učenja neuralnih mreža (prema kriterijima postignute korelacije i srednje pogreške predikcije) i prema sposobnosti generalizacije (usporedba rezultata generalizacije analizirana je u dva koraka). Najbolja korelacija između rezultata mikrosimulacije i predikcije neuralne mreže (88,3%) dobivena je za parametar vrijeme putovanja, a na navedenom parametru bazirana je prva metoda kalibracije.

Ključne riječi: mikrosimulacijski prometni model, kalibracija, odziv neuronske mreže, vrijeme putovanja, parametri kolone vozila

PDF preuzimanje
PDF preuzimanje

Časopis sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Radovi su objavljeni i dani na korištenje pod licencom Creative Commons licenca
Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.